Teksti suurus:

Eldar Toonverki kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.11.2014
Avaldamismärge:RT III, 13.11.2014, 2

Eldar Toonverki kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 10.11.2014 nr 66

Kaebuse asjaolud

Paldiski Linna Valimiskomisjon peatas 6.11.2013 otsusega nr 22 Eldar Toonverki avalduse alusel tema volikogu liikme volitused kuni 6.02.2014 vastavalt KOKS § 19 lõike 2 punktile 3.  Paldiski linnapea 7.11.2013 käskkirjaga nr 109 nimetati Eldar Toonverk Paldiski Linnavalitsuse kantselei nõuniku ametikohale. Paldiski Linna Valimiskomisjon peatas 21.01.2014 otsusega nr 24 Eldar Toonverki volikogu liikme volitused tema avalduse alusel täiendavalt alates 7.02.2014 kuni 7.05.2014. Paldiski Linnavolikogu kinnitas 30.01.2014 otsusega nr 3 Eldar Toonverki linnavalitsuse liikmeks (abilinnapeaks). Eldar Toonverk esitas 16.04.2014 uue avalduse oma volikogu liikme volituste peatamiseks, kuid 25.04.2014 otsusega nr 31 peatas Paldiski Linna valimiskomisjon Eldar Toonverki volikogu liikme volitused alates 8.05.2014 KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 alusel, s.t seoses tema nimetamisega Paldiski Linnavalitsuse liikmeks.

16.09.2014 võttis Paldiski Linna Valimiskomisjon vastu otsuse nr 33, millega loeti Eldar Toonverki Paldiski Linnavolikogu liikme volitused lõppenuks KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel alates 7.11.2013 seoses tema tööle asumisega Paldiski Linnavalitsuse ametnikuna ning määrati tema asemele asendusliige.

9.10.2014 vabastati Eldar Toonverk Paldiski Linnavolikogu otsusega nr 60 linnavalitsuse liikme ja abilinnapea kohustustest. Paldiski linnapea 10.10.2014 käskkirjaga nr 77 vabastati Eldar Toonverk linnavalitsuse nõuniku ametikohalt. Seejärel (10.10.2014) esitas Eldar Toonverk avalduse Paldiski Linna Valimiskomisjonile tema volikogu liikme volituste taastamiseks. Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimehe Aeri Salme 17.10.2014 vastuse kohaselt olid Eldar Toonverki volikogu liikme volitused lõppenud vastavalt KOKS § 18 lõike 1 punktile 6 tema nimetamisega Paldiski Linnavalitsuse ametnikuks ning seetõttu ei olnud võimalik tema avaldust rahuldada.


Menetluse senine käik

20.10.2014 esitas Eldar Toonverk kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile. Kaebuses taotleti Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimehe toimingu kaebaja avalduse läbivaatamisel õigusvastaseks tunnistamist ning ettekirjutuse tegemist seaduserikkumise kõrvaldamiseks, järelevalve läbiviimist Paldiski Linna Valimiskomisjoni 16.09.2014 otsuse nr 33 „Paldiski Linnavolikogu liikme volituste ennetähtaegne lõpetamine ja asendusliikme määramine“ üle, selgitamaks otsuse kooskõla KOKS § 18 lõike 1 punktiga 6, samuti Eldar Toonverki Paldiski Linnavolikogu liikme volituste taastamist. Kaebuse kohaselt oleks Paldiski Linna Valimiskomisjon pidanud läbi vaatama tema avalduse koosolekul, kuid tema avalduse vaatas esimees läbi ainuisikuliselt. Kaebaja leidis, et Paldiski Linna Valimiskomisjoni 16.09.2014 otsus nr 33 on tühine, sest kaebaja nimetati Paldiski Linnavalitsuse ametnikuks pärast tema volikogu liikme volituste peatamist. Küsimuse lahendamisel tuleb kasutada analoogiat volikogu asendusliikme kohta sätestatuga, aga samuti olukorraga, kus volikogu liikme volitused on peatunud KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 alusel, kuid samas esineb ka KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 sätestatud volituste lõppemise alus. Kaebaja viitas Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi 15.10.2014 otsusele kohtuasjas nr 3-4-1-47-14, 30.11.2010 otsusele kohtuasjas nr 3-4-1-17-10 ning 19.07.2004 otsusele kohtuasjas nr 3-4-1-18-04 ning leidis, et Riigikohus on oma lahendites leidnud, et mitte kõigil juhtudel ei too volikogu liikme volituste peatumise ajal KOKS § 18 lõikes 1 sätestatud volituste lõppemise aluste esinemine kaasa volikogu liikme volituste lõppemist. Samuti viitas kaebaja Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi 10.06.2014 otsusele kohtuasjas nr 3-4-1-21-14 (p 38 ja 39) ning leidis, et tal on õigustatud ootus volikogu liikme volituste taastumisele.

