Teksti suurus:

Meelis Kaldalu II kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2019, 9

Meelis Kaldalu II kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 85

Kaebuse sisu

Meelis Kaldalu esitas 6.03.2019 taotluse riigi valimisteenistusele, milles leidis, et valimisteenistus ei suutnud tagada valimiste seadusjärgset korraldamist vastavuses Eesti põhiseadusega ning elektroonilise hääletamise seaduspärast korraldamist. Seetõttu taotles Meelis Kaldalu, et riigi valimisteenistus esitaks Vabariigi Presidendile viivitamatult taotluse laiali minemiseks ning paluks Vabariigi Presidendil nimetada erakorraline ajutine valimiste korralduse eest vastutaja.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Avaldus on adresseeritud riigi valimisteenistusele, kuid selles on vaidlustatud riigi valimisteenistuse väidetavat seadusvastast tegevust. RKVS §-st 69 tulenevalt tuleb valimiste korraldaja toimingu seadusvastaseks tunnistamise taotlus esitada Vabariigi Valimiskomisjonile. Sellest tulenevalt hindab Vabariigi Valimiskomisjon, kas see vastab RKVS §-s 70 ja §-s 71 kaebusele esitatavatele nõuetele.

2. RKVS § 70 kohaselt saab kaebuse esitada huvitatud isik, s.t isik, kes leiab, et valimiste korraldaja vaidlustatava toiminguga rikutakse tema õigusi. RKVS § 71 lõike 1 punktid 3 ja 5 sätestavad, et kaebuses tuleb kirjeldada vaidlustavat toimingut ning märkida põhjused, miks kaebaja leiab, et vaidlustatav toiming ei ole seaduslik.

3. Kaebaja on kaebuses leidnud, et riigi valimisteenistus ei korralda valimisi ja elektroonilist hääletamist seadusjärgselt, kuid ei ole neid väiteid põhjendanud ega näidanud, millised konkreetsed riigi valimisteenistuse toimingud seadust rikkusid ja milles rikkumine seisneb. Kaebaja ei näita ka, kuidas riigi valimisteenistuse tegevus tema õigusi rikub, vaid väljendab rahulolematust valimiste korraldusega. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20 ja 3-4-1-31-14 p 16).

4. RKVS § 71 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta RKVS § 71 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud nõuetele või on esitatud RKVS §-s 70 ja § 72 lõikes 1 ettenähtud korda rikkudes, võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata.

5. Ülaltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi vaatamata.


Tulenevalt RKVS § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json