Teksti suurus:

Kaubandusliku meresõidu koodeksi muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 78, 1380

Kaubandusliku meresõidu koodeksi muutmise seadus

Vastu võetud 23.10.1996

(õ) 26.09.2008 17:30

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. detsembri 1996. a
otsusega nr 14

Kaubandusliku meresõidu koodeksis (RT 1991, 46-48, 577; I 1993, 65, 923; 1995, 54, 882) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 6. Teede- ja Sideministeerium kavandab ja viib ellu merenduse arengu ja meresõidu ohutuse poliitikat.

1. Vabariigi Valitsus või tema volitusel teede- ja sideminister kehtestab oma määrusega:

1) Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) meresõidu ohutusele suunatud konventsioonide, millega Eesti Vabariik on ühinenud, koodeksite, resolutsioonide ja ringkirjade rakendamise;
2) ohutusnõuded laevadele, tingimused merekõlblikkusele, laevapere minimaalkoosseisu ja laevade sõidupiirkonna;
3) uute veeteede rajamise ja märgistamise ning olemasolevate ekspluateerimise korra;
4) klassifitseerimata laevade tehnilise järelevalve korra;
5) merepukseerimise tehnilised nõuded;
6) kohustusliku lootsimise piirkonnad;
7) laevaavariide juurdluse korra;
8) ohtlike kaupade, sealhulgas kemikaalide meritsiveo, sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise korra;
9) merel transiidina vedamiseks keelatud ohtlike ainete loetelu;
10) naftat vedavate laevade ja tuumalaevade omaniku vastutust tõendava tunnistuse väljastamise, kontrolli ja tunnustamise tingimused ja korra;
11) sadamate laevaliikluseks avamise korra;
12) laevaliikluseks avamata Eesti sadamatesse sisenemisloa andmise korra;
13) lootsi-, tuletorni- ja jäämurdetasude määrad ning soodustuste kohaldamise alused ja korra;
14) laevaraamatu pidamise korra.

2. Veeteede Amet teostab riiklikku järelevalvet meresõidu ohutuse korraldamisel ja tagamisel ning tema pädevusse kuulub:

1) tegevuslubade väljastamine meretranspordi korraldamiseks ja laevade agenteerimiseks;
2) Eesti laevaregistri ja Eesti laevaraamatu pidamine ning tunnistuste (lipupatentide) väljastamine Eesti Vabariigi lipu all sõitmise õiguse kohta Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras;
3) merespetsialistide arvestus, meremeeste isikut tõendavate dokumentide, meresõidudiplomite ja -kutsetunnistuste, kinnituslehtede ja sooduslubade väljaandmine;
4) merespetsialistide ettevalmistamise ja täiendõppe programmide kooskõlastamine;
5) laevaavariide juurdluse korraldamine või selles osalemine;
6) merre uppunud vara ülestõstmise korraldamine juhul, kui see segab laevaliiklust;
7) järelevalve kaubanduslikku meresõitu reguleerivate õigusaktide, sealhulgas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) konventsioonide, millega Eesti Vabariik on ühinenud, koodeksite, resolutsioonide ja ringkirjade täitmise üle;
8) hüdrograafiliste tööde teostamine, veeteede rajamine, märgistamine ja korrashoiu korraldamine;
9) laevaliikluse, laevade lootsimise ja klaarimise ning jäämurdetööde korraldamine;
10) järelevalve ohtlike kaupade, sealhulgas kemikaalide meritsiveo, sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise üle;
11) navigatsioonimärkide läheduses ja mõjupiirkonnas asuvate maa- ja veealade sihtotstarbe määramise kooskõlastamine;
12) laevandusega seotud ehitiste ja rajatiste ehitamise ja rekonstrueerimise projektide kooskõlastamine meresõiduohutuse seisukohast;
13) merepäästeoperatsioonides, mereotsingutes, inimelude päästmises, merereostuse likvideerimises, kala- ja keskkonnakaitsealase järelevalve ning majandusvööndi ja mandrilava kasutamisalase järelevalve teostamises osalemine;
14) laevaomaniku poolt laevale antava nime kooskõlastamine.".

§ 2. Paragrahv 38 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 38. Eesti laevaregistri pidamise korra määrab kindlaks Vabariigi Valitsus.".

§ 3. Paragrahvi 41 teises lauses asendatakse sõnad "Veeteede Ameti poolt kehtestatud korras" sõnadega "kooskõlastatult Veeteede Ametiga".

§ 4. Paragrahv 48 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 48. Nõuded, millele peavad vastama Eesti riigilipu all sõitvad siseveelaevad ja laevapered, samuti nende laevade sisevetel liiklemise korra määrab kindlaks teede- ja sideminister.".

§ 5. Paragrahvis 53 asendatakse sõnad "Veeteede Amet" sõnadega "teede- ja sideminister".

§ 6. Paragrahvi 56 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Kutsetunnistuse ajutine äravõtmine on võimalik vaid laevasõitu oluliselt ohustava teo puhul teede- ja sideministri poolt kehtestatud korras.".

§ 7. Paragrahvi 78:

1) esimesest lõigust jäetakse välja sõnad "vastavalt Veeteede Ameti nõuetele";

2) täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

"6) hüdrograafilised mõõdistustööd.".

§ 8. Paragrahv 85 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahv 91 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 91. Sadamategevus toimub teede- ja sideministri määrusega kinnitatud sadamaeeskirja alusel.".

§ 10. Paragrahvi 92 lõikes 2 asendatakse sõnad "Veeteede Amet" sõnadega "teede- ja sideminister".

§ 11. Paragrahvis 93 asendatakse sõnad "Veeteede Amet" sõnadega "teede- ja sideminister".

§ 12. Paragrahvis 100 asendatakse sõnad "Veeteede Ameti" sõnadega "teede- ja sideministri".

§ 13. Paragrahvis 107 asendatakse sõnad "Veeteede Ameti poolt" sõnadega "teede- ja sideministri poolt".

§ 14. Paragrahvi 110 täiendatakse pärast sõnu "paragrahvide 111-118 sätetele" sõnadega "ning vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korrale".

§ 15. Paragrahvi 121:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad "ja Veeteede Ametit";

2) lõikes 2 asendatakse sõnad "Veeteede Ameti korraldusega" sõnadega "teede- ja sideministri korraldusel".

§ 16. Paragrahvi 123 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Paragrahvi 169 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Paragrahv 183 tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Paragrahvi 184 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 20. Paragrahvis 298 asendatakse sõnad "Veeteede Amet käesoleva koodeksi paragrahv 6 alusel" sõnadega "teede- ja sideminister".

§ 21. Paragrahvis 299 asendatakse sõnad "paragrahv 334 teist lõiget ja paragrahv 335-340" sõnadega "338, 339 ja 340".

§ 22. Paragrahvis 309 asendatakse sõnad "Veeteede Amet käesoleva koodeksi paragrahv 6 alusel" sõnadega "teede- ja sideminister".

§ 23. Paragrahvis 311 asendatakse sõnad "paragrahvide 335, 336, 337 ja 339" sõnadega "paragrahv 339".

§ 24. Paragrahvis 326 asendatakse sõnad "Veeteede Ameti poolt sätestatud korras" sõnadega "Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras".

§ 25. Paragrahvid 334-337 tunnistatakse kehtetuks.

§ 26. Paragrahvi 354 lõikes 3 asendatakse sõnad "vastavalt käesoleva koodeksi paragrahvile 6 väljaantavate eeskirjadega" sõnadega "teede- ja sideministri poolt kehtestatud määrustega".

Riigikogu esimees Toomas SAVIÕiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json