Teksti suurus:

Erastamisseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 89, 1588

Erastamisseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 04.12.1996

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 19. detsembri 1996. a.
otsusega nr. 51

I. Erastamisseaduses (RT I 1993, 45, 639; 1994, 50, 846; 79, 1329; 83, 1448; 1995, 22, 327; 54, 881; 57, 979; 1996, 36, 738; 48, 942) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvis 1:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Käesolev seadus määrab kindlaks riigi või kohaliku omavalitsusüksuse omandis oleva vara erastamise tingimused ja korra ning Eesti Erastamisagentuuri (edaspidi Erastamisagentuur) tegevuse alused.";

2) lõige 2 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Käesolevat seadust, välja arvatud V peatükis sätestatut, ei kohaldata:

1) vara osas, mis kuulub võõrandamisele riigivaraseaduses (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446) sätestatud korras;

2) vara osas, mis kuulub erastamisele eluruumide erastamise seaduses (RT I 1993, 23, 411; 1995, 44, 671; 57, 979; 1996, 2, 28) sätestatud korras;

3) vara osas, mis kuulub erastamisele mitteeluruumide erastamise seaduses (RT I 1995, 57, 979; 1996, 2, 27) sätestatud korras;

4) vara osas, mis kuulub erastamisele põllumajandusreformi seaduses (RT 1992, 10, 143; 36, 474; RT I 1994, 52, 880; 1996, 48, 945) sätestatud korras;

5) maa osas, mis kuulub erastamisele maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796) sätestatud korras.".

§ 2. Paragrahvis 2:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Erastamise objekt (edaspidi erastatav vara) on:

1) riigi omandis olev vara, sealhulgas aktsiad või osad ning äriseadustiku (RT I 1995, 26-28, 355; 1996, 52-54, 993) §-s 507 nimetatud riigile kuuluvad ettevõtted või nende osad (edaspidi riigivara);

2) kohaliku omavalitsusüksuse omandis olev vara, sealhulgas aktsiad või osad ning munitsipaalettevõtted või nende osad (edaspidi munitsipaalvara), kui nimetatud vara on kohalikule omavalitsusele üle antud erastamiskohustusega vastavalt omandireformi aluste seadusele (RT 1991, 21, 257; RT I 1994, 38, 617; 40, 653; 51, 859; 94, 1609; 1995, 2/3, 5; 60, 1017) või on arvatud kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega munitsipaalvara erastamisnimekirja.";

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Erastatavat ehitist võib erastada koos ehitise aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa või hoonestusõigusega või suurendada äriühingu aktsia- või osakapitali äriühingule kuuluva ehitise aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa või selle ehitise omaniku kasuks seatava hoonestusõiguse võrra.";

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Kui erastamiskohustusega munitsipaliseeritud ehitis on antud kohaliku omavalitsusüksuse omandisse koos ehitise aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maaga, laieneb erastamiskohustus ka maale või ehitise omaniku kasuks seatavale hoonestusõigusele.";

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Äriühingus riigile või kohalikule omavalitsusüksusele kuuluvaid aktsiaid või osasid võib erastada teistele selle äriühingu erastamise subjektideks olevatele aktsionäridele või osanikele erastamise korraldaja poolt kinnitatud hinnaga. Kui teised selle äriühingu aktsionärid või osanikud ei soovi osta aktsiaid või osa erastamise korraldaja poolt kinnitatud hinnaga, müüakse aktsiad või osa käesoleva seadusega sätestatud korras kooskõlas äriseadustiku §-s 149 või §-s 229 sätestatuga.";

5) lõige 5 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;

6) lõige 6 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;

7) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(7) Riigile kuuluva ettevõtte vara koosseisus olevat üksikut asja, välja arvatud põhitegevusega otseselt seotud hooned ja rajatised ning teiste äriühingute aktsiad või osad, võib võõrandada Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja korras. Põhitegevusega otseselt seotud hooneid ja rajatisi ning teiste äriühingute aktsiaid või osasid võib võõrandada ainult käesoleva seaduse alusel.".

