Teksti suurus:

Ülar Teppo kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2019, 16

Ülar Teppo kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 92

Kaebuse asjaolud

Ülar Teppo esitas 06.03.2019. a Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse valimiste korraldaja toimingu peale, millega jäeti Ü. Teppo poolt valimispäeval e-posti teel saadetud digitaalselt allkirjastatud hääl kandidaadi kasuks lugemata. Lisaks  märgib Ü. Teppo oma kaebuses, et ta ei saanud valida eelnevalt elektrooniliselt Riigikogu valimise seaduse (RKVS) § 482 alusel elektroonilise hääletamise ajal põhjusel, et tal puudus rahvastikuregistris kanne eluruumi kohta, mis rikub Ü. Teppo hinnangul tema põhiõigusi.

Ü. Teppo viibib enda väitel alates 04.02.2019. a Hispaania Kuningriigis. Ü. Teppo märgib, et ta on varasemast rahvastikuregistrisse kantud Eestis asuvast eluruumist välja kirjutatud rahvastikuregistri seaduse § 70 lg 1 p 3 alusel. Sellest sai Ü. Teppo enda väitel teada alates 24.-27.02.2019. a, kui Ü. Teppo soovis osaleda 2019. a Riigikogu valimistel, proovides korduvalt hääletada elektrooniliselt oma varasema valimisringkonna nimekirjas olnud kandidaadi poolt. Elektrooniliselt hääletada püüdes sai Ü. Teppo vastuse, et ta ei ole kantud Rae valla valimisjaoskonna valijate nimekirja.

Peale seda, kui Ü. Teppo veendus, et ta ei ole kantud rahvastikuregistri kande puudumise tõttu valijate nimekirja Rae valla valimisjaoskonnas, mis annaks talle õiguse hääletada valimisringkonna nr 12 kandidaadi poolt, otsustas Ü. Teppo pidada enda peamiseks elukohaks Pärnu linna.

Riigikogu valimiste päeval, 3. märtsil, edastas Ü. Teppo kirjaliku avalduse e-posti aadressile info@valimised.ee, kus andis teada, et ta on 2019. a Riigikogu valimistel üritanud korduvalt elektrooniliselt hääletada, saades vastuseks, et teda ei ole enam registris. Ü. Teppo andis teada, et ta ei pea õigeks, et teda, sünnijärgset Eesti Vabariigi kodanikku võiks pikemaajalise Eestist eemalviibimise tõttu rahvastikuregistrist kustutada. Ü. Teppo taotles õigust osaleda valimistel. Lisaks palus Ü. Teppo märkida enda poolt valituks tema nimetatud kandidaadi.

03.03.2019. a selgitas riigi valimisteenistus Ü. Teppole saadetud e-kirjas, et kui isikul ei ole rahvastikuregistrisse märgitud elukoha aadressi, saab isik esitada ka veel 03.03.2019. a rahvastikuregistrile elukohateate  ning isik võetakse registrisse kiirendatud korras, mis võimaldab isikul minna 03.03.2019. a elukohajärgsesse valimisjaoskonda valima. Kaebajale anti täpsema info saamiseks rahvastikuregistri infotelefoni number ja e-posti aadress.

Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses märgib Ü. Teppo, et ta ei viibinud 03.03.2019. a Eestis. Lisaks märgib Ü. Teppo, et tal puudub Eestis, sh. Pärnu linnas, eluruum.

Kaebaja on seisukohal, et ta ei saanud elektrooniliselt hääletada kehtiva ID-kaardiga alates 24.02-27.02.2019. a seetõttu, et tal puudub Eestis eluruum, mille ta saaks kiirendatud korras enda elukohana registrisse kanda, mis on valijate nimekirja koostamise aluseks. Kaebaja on seisukohal, et RKVS-i §-d 40 lg 2, § 25 lg 2-8 ja § 83 lg-d 1-3 on vastuolus põhiseaduse §-dega 11, 56 lg 1, 57 ja 60, kuna ei võimalda Eesti kodanikul hääletada elektrooniliselt põhjusel, et isikul puudub Eestis eluruum.

Ü. Teppo on seisukohal, et vaidlust ei saa olla selle üle, et ta hääletas valimiste päeval e-posti teel. Kaebaja leiab, et analoogia kirja teel hääletamise kohta on sätestatud RKVS-i § 52 lg-tes 1-4. Kaebaja leiab, et tema 03.03.2019. a antud hääl oli kinnitatud ja allkirjastatud kehtiva ID-kaardiga, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 910/2014 artiklitega 28 ja 38. Ü. Teppo on seisukohal, et nimetatud määruse kohaldamisel ei saa teha erisust RKVS-i § 482 alusel, et just sellise elektroonilise hääletamise puhul ID-kaardiga antav hääl on seaduslik ja loetav, kuid valimispäeval e-kirja teel edastatud hääl, mis on digitaalselt allkirjastatud, seda ei ole.

Seetõttu taotleb Ü. Teppo Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse 03.03.2019. a toimingu, millega jäeti Ü. Teppo poolt valimispäeval e-posti teel saadetud digitaalselt allkirjastatud tema poolt valitud hääl kandidaadi kasuks lugemata, seaduse vastaseks tunnistamist või Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse kohustamist tegema toimingut, millega Ü. Teppo poolt valimispäeval e-posti teel saadetud digitaalselt allkirjastatud hääl loetakse kandidaadi  kasuks või Riigikogu 2019. a valimiste tulemuste kehtetuks tunnistamist ning uute Riigikogu 2019. a valimiste korraldamist.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS-i § 69  kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 721 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale. RKVS-i § 70 kohaselt on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud. Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul vaidlustab Ü. Teppo valimiste korraldaja toimingu, millega jäeti Ü. Teppo antud hääl kandidaadile, kelle poolt Ü. Teppo soovis hääletada, lugemata. Kuna valimiste korraldaja  toiming jätta Ü. Teppo hääl lugemata võib rikkuda Ü. Teppo hääletamisõigust (subjektiivne õigus), vaatab Vabariigi Valimiskomisjon Ü. Teppo kaebuse läbi ning teeb selle kohta otsuse.