Harju Maakonna Valimiskomisjon jättis kaebuse 29.10.2014 otsusega nr 6 läbi vaatamata. Maakonna valimiskomisjon leidis, et kaebuse sisust ilmneb, et selle esitamise eesmärk on saavutada kaebaja volituste taastamine Paldiski Linnavolikogu liikmena ning sellest tulenevalt ka Paldiski Linna Valimiskomisjoni 16.09.2014 otsuse nr 33 tühistamine. KOVVS § 62 kohaselt võib kaebuses esitada taotluse valimiskomisjoni otsuse tühistamiseks või valimiskomisjoni toimingu seadusevastaseks tunnistamiseks. KOVVS § 62 ei anna võimalust esitada kaebust valla või linna valimiskomisjoni esimehe toimingu õigusvastaseks tunnistamiseks ega esitada muid taotlusi, sh nõuet volikogu liikme volituste taastamiseks. Valimiskomisjon leidis, et Paldiski Linna Valimiskomisjoni 16.09.2014 otsusele kaebuse esitamise tähtaeg on ületatud ning kaebaja ei ole järginud KOVVS § 64 lõikes 2 sätestatud kaebetähtaega. Maakonna valimiskomisjon leidis, et Eldar Toonverki 20.10.2014 kaebus tuleb kaebetähtaja möödalaskmise tõttu jätta läbi vaatamata.

Harju Maakonna Valimiskomisjon leidis, et Paldiski Linna Valimiskomisjoni 16.09.2014 otsus nr 33 võib selle seadusevastaseks osutumisel rikkuda Eldar Toonverki õigusi ning pidas seetõttu vajalikuks teostada otsuse üle järelevalvet. Järelevalve tulemusena leidis maakonna valimiskomisjon, et Eldar Toonverki Paldiski Linnavolikogu liikme volitused lõppesid 7.11.2013 tema nimetamisel Paldiski Linnavalitsuse kantselei koosseisus nõuniku ametikohale ning järelevalve käigus ei teinud maakonna valimiskomisjon kindlaks asjaolusid, mis tingiksid KOVVS § 18 lõikes 2 sätestatud otsustuste tegemist.

Maakonna valimiskomisjon leidis, et otsuse õiguspärasuse hindamiseks on vaja võtta seisukoht selles, kas Eldar Toonverki teenistusse asumine Paldiski Linnavalitsuse ametnikuna Paldiski linnapea 7.11.2013 käskkirja alusel lõpetas tema volikogu liikme volitused KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel, vaatamata asjaolule, et tema volikogu liikme volitused olid Paldiski Linna Valimiskomisjoni 6.11.2013 otsusega nr 22 peatatud alates 6.11.2013.

