Teksti suurus:

Riigi peaprokuröri ametikohale nimetamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 14.01.2020, 1

Riigi peaprokuröri ametikohale nimetamine

Vastu võetud 09.01.2020 nr 2

Prokuratuuriseaduse § 16 lõike 1 alusel ja kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 26 lõikega 1 ning kuulanud ära Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse:

1. Nimetada Andres Parmas (isikukood 37706032714) riigi peaprokuröri ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 3. veebruarist 2020. a kuni 2. veebruarini 2025. a.

2. Maksta Andres Parmasele riigi peaprokuröri ametipalka vastavalt kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses sätestatud suurusele.

3. Riigi peaprokuröri avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2, 5 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, haldusjärelevalve teostamine, süütegude menetlemine ning prokuratuuri pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine ja rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud prokuratuuri pädevus.

4. Riigi peaprokuröri ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse justiitsministrile. Volitus ei sisalda riigi peaprokuröri ametikohalt vabastamise õigust, välja arvatud ametikohalt vabastamine prokuratuuriseaduse § 50 lõikes 1 nimetatud juhul. Käesoleva punkti esimeses lauses antud volitus on antud edasivolitamise õigusega.

5. Riigi peaprokuröri ametikoha asukoht on Tallinn.

6. Andres Parmase avaliku teenistuse staaž 2. veebruari 2020. a seisuga on 14 aastat, 9 kuud ja 25 päeva.


Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json