2. Riigikogu valimised korraldatakse vastavalt RKVS-ile. Valijate arvestus on sätestatud RKVS-i 5. peatükis. RKVS-i § 22 lg 4 kohaselt kantakse valija selle valimisjaoskonna valijate nimekirja, mille territooriumil asub tema rahvastikuregistrisse kantud elukoht 30. päeval enne valimispäeva. RKVS-i § 25 lg 1 p 1 kohaselt tehakse valijate nimekirjas muudatus juhul, kui valijate nimekirja tuleb kanda isik, keda ei ole üheski valijate nimekirjas, kuid kellel on selle seaduse kohaselt õigus hääletamisest osa võtta.  Valijate nimekirjas muudatuste tegemiseks esitab isik oma elukoha aadressiandmete rahvastikuregistrisse kandmiseks avalduse valla- või linnasekretärile. Valla - või linnasekretär vaatab avalduse koos valijate nimekirja koostajaga läbi ja vastab isikule viivitamata (RKVS-i § 25 lg 2). Muudatused valijate nimekirjas teeb jaoskonnakomisjon valla- või linnasekretäri teatise alusel. Rahvastikuregistri seaduse § 83 lg 1 kohaselt, kui hääleõiguslik isik, kelle elukoha aadress ei ole kantud rahvastikuregistrisse, esitab elukohateate ajavahemikus Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu või Euroopa Parlamendi valimise või rahvahääletuse eelhääletamise esimesest päevast kuni valimis- või rahvahääletuspäevani, kannab kohaliku omavalitsuse üksus tema elukoha aadressi rahvastikuregistrisse viivitamata. Sama paragrahvi lg 2 sätestab, et kui elukohateate esitajal ei ole võimalik lisada elukohateatele eluruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopiat või eluruumi omaniku nõusolekut elukohateates nimetatud elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks, kantakse elukoha aadress rahvastikuregistrisse vähemalt linna ja linnaosa või valla täpsusega. RKVS-i § 25 lg 1 kohaselt,  kui valija elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse valla või linna, Tallinnas linnaosa täpsusega, kantakse valija sama seaduse § 19 lg 2 p 4 alusel määratud valimisjaoskonna valijate nimekirja. Ülaltoodust tulenevalt oli Ü. Teppol, kes ei olnud kantud ühegi valimisjaoskonna valijate nimekirja, võimalus esitada valla- või linnavalitsusele rahvastikuregistrisse kandmiseks elukohateade, mille alusel oleks kantud Ü. Teppo elukoha andmed rahvastikuregistrisse. Seejärel oleks Ü. Teppo rahvastikuregistri andmete alusel kantud valijate nimekirja ning ta oleks saanud 2019. a Riigikogu valimistel hääletada.

3. Hääletamise kord on sätestatud RKVS-i 7., 71. ja 8. peatükis. Nimetatud peatükkides on ammendavalt ette nähtud ka hääletamise viisid. RKVS-is puudub valijal võimalus saata oma hääl e-kirja vahendusel valimiste korraldajale. Hääletamistulemuste kindlakstegemisel võetakse arvesse RKVS-is sätestatud korra kohaselt antud hääled.

4. Ü. Teppo ei taotlenud vastavalt RKVS-is sätestatud korrale enda valijate nimekirja kandmist (sh ei esitanud enda elukoha andmeid rahvastikuregistrisse kandmiseks vastavalt rahvastikuregistri seadusele) ega hääletanud RKVS-is sätestatud korras. Sellest tulenevalt oli Ü. Teppo hääle andmata jätmine tingitud tema enda tegevusetusest. Seega ei ole võimalik Ü. Teppo häält hääletamistulemuse kindlakstegemisel arvesse võtta.

5. Ülaltoodust tulenevalt puudub Vabariigi Valimiskomisjonil alus rahuldada Ü. Teppo taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming, millega tema e-kirja teel esitatud hääl jäeti hääletamistulemuste kindlakstegemisel arvesse võtmata. Sellest tulenevalt puudub alus kohustada valimiste korraldajat lugema Ü. Teppo häält tema poolt soovitud kandidaadi kasuks  ning tunnistada Riigikogu 2019. a valimiste valimistulemused kehtetuks ja korraldada uued valimised.

6. Tulenevalt sellest, et Ü. Teppo hääle andmata jätmine oli tingitud tema enda tegevusetusest enda valijate nimekirja kandmisel, ei ole asjakohane Ü. Teppo taotlus koguda andmeid tema elektroonilise hääletamise soorituse katsete kohta.

7. RKVS-i sätete põhiseaduspärasuse hindamine ei kuulu Vabariigi Valimiskomisjoni pädevusse.

8. Vabariigi Valimiskomisjon märgib täiendavalt, et e-kirja teel saadetud tahteavaldusega hääl saab paratamatult teada valimiste korraldajale, kellele see on saadetud. See rikub põhiseaduse §-s 60 ja RKVS-i § 1 lg-s 2 sätestatud hääletamise salajasuse põhimõtet.


Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS-i § 72 lõike 3 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Ülar Teppo kaebus rahuldamata.


Vastavalt RKVS-i §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json