Teksti suurus:

Märt Põdra I kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2019, 13

Märt Põdra I kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 89

Kaebuse sisu

Märt Põder esitas 6.03.2019 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles vaidlustas valijarakenduse vastavuse hääletamisele seatud nõuetele. Kaebaja leidis, et tal polnud valijana valijarakendust kasutades võimalik kehtestada oma viimast tahteavaldust, milleks oli varem antud hääle tühistamine. See on vastuolus e-hääletamise põhimõttega, et e-hääletamisel on võimalik tahet valijana väljendada mitu korda, kusjuures kehtima peaks jääma neist viimane. Hääletamise lõpuks jäi seetõttu kehtima tema poolt antud hääl kandidaadile, kelle poolt ta tegelikult ei soovinud hääletada ning kuna uuesti hääletamisel oleks ta pidanud valima mõne teise kandidaadi, kes talle ei sobinud, panid valijarakenduse piirangud ta olukorda, kus ta sai teha ainult tema kui valija tahte vastaseid valikuid. Kaebaja leiab, et tema õigust väljendada oma tahet valimistel piirati sellega oluliselt, sest tal polnud võimalik minna oma valikut pabersedelil üle hääletama elukohajärgsesse valimisjaoskonda Tartu linnas, kuna oli hõivatud kampaaniaga Narva linnas, ega oleks ajaliselt jõudnud hääletama ka maakonnakeskuse valimisjaoskonda Jõhvi linnas. Kaebaja leiab, et kuna tema hääl läks kandidaadile, kellele ta häält anda ei tahtnud, on tema õigust vabalt valida piiratud.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebaja näeb oma subjektiivsete õiguste rikkumist selles, et elektroonilisel hääletamisel ei olnud tal võimalik oma häält soovikohaselt muuta ja anda kehtetut häält. Sellest tulenevalt on vaidlustatav toiming riigi valimisteenistuse poolt korraldatud elektrooniline hääletamine, mis toimus vastavalt RKVS § 38 lõike 2 punktile 3 ajavahemikus 21.02-27.02.2019.

2. RKVS § 72 lõige 1 sätestab, et kaebus esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava toimingu tegemisest. Märt Põder esitas kaebuse 6.03.2019, s.t seitsmendal päeval pärast elektroonilise hääletamise lõppu. Seega on kaebus esitatud kaebetähtaega ületades.

3. RKVS § 71 lõige 3 sätestab, et kui kaebus on esitatud RKVS § 72 lõikes 1 ettenähtud korda rikkudes, võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata.

4. Ülaltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi vaatamata.

5. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab täiendavalt, et vastavalt RKVS §-s 485 sätestatud elektroonilise hääle muutmise korrale oleks kaebajal olnud võimalik elektroonilist häält muuta eelhääletamise päevadel, sh hääletades pabersedeliga väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda RKVS §-s 41 sätestatud korras. Sellist hääletamist korraldav jaoskond oli eelhääletamise päevadel avatud igas vallas ja linnas, sh Narva linnas, kus kaebaja oma väitel sel ajal viibis.


Tulenevalt RKVS-i § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Märt Põdra kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json