Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ kehtetuks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2022
Avaldamismärge:RT III, 14.04.2022, 1

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 14.04.2022 nr 124

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel ning arvestades § 27 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatut ning § 28 lõike 2 punktide 3 ja 5, lõike 5 punkti 1 ning lõigete 3 ja 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõiget 8 ja § 452 lõiget 1 ning riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 27. mai 2021. a määruse nr 54 „Terviseameti ülesannete täitmisse korrakaitseorgani kaasamise tingimused ja kord“ § 3 lõigete 2 ja 3 alusel:

1. Tunnistada Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korraldus nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ kehtetuks.

2. Korraldus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Käesoleva korraldusega tunnistatakse Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korraldus nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ (edaspidi korraldus nr 305) kehtetuks.

Korraldusega nr 305 kehtestatud piiranguid on lähtuvalt COVID-19 haigete ravikoormuse järjepidevast vähenemisest astmeliselt vähendatud. Alates 3. aprillist 2022. a ei kehti enam riigisisest tegevust puudutavad piirangud. Üksnes kolmandast riigist saabunud ilma COVID-tõendita või testi negatiivse tulemuseta isikule jäi kehtima kohustus jääda üldjuhul riigipiiri ületamise järel 7 päevaks eneseisolatsiooni. Kuna haiglate toimepidevus on tagatud ning COVID-19 haiguse leviku tõkestamise ettevaatusabinõuna jääb riigipiiri ületamisel kehtima Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldus nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“, siis ei ole korralduse nr 305 kehtiv piirang enam asjakohane. Koos eneseisolatsiooni kohustuse kehtetuks tunnistamisega tunnistatakse kehtetuks ka selle erisusi ja rakendamist puudutavad sätted.

Korralduse kehtetuks tunnistamisega ühtlustatakse seega erinevatest riikidest saabuvatele isikutele pärast riigipiiri ületamist kehtiv kord. Sarnaselt näiteks Leeduga ei kohaldata riigipiiri ületamise järel isikutele enam eneseisolatsiooni kohustust. Käesolev korraldus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json