Harju Maakonna Valimiskomisjon viitas Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi otsusele kohtuasjas nr 3-4-1-17-10, milles kolleegium leidis, et volikogu liikme volitused ei lõppe ennetähtaegselt, kui linna- või vallavalitsuse liige on pärast oma volituste peatumist volikogus KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 alusel ühitanud valla- või linnavalitsuse liikme ülesannetega kohaliku omavalitsuse ametniku ülesanded.  Maakonna valimiskomisjon leidis, et viidatud otsuse seisukohtadest ei saa antud juhul lähtuda, kuna kõnealusel juhul ei ole asjaolud sarnased kohtulahendis käsitletutega (Eldar Toonverk nimetati kõigepealt ametnikuks, alles seejärel linnavalitsuse liikmeks). Samuti leidis maakonna valimiskomisjon, et tema ametniku staatuse tekkimine 7.11.2013 ei olnud seotud tema saamisega Paldiski Linnavalitsuse liikmeks 30.01.2014.

Harju Maakonna Valimiskomisjon leidis, et KOKS § 19 lõike 2 punktis 3 sätestatava avalduse esitamise võimaluse eesmärk ei ole võimaldada volikogu liikmel oma volituste peatamisega vältida volikogu liikme volituste lõppemist KOKS § 18 lõike 1 alustel, vaid anda volikogu liikmele võimalus objektiivsetel või subjektiivsetel asjaoludel teatav ajavahemik volikogu tööst ja volikogu liikme ülesannete täitmisest eemal olla. Paldiski Linnavalitsusse määramata ajaks teenistusse asumine üks päev pärast volikogu liikme volituste peatamiseks avalduse esitamist ja selle alusel volikogu liikme volituste peatamist näitab Eldar Toonverki tahet kasutada KOKS § 19 lõike 2 punkti 3 alusel volikogu liikme volituste peatamist vahendina vältimaks KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel tema volikogu liikme volituste lõppemist ja reserveerimaks endale tulevikus võimalust pärast linna teenistusest lahkumist volikogusse naasta.

Harju Maakonna Valimiskomisjon leidis, et KOKS § 18 lõike 1 punktist 6 tuleneb volikogu liikme ja sama valla või linna ametniku ametikohtade ühitamise keeld, et tagada kohaliku omavalitsuse funktsioonide ja vastutuse lahususe organisatsioonilist tugevdamist, mis võivad tuleneda ametikoha ja mandaadi ühitamisest esinduskogus (Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi seisukoht kohtuasjas nr 3-4-1-17-10, p 27). Määramata ajaks sama valla või linna teenistusse nimetamine ajal, mil isik on oma volikogu liikme volitused tähtajaliselt peatanud, tähendaks, et isik saab hiljemalt ametniku algatusel teenistussuhte lõpetamisest etteteatamise tähtaja möödumisel ning volikogu liikme volituste peatumistähtaja lõpetava tähtpäeva saabumisel igal juhul volikogusse naasta. Vaheldumisi volikogu liikme ja samas omavalitsusüksuses ametniku staatuse evimine oleks aga seaduse eesmärgiks oleva kohaliku omavalitsuse esinduskogu mandaadi ja sama omavalitsuse ametikoha ühitamise keeluga taotletava funktsioonide lahususe ja vastutuse tugevdamise taotlusega vastuolus või välistaks niisuguse eesmärgi saavutamise sootuks.


Kaebuse sisu

31.10.2014 esitas Eldar Toonverk Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjoni 29.10.2014 otsuse nr 6 peale. Kaebaja taotleb Harju Maakonna Valimiskomisjoni 29.10.2014 otsuse nr 6 „Eldar Toonverki kaebuse menetlemine ja järelevalve teostamine“ tühistamist, järelevalve läbiviimist Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimehe Aeri Salme ja valimiskomisjoni tegevuse osas kaebaja 10.10.2014 avalduse läbivaatamisel ning järelevalve läbiviimist Paldiski Linna Valimiskomisjoni 16.09.2014 otsuse nr 33 „Paldiski Linnavolikogu liikme volituste ennetähtaegne lõpetamine ja asendusliikme määramine“ osas, selgitamaks otsuse kooskõla KOKS § 18 lõike 1 punktiga 6.

