Teksti suurus:

Heiki Lille kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2019, 17

Heiki Lille kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 93

Asjaolud ja kaebuse sisu

07.03.2019. a esitas Heiki Lill Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse selle kohta, et tema hinnangul on isikute, kellel ei ole Eestis elukohta, valimisõigus piiratud.

H. Lill on seisukohal, et inimestel ei lubatud osaleda Riigikogu 2019. aasta 3. märtsil toimunud valimistel  Eestis elukoha puudumise tõttu. Kaebuses selgitab H. Lill, et kõigil inimestel ei ole võimalik omada sissekirjutust oma elukohta, kuna eluaseme omanik ei ole selleks nõusolekut andnud.

H. Lill on seisukohal, et kuna suurelt hulgalt Eesti Vabariigi kodanikelt on ebaseaduslikult ära võetud valimisõigus, tuleb tunnistada 2019. aasta 3. märtsil toimunud Riigikogu valimised kehtetuks ning korraldada uued valimised.

08.03.2019. a saatis H. Lill e-kirjaga täiendava selgituse oma 07.03.2019. a esitatud kaebusele, kus tõi näiteid, mis ilmestavad tema kaebust.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Riigikogu valimise seaduse (RKVS) § 69  kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 721 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale. RKVS § 70 kohaselt on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud.

2. Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul ei vasta esitatud kaebus RKVS-is kaebusele esitatavatele nõuetele.

3. RKVS § 71, milles on sätestatud kaebusele esitatavad nõuded, lõike 2 esimese lause kohaselt kirjutab kaebusele alla selle esitaja. H. Lille esitatud kaebusele ei ole selle esitaja, H. Lill alla kirjutanud. RKVS § 71 lg 3 kohaselt võib Vabariigi Valimiskomisjon, kui kaebus ei vasta sama paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud nõuetele, jätta kaebuse läbi vaatamata. Antud juhul ei vasta H. Lille esitatud kaebus RKVS § 71 lg 2 nõuetele, kuna sellele ei ole alla kirjutanud kaebuse esitaja Heiki Lill.

4. Lisaks ei näita H. Lill kaebuses, millist konkreetset valimiste korraldaja toimingut ta vaidlustab ning kuidas see tema subjektiivseid õigusi rikub.

5. RKVS § 70 järgi saab isik kaitsta valimisasjades oma subjektiivseid õigusi. Käesoleval juhul ei ole H. Lill näidanud, et tema subjektiivseid õigusi on rikutud. Valimiskaebust ei ole võimalik esitada avalikes huvides üldiste kahtluste tõttu valimisõiguse piiramise osas. Vabariigi Valimiskomisjoni pädevusse ei kuulu ka seaduste põhiseadusele vastavuse üle kontrolli teostamine.

6. Seega ei vasta kaebus RKVS § 70 nõuetele ja Vabariigi Valimiskomisjonil on RKVS § 71 lg 3 kohaselt õigus jätta see läbi vaatamata.

7. Täiendavalt märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et RKVS kohaselt peetakse valijate arvestust rahvastikuregistris. H. Lille arusaam, et valijate nimekirja  kantakse valija üksnes juhul, kui tal on rahvastikuregistrisse kantud aadressitäpsusega elukoht, on ekslik. Rahvastikuregistri seadus võimaldab kanda valija elukoha  andmed rahvastikuregistrisse ka linna ja linnaosa või valla täpsusega ning RKVS võimaldab linna ja linnaosa või valla täpsusega isikud kanda omakorda valijate nimekirja. Samuti on võimalik rahvastikuregistri seaduse alusel rahvastikuregistrisse kanda elukoha andmed juhul, kui isik ei ole eluruumi omanik ja puudub ruumi omaniku nõusolek selleks - olenevalt juhtumist kantakse sel juhul elukoha aadress kas ruumi täpsusega või linna ja linnaosa või valla täpsusega, mis on samuti isiku valijate nimekirja kandmise aluseks.


Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Heiki Lille kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json