Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määruse nr. 267 "Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 85, 1522

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määruse nr. 267 "Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 04.12.1996 nr 307

Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796) paragrahvi 23 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määrusega nr. 267 (RT I 1996, 77, 1372) kinnitatud "Maa ostueesõigusega erastamise korras" järgmised muudatused:

1) sõnastada punkt 20 järgmiselt:

"20. Plaanimaterjali alusel ostueesõigusega erastamiseks sobivaks plaanimaterjaliks loetakse:

1) krundiplaanid (eri perioodidel eri nimetuse all) linnas ja sellega võrdsustatud alal (maareformi seaduse paragrahvi 7 lõike 4 mõttes):

- mõõtkavas 1:2000 või suuremas, tingimusel, et piiripunktid on seotud riikliku või kohaliku geodeetilise võrguga. Kui maareformi seaduse paragrahvi 221 lõike 6 alusel erastatakse ostueesõigusega ka see osa isiku kasutuses olevast maast, mida ei ole antud hoonestamiseks (nn. ehitus- või punase joone tagune ala vms.), loetakse sobivateks krundiplaanid mõõtkavas 1:2000 või suuremas, millele peale hoonestamiseks antud maa (krundi) riikliku või kohaliku geodeetilise võrguga seotud piiripunktide on kantud ka isiku kasutuses olev hoonestamiseks mitteantud maa (nn. ehitus- või punase joone tagune ala vms.);

- mõõtkavas 1:2000 või suuremas, mille piirid on kehtestatud või piire on muudetud kooskõlas planeeringuga.

Kohalik omavalitsus lisab katastriüksuse moodustamise toimikusse kohaliku omavalitsuse määratud vastutava isiku poolt tõestatud väljavõtte (koopiana) linna või linnaga võrdsustatud ala (eri perioodidel eri nimetuse all) maade arvestuse valveplaanist või krundijaotusplaanist;

2) väljaspool linna ja sellega võrdsustatud alasid:

- kuni 2 ha pindalaga objektide plaanid mõõtkavas 1:2000 või suuremas, tingimusel, et piiripunktid on seotud riikliku või kohaliku geodeetilise võrguga;

- üle 2 ha pindalaga objektide EUREF-EST 92 või 1942. a. või 1963. a. koordinaatide süsteemis olevad fotoplaanid mõõtkavas 1: 10 000 või suuremas, samuti olemasolevad maakatastri kõlvikute plaanid.

Nimetatud plaanidele kantud piirid peavad langema kokku maavalitsuse või maakatastri arhiivi toimikus ja plaanil (maade arvestuse valveplaan, krundijaotusplaan, katastrikaart, fotoplaan) olevate piiridega.";

2) sõnastada punkti 29 alapunkt 2 järgmiselt:

"2) maa ostueesõigusega erastamise korraldaja kulud - 0,5 protsenti ostu-müügilepingus fikseeritud maa ja sellel asuva metsa müügihinna summast;".

Peaminister Tiit VÄHI

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json