Teksti suurus:

Järelevalve teostamine Rakvere Linna Valimiskomisjoni 30.08.2012. a otsuse nr 2 üle

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.09.2012
Avaldamismärge:RT III, 14.09.2012, 1

Järelevalve teostamine Rakvere Linna Valimiskomisjoni 30.08.2012. a otsuse nr 2 üle

Vastu võetud 12.09.2012 nr 2Asjaolud ja menetluse käik

Andres Jaadla valiti 2009. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Rakvere Linnavolikogu liikmeks.  Tema volikogu liikme volitused peatusid 3.09.2010. a seoses valimisega Rakvere linnapeaks.

16.02.2012. a mõistis Viru Maakohus Andres Jaadla süüdi kohtuotsusega kriminaalasjas nr 1-11-3040. Tartu Ringkonnakohus tühistas 14.05.2012. a määrusega maakohtu otsuse osaliselt, täpsemalt Andres Jaadla süüditunnistamises KarS § 3001 järgi osas, millega ta tunnistati süüdi KVS § 25 lõike 1 punkti 3 rikkumises. Tühistatud osas otsustas ringkonnakohus saata kriminaalasja maakohtule uue kohtuotsuse tegemiseks samas kohtukoosseisus.

Muus osas jättis ringkonnakohus maakohtu otsuse muutmata, s.o Andres Jaadla tunnistati süüdi KarS § 3001 lõike 1 järgi KVS § 24 lõike 1 ja lõike 2 punkti 4 rikkumises, iseendaga tehingute sõlmimise episoodides. Selles osas jõustus Viru Maakohtu  kohtuotsus Riigikohtu 1.08.2012. a määrusega, kuna Riigikohus ei võtnud kassatsiooni korras esitatud määruskaebust menetlusse.

KOKS § 18 lõike 1 punkti 8 kohaselt lõpevad volikogu liikme volitused enne tähtaega seoses tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega.

23.08.2012. a esitas Andres Jaadla avalduse oma volikogu liikme volituste taastamiseks linnapea ametist tagasiastumise tõttu. 

Rakvere Linna Valimiskomisjon vaatas Andres Jaadla avalduse läbi 30.08.2012. a, otsustas taastada Andres Jaadla volikogu liikme volitused ja lõpetada asendusliikme Matti Jõe volitused Rakvere Linnavolikogu liikmena. Linna valimiskomisjon leidis, et KrMS § 7 sätestab süütuse presumptsiooni, mille kohaselt kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Süüdimõistva kohtuotsuse resolutiivosas peab kajastuma tulenevalt KrMS § 313 lõike 1 punktist 3 süüdistatavale iga kuriteo eest mõistetud karistuse liik ja määr. Tartu Ringkonnakohtu kohtumääruses ei ole määratud Andres Jaadlale karistust ja ei ole teda ka karistusest vabastatud. Viru Maakohus on määranud karistuse kogu kriminaalasja eest. Kuna Tartu Ringkonnakohus on osaliselt Viru Maakohtu otsuse tühistanud, siis seoses sellega ei kehti ka maakohtu poolt määratud karistus. KrMS sätestab nõuded kohtuotsusele ja selle sisule. Antud juhul kohtuotsus ei vasta seaduses sätestatud nõuetele. Linna valimiskomisjon leidis, et Andres Jaadla kriminaalasjas nr 1-11-3040 ei ole jõustunud tahtliku kuriteo eest KrMS-s sätestatud süüdimõistvat kohtuotsust.