Kaebaja leiab, et Harju Maakonna Valimiskomisjon ei ole andnud hinnangut asjaolule, et Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimees rikkus KOKS § 19-201 ettenähtud valimiskomisjoni informeerimise kohustust ja KOVVS § 15 lõikest 1 tulenevat valimiskomisjoni kokkukutsumise kohustust. 

Kaebaja leiab, et hinnates järelevalve korras Paldiski Linna Valimiskomisjoni 16.09.2014 otsuse nr 33 seaduslikkust, on maakonna valimiskomisjon jõudnud ebaõigetele järeldustele. KOKS § 19 lõike 2 punktis 3 sätestatava avalduse esitamise võimaluse eesmärk ei ole võimaldada volikogu liikmel oma volituste peatamisega vältida volikogu liikme volituste lõppemist KOKS § 18 lõike 1 alustel, vaid anda volikogu liikmele võimalus objektiivsetel või subjektiivsetel asjaoludel teatav ajavahemik volikogu tööst ja volikogu liikme ülesannete täitmisest eemal olla. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium käsitles kohtuasjas nr 3-4-1-17-10 juhtumit, kus volikogu liikme volitused olid peatunud KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 alusel, kuid samas esines ka KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohane volikogu liikme volituste lõppemise alus. Kolleegium leidis, et volikogu liikme volitused ei lõppe ennetähtaegselt, kui valla- või linnavalitsuse liige pärast oma volituste peatumist volikogus ühitab valla- või linnavalitsuse liikme ülesannetega kohaliku omavalitsuse ametniku ülesanded. Kaebaja viitab maakonna valimiskomisjonile esitatud kaebuses märgitud Riigikohtu lahenditele ja leiab, et Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegium on oma lahendites leidnud, et mitte kõigil juhtudel ei too volikogu liikme volituste peatumise ajal KOKS § 18 lõikes 1 sätestatud volituste lõppemise aluste esinemine kaasa volikogu liikme volituste lõppemist, samuti et tal on õigustatud ootus volikogu liikme volituste taastumisele.

Kaebuse kohaselt on Vabariigi Valimiskomisjon analoogset situatsiooni lahendanud oma 04.02.2008 otsuses nr 92, kus volikogu liige on volitused peatanud enda avalduse alusel (KOKS § 19 lõige 2 punkt 3) ning samal ajal olnud teenistuses avaliku teenistuse seaduse mõistes ametnikuna. Selles lahendis leidis Vabariigi Valimiskomisjon, et vaatamata asjaolule, et isiku osas oli ära langenud KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 alus, olid eelnevalt tema volitused peatatud isiku enda avalduse alusel ning isik oli samaaegselt teenistuses ametnikuna. Seejuures ei oma kaebaja seisukohalt tähtsust asjaolu, et eelpool nimetatud juhtumil oli ametniku teenistus peatatud – tegemist on üheselt olukorraga, kus volikogu liikme volitused on peatatud isikliku avalduse alusel ning samaaegselt on isik sama valla- või linnavalitsuse teenistuses ametnikuna.  

Kaebaja leiab, et tal puudus võimalus Paldiski Linna Valimiskomisjoni 16.09.2014 otsuse tähtaegseks vaidlustamiseks, kuna otsus oli tehtud kaebaja välislähetuses olemise (30.08.2014-30.09.2014) ja korralisel puhkusel viibimise ajal.


Harju Maakonna Valimiskomisjoni seisukoht

Harju Maakonna Valimiskomisjon jääb 3.11.2014 selgituses oma otsuses toodud seisukohtade juurde. Maakonna valimiskomisjon lisas, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse süstemaatilisest tõlgendamisest tulenevalt võib asuda seisukohale, et KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohase volikogu liikme volituste lõppemise aluse esinemine lõpetab määramata ajaks ametnikuks nimetatud volikogu liikme volitused ka juhul, kui ta oli volituste lõppemise vältimiseks vahetult enne oma volikogu liikme volitused ka peatanud. Samuti märgib valimiskomisjon, et kaevatav otsus ei saa rikkuda kaebaja õigusi osas, millega võeti teadmiseks linna valimiskomisjoni otsuste ja toimingute üle järelevalve teostamise tulemused (otsuse punktid 2 ja 3).


