Teksti suurus:

Meelis Kaldalu III kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2019, 10

Meelis Kaldalu III kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 86

Kaebuse sisu

Meelis Kaldalu esitas 7.03.2019 kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles leidis, et Eesti vanglates kinnipeetavad isikud eeldasid ja ootasid õiguspäraselt inimõigustest kinnipidamist valimisõiguse võimaldamise kujul. Neile lubati justiitsministri poolt seda osaliselt, kuid lubadust ei täidetud. Valimisõigust pole senini rakendatud. Kaebaja leiab, et vangid omavad valimisõigust ja see tuleb neile tagada. Kaebaja leiab, et see rikub tema õigusi, sest ausad valimised on tema õigus ja kohustus Eesti Vabariigi ees ja ausad valimised tuleb tagada kõigi ühisel jõupingutusel. Kaebaja taotleb vangide valimisõiguse tagamist 2019. a Riigikogu valimistel ning kordushääletamise läbi viimist kinnipidamiskohtades.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS § 70 kohaselt saab kaebuse esitada huvitatud isik, s.t isik, kes leiab, et valimiste korraldaja vaidlustatava toiminguga rikutakse tema õigusi. RKVS § 71 lõike 1 punktid 3 ja 5 sätestavad, et kaebuses tuleb kirjeldada vaidlustavat toimingut ning märkida põhjused, miks kaebaja leiab, et vaidlustatav toiming ei ole seaduslik.

2. Kaebaja leiab, et vangidele tuleb tagada valimisõigus, kuid kaebusest ei nähtu, kuidas vangide valimisõiguse olemasolu või puudumine tema subjektiivseid õigusi rikub. Kaebuses ei ole viidatud ka ühelegi valimiste korraldaja ebaseaduslikule toimingule, vaid viidatud vaid justiitsministri kavale esitada eelnõu osadele vangidele valimisõiguse andmiseks. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20 ja 3-4-1-31-14 p 16).

3. RKVS § 71 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta RKVS § 71 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud nõuetele või on esitatud RKVS §-s 70 ja § 72 lõikes 1 ettenähtud korda rikkudes, võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata.

4. Ülaltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi vaatamata.


Tulenevalt RKVS § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json