Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 "Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 77, 1367

Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määruse nr 226 "Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 29.10.1996 nr 262

Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; I 1996, 41, 796) paragrahvi 29 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a määrusega nr 226 (RT I 1996, 64, 1182) kinnitatud «Maa riigi omandisse jätmise korras» järgmised muudatused:

1. Muuta punkti 17 ja sõnastada see järgmiselt:

«17. Valitsejale läheb riigi omandisse jäetud maa valitsemise õigus üle pärast maa riigi omandisse jätmise otsuse avaldamist Riigi Teatajas või teate avaldamist Riigi Teataja Lisas ning maa registreerimist riigi maakatastris ja riigivara registris. Teade peab sisaldama otsustaja nime, haldusakti vastuvõtmise kuupäeva, numbrit ning käesoleva korra punkti 13 alapunktides 1 ja 2 nimetatud andmeid.».

2. Muuta punkti 18 alapunkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

«1) riigivaraseaduse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud riigivara valitseja, kelle valitsemisel olevate riigi omandisse jäetud hoonete ja rajatiste alune ning nende teenindamiseks vajalik maa (maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 punkt 1) jäetakse riigi omandisse;».

Peaminister Tiit VÄHI
Keskkonnaminister Villu REILJAN
Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json