Teksti suurus:

Märt Põdra II kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2019, 14

Märt Põdra II kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 90

Kaebuse sisu

Märt Põder esitas 6.03.2019 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles vaidlustas e-häälte dekrüptimise valimiste korraldaja poolt 3.03.2019 elektrooniliste häälte lugemisel, sest see kaotab järgneva e-häälte miksimise mõtte ning välistab elektroonilise hääletamise otsast lõpuni kontrollitavuse nõuetele vastavuse. Kaebaja leidis, et elektroonilise hääletamise süsteemi raamistiku üldkirjelduses ega protsessi kirjelduses ei täpsustata miksimise täpset rolli hääletamistulemuste kindlakstegemisel ning kuigi rõhutatakse otsast lõpuni kontrollitavuse põhimõtete nõutavust, on miksimine märgitud e-hääletamise üldraamistikus valikuliseks.

Kaebaja leiab, et kuna krüptograafiliselt tagatud otsast lõpuni kontrollitavus on ainuke teadaolev viis e-hääletamise vaadeldavuse ja salajasuse samaaegseks tagamiseks digikeskkonnas ning selle meetodi realiseerimine on Eesti e-hääletamise süsteemi puhul nõutav, siis ilma selle nõuetekohase rakendamiseta on rikutud tema kui Riigikogu valimistel kandideerija õigust konkureerida võrdsetel alustel teiste kandidaatidega, mh olla veendunud selle õiguse faktilises realiseerimises.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebaja vaidlustatav toiming on riigi valimisteenistuse poolt elektrooniliste hääletamise tulemuste kindlakstegemine RKVS §-s 601 sätestatud korras ning § 601 lõikes 1 sätestatud ajal, st 3.03.2019 kl 19-20.00. Kaebaja leidis, et elektrooniliste häälte miksimist tulnuks rakendada ka RKVS § 601 lõikes 1 sätestatud ajal toimunud häälte lugemise käigus.

2. Kaebaja on põhjendanud oma subjektiivsete õiguste rikkumist sellega, et eeltoodust tulenevalt on rikutud tema kui kandidaadi õigust konkureerida võrdsetel alustel teiste kandidaatidega. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab, et kõigi kandidaatide elektrooniliselt antud hääled loeti riigi valimisteenistuse poolt võrdsetel tingimustel RKVS §-s 601 sätestatud korras. Samuti viis riigi valimisteenistus 4.03.2019 läbi elektroonilise hääletamise süsteemi andmete tervikluse kontrolli kõigile kandidaatidele antud häälte kohta. Sisuliselt on kaebaja soovinud elektrooniliste häälte lugemise protseduurides muudatuste tegemist ning kaebuses ei ole näidatud, millises osas läbiviidud toimingud olid vastuolus riigikogu valimise seaduses või RKVS § 482 lõike 3 alusel vastu võetud Vabariigi Valimiskomisjoni otsustes või RKVS § 482 lõike 4 alusel kehtestatud elektroonilise hääletamise dokumentatsioonis sätestatuga.

3. Ülaltoodust tulenevalt ei nähtu kaebuse asjaoludest kaebaja subjektiivsete õiguste rikkumist. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20 ja 3-4-1-31-14 p 16). Seetõttu jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi vaatamata.


Tulenevalt RKVS § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Märt Põdra kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json