Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 88, 1560

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.12.1996

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 13. detsembri 1996. a.
otsusega nr. 50

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Kui komisjoni esimees ei ole minister või riigisekretär, nimetab Vabariigi Valitsus komisjoni töö eest vastutavaks ministri või riigisekretäri.";

2) paragrahvi 41 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Valitsusasutustel on põhimäärus (välja arvatud maavalitsus), eelarve ja väikese riigivapi kujutisega pitsat ning Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras registreeritud sümboolika.";

3) paragrahvi 42 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Ministeeriumi ja Riigikantselei põhimääruse kinnitab Vabariigi Valitsus. Ameti ja inspektsiooni ning nende kohalike asutuste põhimäärused kinnitab minister.";

4) paragrahvi 47 lõikest 4 jäetakse välja sõnad "kantsleri ettepanekul";

5) paragrahvi 54 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Kantsler annab seaduses ja ministeeriumi põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks, ministeeriumi töötajate teenistusse võtmiseks ja töölt vabastamiseks ning struktuuriüksuste töö juhtimiseks ja koordineerimiseks.";

6) paragrahvi 56 lõikest 2 jäetakse välja sõnad "kantsleri ettepanekul";

7) paragrahvi 58 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Haridusministeeriumi valitsemisalas on Keeleinspektsioon.";

8) paragrahvi 59 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Justiitsministeeriumi valitsemisalas on õigusloome koordineerimine, õigusaktide süstematiseerimine, Eesti õigusaktide Euroopa Liidu õigusega ühtlustamise tagamine, esimese ja teise astme kohtute, prokuratuuri, vanglate, interneerimislaagrite, notarite ametitegevuse ja õigusteenuse korraldamine ning õigusloome ministeeriumi pädevuse kohaselt.";

9) paragrahvi 61 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 61 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"4) Keskkonnainspektsioon;";

11) paragrahvi 62 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Kultuuriministeeriumi valitsemisalas on Muinsuskaitseinspektsioon.";

12) paragrahvi 64 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas on järgmised inspektsioonid:

1) Veterinaar- ja Toiduinspektsioon;

2) Taimetoodangu Inspektsioon;

3) Tõuaretusinspektsioon.";

13) paragrahvi 67 lõikes 1 asendatakse sõnad "tööhõive ja tööturu" sõnadega "tööhõive, tööturu ja töökeskkonna";

14) paragrahvi 67 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 69 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Välisministeeriumi valitsemisalas on ettepanekute tegemine riigi välispoliitika kavandamiseks, välislepingute ja välismajandusega seotud küsimuste lahendamine, Eesti Vabariigi suhtlemise korraldamine välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, sise- ja välisprotokolli korraldamine riiklike tähtpäevade tähistamisel ning riiklike välisvisiitide läbiviimisel ja külaliste vastuvõtmisel, Eesti riigi ja kodanike huvide kaitsmine välisriikides ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.";

16) 4. peatükki täiendatakse pärast § 74 6. jaoga järgmiselt:

"6. jagu
Riiklik järelevalve";

17) paragrahvi 75 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 75. Riiklik järelevalve

(1) Konkreetsete üksikjuhtude kohta riikliku järelevalve teostamisel teevad ettekirjutisi ning annavad otsuseid ministeeriumide riikliku järelevalve ametnikud, ameti või inspektsiooni peadirektor, samuti ameti või inspektsiooni ja nende kohalike ametiasutuste riikliku järelevalve ametnikud.";

18) paragrahvi 79 lõikes 8 asendatakse sõna "direktorile" sõnaga "juhile";

19) paragrahvi 84 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"12) kinnitab maavalitsuse teenistujate koosseisu Vabariigi Valitsuse kinnitatud maavalitsuse struktuuri alusel;";

20) paragrahvi 86 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Maavanema ajutise asendamise korra kinnitab siseminister.";

21) paragrahvi 86 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 87 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Maavanema korraldus jõustub allakirjutamise päeval, kui aktis eneses ei ole kehtestatud hilisemat tähtpäeva. Maavanema korraldus tehakse viivitamata teatavaks asjaosalistele, kui seadusega ei ole ette nähtud teistsugune teatavakstegemine.";

23) paragrahvi 89 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

"Maavalitsuse asukoha ning struktuuri kinnitab Vabariigi Valitsus.";

24) paragrahvi 91 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"1) juhib maavalitsuse kantselei tööd maavalitsuse kantselei põhimääruses ettenähtud korras;";

25) paragrahvi 92 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Maasekretäri ajutise asendamise kord sätestatakse maavalitsuse kantselei põhimääruses. Ajutise asendaja määrab maavanem.";

26) paragrahvi 104 pealkirjast ja lõikest 1 jäetakse välja sõnad "ja maavalitsuste".

§ 2. Vabariigi Valitsus lõpetab või korraldab ümber selle seaduse alusel ametid ja inspektsioonid ühe aasta jooksul. Kuni ümberkorralduseni täidavad ametid ja inspektsioonid oma seniseid ülesandeid, kui muudest seadustest ei tulene teisiti.

§ 3. Ametiasutus, mille nimetus käesoleva seaduse alusel muutub, võib ühe aasta jooksul, arvates seaduse jõustumise päevast, kasutada pitsateid ja dokumendiplanke, millel on enne käesoleva seaduse jõustumist kasutatud nimetus.

§ 4. Käesolev seadus jõustub 1997. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json