Teksti suurus:

Keskkonnaministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 13.05.2023, 1

Keskkonnaministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine

Vastu võetud 11.05.2023 nr 120

Vabariigi Valitsuse seaduse § 55 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 22 lõigete 1 ja 2 alusel ning kuulanud ära tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse:

1. Nimetada Keit Kasemets (isikukood 37603246028) Keskkonnaministeeriumi kantsleri ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 21. juunist 2023. a kuni 20. juunini 2028. a.

2. Keit Kasemetsa põhipalk on 90 protsenti ministrile makstavast ametipalgast.

3. Keskkonnaministeeriumi kantsleri avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine ning Keskkonnaministeeriumi pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine ja rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud ministeeriumi kantsleri pädevus.

4. Keskkonnaministeeriumi kantsleri ametikoha asukoht on Tallinn.

5. Keskkonnaministeeriumi kantsleri ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti. Volitus antakse edasivolitamise õigusega.

6. Keit Kasemetsa teenistusstaaž 20. juuni 2023. a seisuga on 12 aastat 4 kuud ja 24 päeva.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json