§ 3. Paragrahvis 3:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Erastamise õigustatud subjektiks võib olla füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik, välja arvatud äriühing, milles Eesti riigile või kohalikele omavalitsusüksustele kuulub vahetult või teiste isikute kaudu kokku üle 1/3 aktsiate või osadega määratud häältest.";

2) lõige 2 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Erastamise korraldajal on õigus esitada erastamise õigustatud subjektile lisanõudeid, nagu kvalifikatsioon, tegevusala või -koht, kanne äriregistris või muid lisanõudeid, kui need on ette nähtud käesoleva seaduse §-s 12 sätestatud erastamisprogrammiga.";

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud lisanõuded peavad olema tehtud teatavaks müügi väljakuulutamisel.".

§ 4. Paragrahvis 4:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Riigivara erastamise korraldaja on Erastamisagentuur, kes on volitatud valdama riigivara käesoleva seadusega sätestatud korras.";

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Munitsipaalvara erastamise korraldaja määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse volikogu.".

§ 5. Paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

"3) õigustatud subjektiks tunnistamise või vara tagastamise menetlus on seaduse alusel lõpetatud.".

§ 6. Paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõna "riigiasutus" sõnaga "valitsusasutus" ja sõna "põhikirja" sõnaga "põhimääruse".

§ 7. Paragrahvis 7:

1) punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"3) otsustab ja korraldab erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete, samuti riigi äriühingute, kelle aktsiad või osad on kinnitatud erastamisnimekirja, ümberkujundamist, ühinemist, jagunemist, restruktureerimist, saneerimist või likvideerimist;";

2) punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"6) korraldab erastamisnimekirja kinnitatud riigivara majandustegevusse paigutamist, sealhulgas sissemaksete tegemist äriühingu aktsia- või osakapitali ning riigivara rendile või kasutusvaldusse andmist;";

3) punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"7) sõlmib riigi nimel erastatava riigivara ostu-müügilepinguid ja kontrollib nende lepingute täitmist.".

§ 8. Paragrahvis 9:

1) lõikes 1 asendatakse sõna "põhikirjaga" sõnaga "põhimäärusega";

2) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"2) ehitise koos maa või hoonestusõigusega erastamise ning maa või hoonestusõiguse võrra äriühingu aktsia- või osakapitali suurendamise otsustamine;";

3) lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

"31) erastatava vara nimekirja ja erastamise viisi kinnitamine;";

4) lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"6) erastamise õigustatud subjektidele § 3 3. lõikes nimetatud lisanõuete esitamine;";

5) lõike 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"8) erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete, samuti riigi äriühingute, kelle aktsiad või osad on kinnitatud erastamisnimekirja, ümberkujundamise, likvideerimise, restruktureerimise ja saneerimise põhimõtete kinnitamine ning finantseerimistaotluste esitamine Vabariigi Valitsusele;";

6) lõike 2 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"10) erastamisnimekirja kinnitatud riigivara majandustegevusse paigutamise otsustamine, sealhulgas äriühingu aktsia- või osakapitali sissemaksete tegemise ning riigivara rendile või kasutusvaldusse andmise otsustamine;";

7) lõike 2 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"11) eelläbirääkimistega pakkumisel parima ja vajaduse korral paremuselt teise pakkumise kindlaksmääramine;".

§ 9. Paragrahvis 10:

1) paragrahvi pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 10. Erastamisagentuuri valduses olev vara ja erastamisega seotud kulude katmine";

2) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Erastamisagentuuri valduses on talle üleantud ning tema poolt soetatud riigivara.";

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Erastamisagentuuri kulud, mis tulenevad käesoleva seaduse § 4 3. lõikes nimetatud lepingutest, kaetakse erastatava vara müügist saadavast rahast Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.";

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Erastamisagentuuri kulud, mis tulenevad erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtte, samuti riigi äriühingu, kelle aktsiad või osa on kinnitatud erastamisnimekirja, ümberkujundamisest, likvideerimisest, restruktureerimisest ja saneerimisest, võib katta Vabariigi Valitsuse eelarvevälise omandireformi reservfondi vahenditest.";

5) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Erastatava varaga seotud võlad, mis ei ole müügiobjektiks, võib erastamise korraldaja otsusel katta vara erastamisest laekunud rahast vastavalt erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse (RT I 1996, 26, 529) §-le 2. Võlad, mis ületavad selle vara erastamisest laekuva raha, võib Vabariigi Valitsus Erastamisagentuuri Nõukogu taotlusel katta eelarvevälise omandireformi reservfondi vahenditest.";

6) lõige 6 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 10. Paragrahvis 12:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Erastamise korraldamise aluseks on riigi- või munitsipaalvara erastamisprogramm, mis koostatakse vähemalt üks kord aastas ja avaldatakse Riigi Teatajas.";

2) lõike 4 alguses asendatakse sõnad "1. lõikes märgitud" sõnadega "1. lõikes nimetatud" ning punktis 3 asendatakse sõna "reorganiseerimise" sõnadega "ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise".

§ 11. Paragrahvis 131 asendatakse sõna "ettevõte" sõnadega "ettevõte või äriühing" vastavas käändes.

§ 12. Paragrahvis 14:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Pärast riigivara kinnitamist erastamisnimekirja lähevad selle vara valdamise õigused ja kohustused üle erastamise korraldajale Vabariigi Valitsuse kehtestatud tähtaegadel, ulatuses ja korras.";

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtte, samuti riigi äriühingu, kelle aktsiad või osa on kinnitatud erastamisnimekirja, likvideerimist korraldab erastamise korraldaja või tema nõusolekul ettevõte või riigi äriühing ise. Likvideeritava ettevõtte kohustused tervisekahjustuse või surmaga põhjustatud kahjumi hüvitamisel lähevad üle riigi sotsiaalkindlustuse asutustele.";

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtte, samuti riigi äriühingu, kelle aktsiad või osa on kinnitatud erastamisnimekirja, võlgnikupoolse pankrotiavalduse võib esitada ainult erastamise korraldaja.";

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Pärast vara kinnitamist erastamisnimekirja võib erastatavat vara võõrandada või teha muudatusi selle koosseisus Erastamisagentuuri Nõukogu või kohaliku omavalitsuse volikogu nõusolekul või tema poolt kehtestatud korras.";

5) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõte, samuti riigi äriühing, kelle aktsiad või osa on kinnitatud erastamisnimekirja, valdab, kasutab ja käsutab oma vara käesolevas seaduses sätestatud kitsendusi arvestades.".

§ 13. Paragrahv 15 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 14. Paragrahv 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 16. Ettevõtte või äriühingu saneerimine ja restruktureerimine

(1) Erastamisnimekirja kinnitatud riigile kuuluva ettevõtte, samuti riigi äriühingu, kelle aktsiad või osa on kinnitatud erastamisnimekirja, saneerimist ja restruktureerimist korraldab Erastamisagentuur. Munitsipaalettevõtte või äriühingu, kelle kõik aktsiad või ainus osa kuulub kohalikule omavalitsusüksusele, saneerimist ja restruktureerimist otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu vastavalt käesoleva seaduse § 4 2. lõikes sätestatule.

(2) Erastamise korraldajal on õigus käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud äriühingu saneerimise eesmärgil suurendada tema aktsia- või osakapitali. Aktsia- või osakapitali suurendatakse rahaliste sissemaksete tegemisega äriühingu aktsia- või osakapitali erastamise õigustatud subjektide poolt erastamise korraldaja kehtestatud tingimustel ja korras, tagades riigile kuuluvate aktsiate või osade vaba võõrandamise õiguse.".

§ 15. Paragrahvis 161:

1) paragrahvi pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna "ettevõte" sõnadega "ettevõte või äriühing" vastavas käändes;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Pankrotihalduril on õigus arvata ettevõtte vara erastamisest laekunud raha pankrotivara hulka. Kui ettevõtte vara erastamisest eriarvele laekunud raha on vastavalt erastamisest laekuva raha kasutamise seadusele edasi kantud fondidesse, arvatakse vastav rahasumma pankrotivara hulka pankrotinõude esitamisele järgnevatest erastamistehingutest laekuvast rahast. Kui erastamise korraldaja on ettevõtte vara müünud järelmaksuga, arvatakse laekuv raha pankrotivara hulka pärast järelmaksu laekumist erastamise eriarvele.";

3) lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"2) vara erastamise kulud vastavalt erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse §-le 2.".