Eriarvamusele (lisatud valimiskomisjoni koosoleku protokollile) jäi Rakvere Linna Valimiskomisjoni esimees Riina Männiste.  Esimees leidis, et KrMS 408 lõike 1 kohaselt jõustub kohtuotsus või -määrus, kui seda ei saa vaidlustada enam muul viisil kui teistmismenetluses. KrMS § 408 lõike 6 kohaselt jõustub kohtuotsus kohtuotsuse osalise vaidlustamise korral selle vaidlustamata osas. Jõustunud kohtuotsus avalikustatakse KrMS § 4081 lõike 1 alusel ning Riigi Teataja andmetel on antud kriminaalasjas jõustunud Tartu Ringkonnakohtu 01.08.2012. a määrus  ning Viru Maakohtu otsus nr 1-11-3040 on osaliselt tühistatud. Seega on Andres Jaadla suhtes olemas osaliselt jõustunud Viru Maakohtu otsus, millega ta on süüdi tunnistatud tahtlikus kuriteos. Süüdimõistev kohtuotsus jõustus osaliselt 01.08.2012. a, millest tulenevalt leidis esimees, et Andres Jaadla volitused linnavolikogu liikmena on ennetähtaegselt lõppenud. Põhiseaduse § 22 lõikest 1 ja KOKS § 18 lõike 1 punktist 8 ei tulene, et jõustunud süüdimõistev kohtuotsus peab sisaldama karistust ning ainult karistuse olemasolul on tegemist süüdimõistva kohtuotsusega. KarS § 56 lõike 1 kohaselt on karistamiseks vajalik tuvastada isiku süü ning vastutus järgneb süüdimõistmisele. Seaduses sätestatud juhtudel võib kohus süüdimõistetud isikule karistust ka mitte määrata või vabastada teda karistuse kandmisest. Seega ei ole süüdimõistmise puhul oluline karistamine, vaid süü tuvastamine ja süüdi mõistmine, ehk kohtuotsus on süüdimõistev ka juhul, kui karistust ei ole määratud.

Rakvere Linna Valimiskomisjon otsustas 30.08.2012. a koosolekul edastada Rakvere Linna Valimiskomisjoni 30.08.2012. a otsuse nr 2 järelevalve teostamiseks Vabariigi Valimiskomisjonile.

 

Järelevalve algatamine ja käik

Vabariigi Valimiskomisjon arutas 5.09.2012. a koosolekul järelevalve algatamise vajalikkust Rakvere Linna Valimiskomisjoni 30.08.2012. a otsuse nr 2 üle ning tegi otsustuse järelevalve algatada, kuna küsimuse lahendusest sõltub Andres Jaadla volikogu liikme volituste olemasolu.

Vabariigi Valimiskomisjon pöördus 5.09.2012. a Justiitsministeeriumi poole ministeeriumi seisukoha saamiseks. Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri esitas seisukoha 11.09.2012. a.

Justiitsministeerium leiab, et kohtuotsus või -määrus on jõustunud, kui seda ei saa vaidlustada enam muul viisil kui teistmismenetluses ning kohtuotsuse osalise vaidlustamise korral jõustub kohtuotsus vaidlustamata osas (KrMS § 408 lõige 1, lõige 6). Tartu Ringkonnakohtu otsusest nähtuvalt on maakohtu süüdimõistev otsus tühistatud osaliselt, vaid KVS § 25 lõike 1 punkti 3 rikkumisena kvalifitseeritud kuriteoepisoodide osas. Teada on, et Tartu Ringkonnakohtu poolt muutmata jäetud osas on Andres Jaadla suhtes Viru Maakohtu süüdimõistev kohtuotsus jõustunud, kuivõrd 01.08.2012. a määrusega ei võtnud Riigikohus kassatsiooni menetlusse. Seega on Andres Jaadla tahtliku kuriteo eest süüdi mõistetud isik ja kohtuotsus tema suhtes on jõustunud 1.08.2012. a. Andres Jaadla staatust süüdimõistetud isikuna ei muuda see, millal ja millisele otsusele Viru Maakohus jõuab Tartu Ringkonnakohtu poolt osaliselt tühistatud osas Andres Jaadla süüdistuses. Andres Jaadla on KarS § 3001 lõike 1 järgi süüdimõistetud isik. Kuna kohtuotsust süüdimõistmise osas ei ole võimalik enam vaidlustada muul viisil kui teistmismenetluses, on kohtuotsus Andres Jaadla suhtes selles osas jõustunud.

