Teksti suurus:

Märt Meesaku kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2019, 15

Märt Meesaku kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 91

Kaebuse sisu

Märt Meesak esitas 7.03.2019 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, mille kohaselt on elektroonilisel hääletamisel rikutud RKVS § 484 lõiget 3. Valijale kuvas valijarakendus pärast isiku tuvastamist tema elukohajärgse valimisringkonna erakondade koondnimekirja, mitte kandidaatide koondnimekirja. Sellest tulenevalt on valijale esitatud moonutatud valik, kus eelnevalt tuleb teha valik erakonna ja seejärel nimekirjas olnute vahel. Seadus aga ütleb üheselt, et pärast valija isiku tuvastamist kuvatakse valijale tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekiri.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Vaidlustatav toiming on riigi valimisteenistuse korraldatud elektrooniline hääletamine, mis toimus vastavalt RKVS § 38 lõike 2 punktile 3 ajavahemikus 21.02-27.02.2019. RKVS § 72 lõige 1 sätestab, et kaebus esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava toimingu tegemisest. Märt Meesak esitas kaebuse 6.03.2019, s.t seitsmendal päeval pärast elektroonilise hääletamise lõppu. Seega on kaebus esitatud kaebetähtaega ületades.

2. Kaebaja ei ole selgitanud, kuidas valijarakenduses valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja kuvamise viis on rikkunud tema subjektiivseid õigusi. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20 ja 3-4-1-31-14 p 16).

3. RKVS § 71 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta RKVS § 71 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud nõuetele või on esitatud RKVS §-s 70 ja § 72 lõikes 1 ettenähtud korda rikkudes, võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata.

4. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab täiendavalt, et ringkonna kandidaatide koondnimekirja kuvamise viis erakondade ja üksikkandidaatide kaupa rühmitatuna on välja töötatud valimiste ühetaolisuse põhimõtte tagamise eesmärgil (kõigile kandidaatidele võrdsete võimaluste tagamiseks), samuti valija abistamise eesmärgil. Selline nimekirjas olevate kandidaatide rühmitatult kuvamine tagab selle, et valijal on lihtsal viisil võimalik tutvuda kõigi nimekirjas olevate kandidaatidega. Samuti see välistab võimaluse, et pika nimekirja puhul kõigi kandidaatide nimesid valija kasutatava arvuti ekraani vaates ei kuvata, kuna need kõik ei mahu ekraanile.


Tulenevalt RKVS § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Märt Meesaku kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json