§ 16. Paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Ettevõte või äriühing, kelle vara või aktsiad või osa on kantud erastamisnimekirja, samuti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused on kohustatud andma erastamise korraldajale erastamise läbiviimiseks vajalikku informatsiooni.".

§ 17. Paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Erastatava vara erastamise viisid on:

1) vara müük eelläbirääkimistega pakkumisel;

2) vara müük avalikul või piiratud enampakkumisel;

3) äriühingu aktsiate avalik müük;

4) vara müük erastamise korraldaja poolt määratud viisil, kui käesoleva lõike punktides 1 või 2 nimetatud viisil ei leitud ostjat.".

§ 18. Paragrahvis 21:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Lisatingimuste kehtestamisel erastamise korraldaja poolt toimub erastamine ühe- või kaheetapilise eelläbirääkimistega pakkumisena. Kui müügi väljakuulutamisel ei ole pakkumist nimetatud kaheetapiliseks, on pakkumine üheetapiline.";

2) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"3) tehniline ja finantsplaan, milles on ära näidatud kasutatav tehnoloogia, investeeringud ja finantseerimise allikas;";

3) lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"5) muud ettevõtte või äriühingu tegevust reguleerivad tingimused.";

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Üheetapilise pakkumise korral peab pakkuja tegema pakkumised nii ostuhinna kui ka kõigi nõutud lisatingimuste kohta ning esitama tehtud pakkumiste täitmiseks tagatise.";

5) paragrahvi täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

"(41) Kaheetapilise pakkumise korral peab pakkuja tegema pakkumise erastamise korraldaja poolt esimeseks etapiks kehtestatud lisatingimuste kohta. Esimeses etapis tehtud pakkumiste alusel valib erastamise korraldaja ühe või mitu pakkujat, kes kutsutakse osalema pakkumise teises etapis. Teises etapis osalev pakkuja peab erastamise korraldaja määratud tähtajaks tegema pakkumise ostuhinna ja erastamise korraldaja poolt teise etapi jaoks kehtestatud lisatingimuste kohta ning esitama tehtud pakkumise täitmiseks tagatise.";

6) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(6) Eelläbirääkimised on konfidentsiaalsed, nende sisu avalikkusele ja teistele pakkujatele ei avaldata. See nõue ei laiene erastatava vara eri osade kohta tehtud pakkumistele, mille korral võib erastamise korraldaja anda erastatava vara kohta vajalikku informatsiooni teistele pakkujatele. Samuti avalikustatakse kaheetapilise pakkumise korral esimese etapi pakkumiste tulemused.";

7) lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(8) Lõplike pakkumiste hindamisel, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka ostuhinda, määrab erastamise korraldaja kindlaks parima pakkumise. Erastamise korraldajal on õigus kindlaks määrata ka paremuselt teine pakkumine. Ostu-müügileping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumine tunnistati parimaks. Kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi tema poolt pakutud tingimustel erastamise korraldaja poolt määratud tähtajaks ostu-müügilepingut, on erastamise korraldajal õigus kutsuda ostu-müügilepingut sõlmima pakkuja, kelle pakkumine oli tunnistatud paremuselt teiseks.";

8) paragrahvi täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

"(10) Vastavalt käesoleva paragrahvi 8. lõikes sätestatud tingimustele on erastamise korraldajal õigus jätta sobivate pakkumiste puudumisel parim pakkumine kindlaks määramata ning ostu-müügileping sõlmimata.".

§ 19. Paragrahv 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 25. Riigivara üleandmine äriühingule

Erastamisnimekirja kinnitatud riigivara, millele ei ole leitud käesoleva seaduse järgi ostjat, võib kasutada sissemaksete tegemiseks äriühingu aktsia- või osakapitali vastavalt käesoleva seaduse § 9 2. lõike punktile 10.".

§ 20. Paragrahvi 26 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Erastamise õigustatud subjekt võib erastatavat vara osta järelmaksuga Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.".