Vabariigi Valimiskomisjon arutas Rakvere Linna Valimiskomisjoni 30.08.2012 otsuse nr 2 seaduslikkust 12.09.2012 a koosolekul. Koosolekul viibisid Rakvere Linna Valimiskomisjoni esimees Riina Männiste, Lääne-Viru Maakonna Valimiskomisjoni esimees Tarmo Mikkal, Andres Jaadla ning Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja kohusetäitja Kati Maitse-Pärkna.

Andres Jaadla leidis, et KrMS § 7 lõike 1 kohaselt ei saa kedagi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. KrMS § 313 lõike 1 punkti 3 kohaselt peab süüdimõistva kohtuotsuse resolutiivosas olema esitatud süüdistatavale iga kuriteo eest mõistetud karistuse liik ja määr ning ärakandmiseks ettenähtud liitkaristus. Ringkonnakohus on maakohtu otsuse osaliselt tühistanud, täpsemalt Andres Jaadla süüditunnistamises ja karistamises KarS § 3001 lõike 1 järgi KVS § 25 lõike 1 p 3 rikkumise eest. Seega ei ole talle hetkel mõistetud karistust, mistõttu Viru Maakohtu otsus ei vasta KrMS § 313 lõike 1 punkti 3 nõuetele ning ei saa seetõttu olla jõustunud.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kohtuotsuse või -määruse jõustumise kord on sätestatud KrMS §-s 408. KrMS § 408 lõike 1 kohaselt jõustub kohtuotsus või -määrus, kui seda ei saa enam vaidlustada muul viisil kui teistmismenetluses. Andres Jaadla on süüdi mõistetud kohtuotsusega kriminaalasjas KarS § 3001 lõike 1 järgi osas, millega ta tunnistati süüdi KVS § 24 lõike 1 ja lõike 2 punkti 4 rikkumises. Selles osas jättis Tartu Ringkonnakohus maakohtu otsuse muutmata (kohtumääruse p 2) ning Riigikohus kassatsiooni korras esitatud määruskaebust 1.08.2012. a menetlusse ei võtnud. KrMS § 408 lõike 2 kohaselt jõustub kassatsiooni esitamise korral kohtuotsus kassatsiooni menetlusse võtmisest keeldumise päevast.

2. KrMS § 408 lõige 6 sätestab, et kohtuotsuse osalise vaidlustamise korral jõustub kohtuotsus vaidlustamata osas. Tartu Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osaliselt, täpsemalt Andres Jaadla süüditunnistamises ja karistamises KarS § 3001 lõike 1 järgi, osas millega ta tunnistati süüdi KVS § 25 lõike 1 punkti 3 rikkumises (kohtumääruse p 1).  See, et maakohtu otsus ringkonnakohtu poolt osades episoodides tühistati ning saadeti maakohtusse uuesti läbivaatamiseks, ei too kaasa otsuse uut maakohtus läbivaatamist juba jõustunud osas.

3. Seega KrMS § 408 lõikest 1 ja lõikest 6 lähtuvalt on Andres Jaadla kohta olemas 1.08.2012. a jõustunud kohtuotsus, millega ta mõisteti süüdi tahtlikus kuriteos.

4. Ülaltoodust tulenevalt leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et Andres Jaadla taotlust volikogu liikme volituste taastamiseks ei saanud Rakvere Linna Valimiskomisjon rahuldada, vaid valimiskomisjon pidanuks lugema Andres Jaadla volikogu liikme volitused lõppenuks vastavalt KOKS § 18 lõike 1 punktile 8. Seetõttu tunnistab Vabariigi Valimiskomisjon kehtetuks Rakvere Linna Valimiskomisjoni 30.08.2012 otsuse nr 2.  

Lähtudes KOVVS § 17 lõike 2 punktist 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Tunnistada kehtetuks Rakvere Linna Valimiskomisjoni 30.08.2012 otsus nr 2 „Rakvere linnavolikogu liikme volituste taastamise avalduse läbivaatamine“.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json