Teksti suurus:

Raivo Paala kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2019, 7

Raivo Paala kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 83

Kaebuse sisu

Raivo Paala esitas 6.03.2019 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse.

R. Paala leiab, et läbi Romeo Kaldale rakenduva ebaseadusliku keelu – kandideerida Riigikogu valimistel (RKVS § 4 lõiked 4 ja 6) – rikuti tema õigust ise vabalt valida, kelle poolt ta soovib hääletada.

R. Paala taotleb, et Vabariigi Valimiskomisjon tuvastaks Riigikogu 2019. a valimiste ebaseaduslikkuse ja vastuolu PS §-ga 58, Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsiooni esimese protokolli artikliga 3, Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta artikliga 40 ja Euroopa Inimõiguste Kohtu sellekohase kohtupraktikaga.

Kuna vangistuses viibivad isikud ei saanud Riigikogu 2019. aasta valimistel kandideerida ja hääletada,  taotleb R. Paala, et Vabariigi Valimiskomisjon tunnistaks Riigikogu 2019. a valimiste tulemused ebaseaduslikuks ja jätaks valimistulemused välja kuulutamata ja korraldaks uued valimised.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS § 69 kohaselt on RKVS alusel esitatavaks kaebuseks Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav RKVS nõuete kohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja toiming. RKVS §-st 70 tulenevalt saab isik kaebuse esitada ainult enda rikutud õiguste kaitseks (vt nt RKPJKo 23.03.2011 otsus 3-4-1-7-11 p 7).

2. R. Paala vaidlustab RKVS §-s 4 sisalduva piirangu, mis rikub tema subjektiivset õigust hääletada ja valida endale sobiva kandidaadi poolt. PS § 60 lõike 5 kohaselt sätestab Riigikogu valimise korra RKVS. Tulenevalt RKVS-st on kehtestatud mh valimisringkonnad ning piiritletud isikute ring, kelle seast võib valija valida endale meelepärase kandidaadi Riigikogu valimistel ringkonnas, kuhu valija kuulub. Lisaks näeb RKVS ette kandideerimisõiguse piirangud ning kandidaatide esitamise ja registreerimise korra. Põhiseaduslikud piirangute kehtestamise alused Riigikogu valimistel tulenevad PS §-dest 57 ja 58 ning § 60 lõikest 2. PS § 58 lubab seadusega piirata nende Eesti kodanike osavõttu hääletamisest, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohtades. Vastav piirang on kehtestatud RKVS § 4 lõikes 6. R. Paalal on subjektiivne õigus teha hääletamisel valik nende isikute seast, kes kandideerivad selles valimisringkonnas, kuhu kuuluva valimisjaoskonna valijate nimekirja R. Paala kuulub. Tal ei ole subjektiivset õigust teha valikut muude isikute seast. Seega ei ole R. Paala subjektiivseid õigusi rikutud.

3.  R. Paala kaebuses vaidlustatakse RKVS-s sätestatud hääletamis- ja kandideerimisõiguse põhiseaduspärasust. Riigikogu valimised on korraldatud seaduse alusel ning seaduste põhiseaduspärasuse kontroll ei ole VVK pädevuses.

4. RKVS § 71 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta RKVS §-s 70  ettenähtud nõuetele, võib organ, kellele kaebus esitatakse, jätta kaebuse läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS § 71 lõikele 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Raivo Paala kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json