§ 21. Peatükk V muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"V peatükk

ERASTAMISVÄÄRTPABERID JA NENDE KASUTAMINE

§ 28. Erastamisväärtpaber

(1) Erastamisväärtpaber on vastavalt õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadusele (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106; 51, 859; 54, 905; 1995, 29, 357) õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimiseks välja antud hüvitusväärtpaber ja vastavalt eluruumide erastamise seadusele välja antud rahvakapitali obligatsioon. Erastamisväärtpaberi nimiväärtus moodustub hüvitusväärtpaberi arvestuslikust väärtusest ja rahvakapitali obligatsiooni arvestuslikust väärtusest.

(2) Erastamisväärtpaberit säilitatakse elektroonilisel kujul Vabariigi Valitsuse asutatud Erastamisväärtpaberite Keskregistris avatud erastamisväärtpaberiarvel või Vabariigi Valitsuse asutatud Eesti Väärtpaberite Keskregistris avatud väärtpaberiarvel. Nimetatud arveid teenindavad juriidilised isikud vastavalt rahandusministriga sõlmitud lepingule.

(3) Erastamisväärtpaberit võib omada ja omandada iga füüsiline isik, Eestis registreeritud juriidiline isik ning Eesti riik või kohalik omavalitsusüksus. Omandiõigust erastamisväärtpaberile tõendab nimeline kirje Erastamisväärtpaberite Keskregistris või Eesti Väärtpaberite Keskregistris.

(4) Erastamisväärtpaberite väljaandmine, nendega arveldamine ning nende kasutamine, võõrandamine ja kustutamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. Arveldamiseks kasutatavad juhendid ja vormid kehtestab rahandusminister.

(5) Järelevalvet erastamisväärtpaberite väljaandmise ja nende kasutamise üle teostab Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras rahandusminister. Rahandusministril on õigus peatada erastamisväärtpaberiarve avamine või selle kasutamine järelevalvemenetluse tagamiseks, õigus taotleda tehingu kehtetuks tunnistamist ning kahju hüvitamist, kui ebaseaduslikult välja antud erastamisväärtpaber on võõrandatud või selle eest on omandatud vara, ning õigus muuta ebaseaduslikult välja antud erastamisväärtpaberi nimiväärtust.

§ 29. Erastamisväärtpaberite kasutamine

(1) Erastamisväärtpaberite eest on võimalik seaduses sätestatud ulatuses ja korras omandada Hüvitusfondi obligatsioone ning erastatavat vara, sealhulgas aktsiaid, maad, eluruume, mitteeluruume ja muud vara. Erastamisväärtpabereid võib kasutada ka seadustes ja nendest tulenevates õigusaktides sätestatud korras muu vara eest tasumisel.

(2) Erastamisväärtpabereid saab kasutada käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud vara eest tasumiseks 1998. aasta 31. detsembrini.

(3) Erastamisväärtpaberi kasutamisel käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud otstarbel see kustutatakse, kui seadustes ei sätestata teisiti. Ebaseaduslikult kustutatud erastamisväärtpaberi tagasikanne omaniku erastamisväärtpaberiarvele teostatakse rahandusministri kehtestatud korras.

(4) Kustutamata erastamisväärtpaber on pärandatav ja võõrandatav. Erastamisväärtpaberi omanik, kes ei ole käesoleva seaduse § 3 1. lõike kohaselt erastamise õigustatud subjekt, võib oma erastamisväärtpaberit võõrandada ainult Vabariigi Valitsuse kehtestatud juhtudel ja korras.

(5) Erastamisväärtpaberite vahendustegevusele kohaldatakse väärtpaberituru seadusega (RT I 1993, 35, 543; 1995, 22, 328; 1996, 26, 528) väärtpaberivahendajale kehtestatud nõudeid.".

§ 22. Paragrahv 30 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 23. Paragrahv 31 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 24. Alates §-st 3 asendatakse kogu teksti ulatuses sõna "objekt" sõnaga "vara" vastavas käändes.

II. Rakendussätted

§ 25. Erastamisväärtpaberite võõrandamise seadus (RT I 1994, 54, 905) tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 26. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

§ 27. Vabariigi Valitsus tagab ühe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist erastamisseaduse teksti taasavaldamise Riigi Teatajas koos kõigi selles tehtud muudatuste ja täiendustega.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json