Teksti suurus:

Laste liikluseks ettevalmistamise korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 64, 1181

Laste liikluseks ettevalmistamise korra kinnitamine

Vastu võetud 03.09.1996 nr 225

Liiklusseaduse (RT 1992, 12, 193; I 1995, 2/3, 3; 1996, 16, 268) paragrahvi 28 punkti 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Laste liikluseks ettevalmistamise kord» (juurde lisatud).

2. Haridusministeeriumil esitada Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks jalgratturite ja mopeedijuhtide juhilubade vormid ning jalgratturite ja mopeedijuhtide eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskirjad.

Peaminister Tiit VÄHI
Kultuuriminister haridusministri ülesannetes Jaak ALLIK
Riigisekretär Uno VEERING
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a
määrusega nr 225

Laste liikluseks ettevalmistamise kord

I. LIIKLUSKASVATUSE EESMÄRK

1. Laste liikluskasvatuse eesmärgiks on lastes õigete harjumuste ja hoiakute kujundamine liiklusalaste seaduste täitmiseks ja ohutu liikluse tagamiseks.

2. Laste liikluskasvatuse eesmärk saavutatakse liikluskasvatuse järjepidevusega, andes lastele vajalikud liiklusalased teadmised ja praktilised oskused ohutuks liikluseks teedel, samuti valmistades neid ette jalgratta, mopeedi ning A-, B-, A1- ja BC1-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse saamiseks.

3. Juhiloa saamiseks vajaliku vanuse täitumisel tuleb õpilasel võimaldada sooritada eksamid jalgratta ja mopeedi juhtimisõiguse ning vastavalt soovile A-, B-, A1- ja BC1-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse saamiseks.

II. LASTE LIIKLUSKASVATUSE TEOSTAMINE JA SISU

4. Laste liikluskasvatuse alast tööd korraldab haridusasutus järjepidevas koostöös omavalitsuse täitevorganiga.

5. Laste liikluskasvatuse järjepidevus tagatakse lapsevanema, lapse ning laste- ja õppeasutuse tihedas koostöös.

6. Liikluskasvatust teostatakse koolides ja lasteasutustes.

7. Liikluskasvatuse sisu määratakse vastavate riiklike õppekavadega.

8. Vastavate õppekavade ja õppemetoodiliste materjalide väljatöötamist koordineerib Haridusministeerium koostöös Teede- ja Sideministeeriumi, Siseministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumiga.

9. Laste liikluskasvatus, mis koosneb liiklusalaste teadmiste omandamisest (liiklusõpetusest) ja õigete liiklusharjumuste kujundamisest, toimub kolmes etapis:

1) vanuses 5–9 aastat – õpetatakse last ohutult liiklema ja käituma;

2) vanuses 9–15 aastat – õpetatakse last sõidukijuhina teisi liiklejaid austavalt liiklema;

3) vanuses 15 aastat ja vanemad – õpetatakse noorukit käituma vastutustundliku ja viisaka liiklejana.

III. PASSIIVSETE OHUTUSVAHENDITE KASUTAMINE

10. Lapsi õpetatakse kasutama liikluseeskirja nõuetele vastavaid turvavahendeid, helkureid liikumisel pimeda ajal või halva nähtavuse tingimustes.

IV. JALGRATTURITELE JA MOPEEDIJUHTIDELE JUHTIMISE ÕIGUSE ANDMINE

11. Jalgratturite ja mopeedijuhtide juhilubade vormid ning eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskirjad kehtestab Vabariigi Valitsus.

12. Jalgrattureid ja mopeedijuhte eksamineerivad ja annavad neile juhilubasid õppeasutustes moodustatud komisjonid.

V. JÄRELEVALVE LASTE LIIKLUSE ÜLE

13. Järelevalve põhiülesandeks on kontrolli teostamine laste käitumise, õigete liiklemisharjumuste omandamise ja liikluseeskirja nõuetest kinnipidamise üle teedel.

14. Teedel teostavad ja korraldavad järelevalvet ning kontrolli laste liikluse üle politseiametnikud ja teised selleks volitatud isikud.

VI. ÕPETAJATE JA KASVATAJATE ETTEVALMISTAMINE

15. Laste liikluskasvatuse läbiviimiseks vajalike teadmiste ja oskuste andmine toimub Eestis õpetajaid ja kasvatajaid ettevalmistavates õppeasutustes vastavate õppeprogrammide alusel.

16. Õpetajatele ja kasvatajatele organiseeritakse perioodiliselt täiend- ja ümberõpet liikluskasvatuse läbiviimiseks, mida koordineerib ja suunab Haridusministeerium.

/otsingu_soovitused.json