Teksti suurus:

Virgo Kruve kaebuse läbivaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2017
Avaldamismärge:RT III, 14.10.2017, 2

Virgo Kruve kaebuse läbivaatamata jätmine

Vastu võetud 11.10.2017 nr 35

Kaebuse sisu

8.10.2017 esitas Virgo Kruve kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja leiab, et valimiste korraldamise edasiandmine Riigi Infosüsteemi Ametile, kes kogub, hoiab ja annab lugemiseks üle elektrooniliselt antud hääled, on vastuolus KOVVS § 18 lõikega 1 ja § 19 lõikega 1, mille kohaselt riigi valimisteenistuse kui valimiste korraldaja ülesanne on korraldada elektrooniline hääletamine. Lisaks on elektrooniliseks hääletamiseks kasutataval valimisrakenduse tarkvaral puudu seaduses nimetatud valimiste korraldaja nimele väljastatud sertifikaat. Arvestades riigi valimisteenistuse poolset rikkumise ulatust (kaebaja ja samuti teiste võimalike elektrooniliste hääletajate häälte andmist valimiste korraldajaks mitte märgitud organisatsioonile, et neid koguda ja hoida vähemalt 10 päeva jooksul), taotleb kaebaja elektroonilise hääletamise seadusejärgset korraldamist. Kaebaja taotleb täiendavalt RKVS § 483 järgi elektroonilise hääletamise peatamist, siiani antud häälte tühistamist ja kutsuda valijaid uuesti hääletama valimispäeval 15.10.2017 valimisjaoskonnas.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. KOVVS § 64 kohaselt saab kaebuse esitada isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava otsuse või toiminguga rikutud. Kaebusest ei nähtu kaebaja subjektiivsete õiguste rikkumist, kaebuses ei ole ka täpsustatud, milles võimalik õiguste rikkumine seisnes. Kaebuses on vaidlustatud elektroonilise hääletamise korraldamise organisatsiooni ja tehnilise lahenduse vastavust seaduses sätestatud elektroonilise hääletamise korraldamise reeglitele, kuid see ei mõjuta kaebaja kui valija õigust ja võimalust hääletada kas elektrooniliselt või hääletamissedeliga valimisjaoskonnas või valimistel kandideerida. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20, ja 3-4-1-31-14, p 16).

2. KOVVS § 65 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta KOVVS § 65 lõikes 1 sätestatud nõuetele või kui kaebus on esitatud KOVVS §-s 64 ja § 66 lõikes 1 ettenähtud korda rikkudes, võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata. Kuna vaidlustatud riigi valimisteenistuse toimingud ei riku kaebaja subjektiivset õigust hääletada või valimistel kandideerida, jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi vaatamata.

3. KOVVS § 65 lõige 3 sätestab, et kaebuse läbi vaatamata jätmisel võib Vabariigi Valimiskomisjon selle edastada riigi valimisteenistusele vastamiseks käesoleva seaduse § 62 lõikes 6 sätestatud korras. Kuna kaebaja leiab, et valimiste korraldaja, s.t riigi valimisteenistus kui elektroonilise hääletamise korraldaja, on rikkunud seadust, edastab Vabariigi Valimiskomisjon selle vastamiseks riigi valimisteenistusele.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Jätta Virgo Kruve kaebus läbi vaatamata.

2. Edastada kaebus riigi valimisteenistusele vastamiseks KOVVS § 62 lõikes 6 sätestatud korras.


Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json