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Vabariigi Valimiskomisjon vaatab kõigepealt kaebuse läbi kaebaja taotluse osas Harju Maakonna Valimiskomisjoni 28.10.2014 otsuse nr 6 tühistamiseks ja seejärel käsitleb järelevalve läbiviimise vajadust.

2. KOVVS § 62 kohaselt saab kaebuse sisuks olla taotlus vaadata läbi ja tühistada valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiskomisjoni toiming. Kaebaja ei saa kaebemenetluses taotleda valimiskomisjonilt muude toimingute tegemist. Kaebaja pöördus 10.10.2014 Paldiski Linna Valimiskomisjoni poole taotlusega oma volikogu liikme volituste taastamiseks. Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimees vastas kaebajale 17.10.2014 kirjalikult ja jättis avalduse rahuldamata. Tegemist oli valimiskomisjoni toiminguga KOVVS § 62 mõttes ning keeldumine volitusi taastamast võis rikkuda kaebaja õigusi. Kaebus Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimehe toimingu peale esitati 20.10.2014, s.t KOVVS § 64 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul. Seetõttu oleks pidanud Harju Maakonna Valimiskomisjon kaebuse selles osas läbi vaatama. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub aga Harju Maakonna Valimiskomisjoni seisukohaga, et Paldiski Linna Valimiskomisjoni 16.09.2014 otsuse nr 33 vaidlustamise tähtaeg oli möödunud. Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses on kaebaja küll märkinud, et otsuse vastuvõtmise ajal oli ta välislähetuses ja puhkusel, kuid kaebusest ei nähtu, et selle tõttu ei olnud tal võimalik kaebust esitada.

3. Täiendavalt on Harju Maakonna Valimiskomisjon viinud läbi järelevalve Paldiski Linna Valimiskomisjoni 16.09.2014 otsuse nr 33 seaduslikkuse üle. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Harju Maakonna Valimiskomisjoni järelevalve seisukohtade ja järeldustega. KOKS § 18 lõige 1 punkt 6 näeb ette volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise alusena tema nimetamise sama valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks. Seadus on selgelt näinud ette kohaliku omavalitsuse volikogu liikme ja kohaliku omavalitsuse ametniku staatuse ühitamatuse. Volituste ennetähtaegne lõppemine on seotud KOKS § 18 lõikes 1 nimetatud juriidilise faktiga ja volikogu liikme volitused lõpevad automaatselt (vt RKPJKo 30.11.2010 nr 3-4-1-17-10 p 18). Volikogu liikme volituste eelnev peatamine isikliku avalduse alusel KOKS § 19 lõike 2 p 3 sätestatud korras ei välista KOKS § 18 lõige 1 p 6 rakendamist. Vastasel korral on võimalik KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 sätestatud volituste ennetähtaegset lõppemist alati vältida volikogu liikme volituste eelneva peatamisega isikliku avalduse alusel, mis ei ole kooskõlas kohaliku omavalitsuse ametniku ja volikogu liikme volituste ühitamatuse põhimõttega.

