Teksti suurus:

Viljandi maavanema ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 14.10.2014, 6

Viljandi maavanema ametikohale nimetamine

Vastu võetud 10.10.2014 nr 452

Vabariigi Valitsuse seaduse § 83 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 22 lõike 1 alusel ning võttes teadmiseks Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogu 2. oktoobri 2014. a arvamuse:

1. Nimetada Erich Palm (isikukood 36202176013) Viljandi maavanema ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 1. novembrist 2014. a kuni 31. oktoobrini 2019. a.

2. Maavanema palga määrab valdkonna eest vastutav minister.

3. Maavanema avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine ning maavalitsuse pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine või rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud maavalitsuse pädevus.

4. Maavanema ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud ametikohalt vabastamine. Volitus on antud edasivolitamise õigusega. Valdkonna eest vastutaval ministril ei ole lubatud edasi volitada palga määramise õigust ega ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate otsuste tegemist distsiplinaarvastutuse kohaldamisel.

5. Viljandi maavanema ametikoha asukoht on Viljandi.

6. Erich Palmi avaliku teenistuse staaž 31. oktoobri 2014. a seisuga on 21 aastat.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Taavi Rõivas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes