Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2021
Avaldamismärge:RT III, 13.08.2021, 1

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” muutmine

Vastu võetud 13.08.2021 nr 293

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel ning arvestades § 27 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning § 28 lõikes 8 sätestatut:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldust nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” ja täiendada punkti 4 alapunktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) kui ta on kuni 12-aastane isik, kelle lähikontakt haigega leidis aset lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses või üldhariduskoolis ning kui ta selle järgselt võtab osa üksnes lapsehoiuteenuse osutamisest, koolieelses lasteasutuses või üldhariduskoolis läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest;
10) kui ta on 12–18-aastane isik, kelle lähikontakt haigega leidis aset üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, kes on teinud viivitamatult SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus peab olema negatiivne, ja kes võtab osa üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest. Nimetatud isik on kohustatud tegema SARS-CoV-2 RT PCR kordustestimise mitte hiljem kui 72 tundi pärast lähikontaktsuse tuvastamist, mille tulemus peab olema negatiivne. Käesolevas alapunktis sätestatut kohaldatakse isikule, kes saab 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks.”.

2. Korraldus jõustub 1. septembril 2021. a.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks karantiinis viibimise nõuded.

Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) § 34 kohaselt on igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Õigust vabalt liikuda on lubatud seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, riigikaitse huvides, loodusõnnetuse ja katastroofi korral, nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, looduskeskkonna kaitseks, alaealise või vaimuhaige järelevalvetuse ärahoidmiseks ja kriminaalasja menetluse tagamiseks. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel kehtestab Vabariigi Valitsus karantiini korraldusega, kui karantiini kohaldamisega kaasneb oluline mõju ühiskonnale või majandusele. Korraldusega kehtestatava karantiini eesmärk on ennetada ja takistada koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse edasist levikut.

Käesoleva korralduse eesmärk on luua kuni 18-aastastele lastele ja noortele võimalus lähikontaktsusest tulenev karantiin lihtsustatud viisil nii, et häiritud ei oleks nende õppetegevuses osalemine, aga samal ajal oleks tagatud ka proportsionaalsed meetmed vastavale sihtrühmale kohase nakkusohutuse kontrolliks. Selleks on nähtud ette võimalus võtta osa formaalõppest koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses (kuni 18-aastasel isikul) või lapsehoiuteenuse osutamisest. Samuti isikutele, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks, kellele laiendatakse samuti käesolevas punktis sätestatud erandeid.

Keelatud on muudest tegevustest osavõtmine (nagu huviharidus, grupiviisiline sportimistegevus jne). Samal ajal on vähemalt 12-aastastel õpilastel kohustus end lähikontaktsena testida, kui isik ei ole vaktsineeritud või COVID-19 haigust läbi põdenud või võrdsustatud vaktsineerituga. Kui õpilane sellest keeldub, siis rakendub tema suhtes korralduse punktist 3 tulenev karantiinikohustus nagu tavapäraselt lähikontaktsete puhul. Oluline on silmas pidada ka seda, et see võimalus on rakendatav vaid olukorras, kus õpilasel puuduvad haigussümptomid.

Nakkushaiguse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on korrakaitseseaduse § 23 lõike 4 kohaselt 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning hoida ära nakkushaiguse levik, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json