4. Kaebaja viidatud RKPJKo 30.11.2010 nr 3-4-1-17-10 ei ole antud juhul kohaldatav. Viidatud lahend käsitleb olukorda kui volikogu liige, kes on kinnitatud valla- või linnavalitsuse liikmeks (ja kelle volitused on peatunud KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 alusel) nimetatakse hiljem kohaliku omavalitsuse ametnikuks. Sel juhul tõepoolest ei rakendata tema suhtes KOKS § 18 lõike 1 punkti 6, vaid isiku volikogu liikme volitused jäävad peatunuks. Praktikas kaasnebki reeglina valitsuse liikmeks nimetamisega ka ametniku staatus, mistõttu KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 tuleb käsitleda erijuhuna KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 suhtes. Seda erandit käsitleb ka RKPJKo 30.11.2010 otsus nr 3-4-1-17-10 p 27. Kui aga pärast KOKS § 19 lõike 2 punktis 1 sätestatud aluse ära langemist isik soovib jätkata ametnikuna, siis tema volikogu liikme volitused lõpevad KOKS § 18 lõike 1 punkt 6 alusel ning ta ei saa täiendavalt volikogu liikme volitusi nt KOKS § 19 lõike 2 punkti 3 alusel peatada.

5. Samuti ei ole kohaldatavad kaebaja viidatud RKPJKo 19.07.2004 nr 3-4-1-18-04 ja RKPJKo 10.06.2014 nr 3-4-1-21-14, kuna mõlemad otsused käsitlevad asendusliikmete nimekirjas olevate isikute staatust enne kui neil tekib võimalus saada volikogu liikme volitused.

6. Ülaltoodust tulenevalt rahuldab Vabariigi Valimiskomisjon Eldar Toonverki kaebuse osaliselt ning tühistab Harju Maakonna Valimiskomisjoni 29.10.2014 otsuse nr 6 osas, millega Eldar Toonverki kaebus jäeti läbi vaatamata (resolutsiooni punkt 1) KOVVS § 63 lõike 3 alusel. Kuna Harju Maakonna Valimiskomisjon on kaebuse sisu käsitlenud järelevalve läbiviimise käigus, puudub vajadus Harju Maakonna Valimiskomisjonile täiendava ettekirjutuse tegemiseks. Ülejäänud osas jääb kaebus rahuldamata.

7. Täiendavalt käsitleb Vabariigi Valimiskomisjon kaebaja taotlusi järelevalve teostamise kohta. Kaebaja on taotlenud järelevalve läbiviimist Paldiski Linna Valimiskomisjoni 16.09.2014 otsuse nr 33 „Paldiski Linnavolikogu liikme volituste ennetähtaegne lõpetamine ja asendusliikme määramine“ üle. Kuna Vabariigi Valimiskomisjon on Eldar Toonverki kaebuse läbivaatamise käigus nõustunud Harju Maakonna Valimiskomisjoni poolt läbiviidud järelevalve järeldustega, puudub alus ja vajadus täiendava järelevalve läbiviimiseks.

8. Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses on kaebaja soovinud järelevalve läbiviimist Paldiski Linna Valimiskomisjoni ja valimiskomisjoni esimehe Aeri Salme tegevuse osas kaebaja 10.10.2014 avalduse läbivaatamisel. Vabariigi Valimiskomisjon leiab, et otsuse  volikogu liikme volituste taastamise kohta võtab vastu valimiskomisjon KOVVS §-s 15 sätestatud korras. Seetõttu oleks Eldar Toonverki avaldus tulnud läbi vaadata valimiskomisjoni koosolekul ka juhul kui valimiskomisjon leiab, et avaldust ei rahuldata. Kuna Harju Maakonna Valimiskomisjon ja Vabariigi Valimiskomisjon on järelevalve ja kaebuse läbivaatamise käigus kindlaks teinud, et Eldar Toonverki volituste taastamiseks alus puudus, puudub vajadus Paldiski Linna Valimiskomisjonile täiendava ettekirjutuse tegemiseks.


Lähtudes KOVVS § 65 lõike 5 punktist 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Rahuldada Eldar Toonverki kaebus osaliselt ning tühistada Harju Maakonna Valimiskomisjoni 29.10.2014 otsus nr 6 osas, millega Eldar Toonverki kaebus jäeti läbi vaatamata kaebetähtaja ületamise tõttu.

2. Ülejäänud osas jätta kaebus rahuldamata.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json