Teksti suurus:

Meelis Kaldalu IV kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2019, 11

Meelis Kaldalu IV kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 87

Kaebuse sisu

Meelis Kaldalu esitas 7.03.2019 kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles leidis, et mitmed üksikkandidaadid jäeti ilma õigusest kandideerida Riigikogu valimistel, mille tagab neile PS § 12, § 19, § 29 ja § 60. Kaebaja viitab, et tema ja veel kaks üksikkandidaati ei saanud kandideerida. Kaebaja leiab, et see rikub tema õigusi, sest ausad valimised on tema õigus ja kohustus Eesti Vabariigi ees ja ausad valimised tuleb tagada kõigi ühisel jõupingutusel. Kaebaja taotleb 2019. a Riigikogu valimiste tühistamist ja kordushääletamise korraldamist.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebuses on viidatud mitmele isikule, keda ei registreeritud üksikkandidaadiks. RKVS § 70 kohaselt saab kaebuse esitada isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud. Seetõttu käsitleb Vabariigi Valimiskomisjon kaebust vaid osas, mis puudutab kaebuse esitanud Meelis Kaldalu.

2. Kaebaja vaidlustab sisuliselt tema mitteregistreerimist kandidaadina. Vabariigi Valimiskomisjon registreeris kandidaadid Riigikogu valimisteks 21.01.2019 otsusega nr 69, samuti jättis registreerimata üksikkandidaadiks Meelis Kaldalu 21.01.2019 otsusega nr 65. RKVS § 69 kohaselt saab kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile esitada ainult riigi valmisteenistuse toimingu peale. Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse peale tulnuks kaebus esitada Riigikohtule RKVS §-s 721 sätestatud korras. Vabariigi Valimiskomisjon ei saa läbi vaadata enda otsuse peale esitatud kaebust.

3. RKVS § 71 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta RKVS § 71 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud nõuetele või on esitatud RKVS §-s 70 ja § 72 lõikes 1 ettenähtud korda rikkudes, võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata. Kuna kaebusega ei ole vaidlustatud ühtegi valimiste korraldaja toimingut, ei ole võimalik kaebust läbi vaadata.

4. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab täiendavalt, et vastavalt RKVS § 721 lõikele 3 saanuks Vabariigi Valimiskomisjoni 21.01.2019 otsust nr 69 vaidlustada Riigikohtus kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest. Niisamuti saab vastavalt RKVS § 72 lõike 1 punktile 1 valimiste korraldaja toimingut vaidlustada Vabariigi Valimiskomisjonis kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava toimingu tegemisest. Seega on ka riigi valimisteenistuse enne kandidaatide registreerimist tehtud toimingute vaidlustamise tähtaeg möödunud.


Tulenevalt RKVS § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json