Teksti suurus:

Kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku ja täitemenetluse seadustiku muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 5, 30

Kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku ja täitemenetluse seadustiku muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 18.12.1996

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. jaanuari 1997. a. otsusega nr. 69

 

I. Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 288; 1993, 7, 103; RT I 1993, 33, 539; 43, 620; 49, 693; 1994, 12, 202; 16, 290; 24, 391; 30, 466; 39, 620; 50, 845; 74, 1324; 83, 1447; 91, 1529; 1995, 4, 36; 5, 40; 11, 114; 14, 170; 15, 173; 24, 336; 25, 352; 26–28, 355; 53, 845; 58, 1005; 60, 1018; 62, 1056; 1996, 3, 56; 6, 101; 26, 528; 31, 631) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:  

§ 1. Paragrahvi 72 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «raskemate karistustena» sõnaga «tähtajaline» ja pärast sõnu «üle kaheksa aasta» sõnadega «või eluaegne vabadusekaotus».

§ 2. Paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

«(1) Vabadusekaotust võib mõista tähtajaga kolmest kuust kuni viieteistkümne aastani või eluaegsena. Tähtajaliste vabadusekaotuslike karistuste liitmisel vastavalt käesoleva koodeksi § 43 lõikele 31 võib kohus mõista lõpliku karistusena tähtajalise vabadusekaotuse kuni kolmekümne aastani.».  

§ 3. Paragrahvi 33 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «1481 lg. 2» arvuga «1491».  

§ 4. Paragrahvis 40:

1) lõikest 1 jäetakse pärast sõnu «täies ulatuses või osaliselt» välja sõnad «käesoleva koodeksi eriosa selle paragrahvi piirides, mis näeb ette raskema karistuse»;

2) lõikest 3 jäetakse pärast sõnu «karistuse ärakandmata osa» välja sõnad «käesoleva koodeksi eriosa selle paragrahvi piirides, mis näeb ette raskema karistuse,».  

§ 5. Paragrahvis 43:  

1) lõikes 3 asendatakse sõnad «ettenähtud karistuse ülemmäära» sõnadega «ettenähtud raskema karistuse ülemmäära, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 31 ja 32 loetletud juhtudel.»;  

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:  

«(31) Kui mõni liidetavatest tähtajalistest vabadusekaotuslikest karistustest mõistetakse esimese astme kuriteo eest, võib kohus karistuste täielikul või osalisel liitmisel mõista lõpliku karistusena tähtajalise vabadusekaotuse kuni kolmekümne aastani.»;  

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:  

«(32) Kui mõni liidetavatest karistustest on eluaegne vabadusekaotus, mõistab kohus lõpliku karistusena eluaegse vabadusekaotuse.».  

§ 6. Paragrahvi 47 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «vabadusekaotus» sõnadega «tähtajaline vabadusekaotus» vastavas käändes.  

§ 7. Paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:  

«(51) Eluaegse vabadusekaotusega karistatud süüdimõistetu suhtes võib tingimisi enne tähtaega karistusest vabastamist või karistuse ärakandmata osa vähendamist kohaldada, kui süüdimõistetu on mõistetud karistusajast tegelikult ära kandnud vähemalt kolmkümmend aastat.».  

§ 8. Paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:  

«(11) Eluaegse vabadusekaotusega karistatud süüdimõistetu suhtes karistatuse kustumist ei kohaldata.».  

§ 9. Paragrahvi 611 lõike 1 sanktsiooni täiendatakse pärast sõnu «kuni viieteistkümne aastani» sõnadega «või eluaegse vabadusekaotusega».  

§ 10. Paragrahv 62 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

«§ 62. Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud tegevus  

(1) Välisriigi, välisriigi organisatsiooni, välismaalase või välisriigi ülesandel tegutseva isiku või nende grupi või nende ülesandel tegutseva isiku abistamise eest Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud tegevuses, kui see ei ole seotud vägivallaga ning puuduvad käesoleva koodeksi paragrahvis 63 ettenähtud kuriteo tunnused – karistatakse vabadusekaotusega kuni seitsme aastani.  

(2) Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vägivaldsele muutmisele või territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele rikkumisele, vägivaldsele võimuhaaramisele või kehtiva riigikorra vägivaldsele muutmisele suunatud tegevuse eest – karistatakse vabadusekaotusega kuni kümne aastani.».  

§ 11. Paragrahv 63 muudetakse ja sõnatatakse järgmiselt:  

Ǥ 63. Salakuulamine

Riigisaladust sisaldava teabe kogumise eest selle edasiandmise eesmärgil või selle teabe edasiandmise eest välisriigile, välisriigi organisatsioonile, välismaalasele või välisriigi ülesandel tegutsevale isikule, samuti välisriigi luure ülesandel muu teabe kogumise või edastamise eest – karistatakse vabadusekaotusega kuni kümne aastani.».

§ 12. Paragrahvi 641 lõike 2 sanktsiooni täiendatakse pärast sõnu «kuni viieteistkümne aastani» sõnadega «või eluaegse vabadusekaotusega».

§ 13. Paragrahvi 65 lõike 1 sanktsiooni täiendatakse pärast sõnu «kuni viieteistkümne aastani» sõnadega «või eluaegse vabadusekaotusega».  

§ 14. Paragrahvi 73 lõikes 1 asendatakse sõna «spionaaži» sõnaga «salakuulamise».

§ 15. Paragrahvi 101 sanktsiooni täiendatakse pärast sõnu «kuni viieteistkümne aastani» sõnadega «või eluaegse vabadusekaotusega».  

§ 16. Koodeksit täiendatakse paragrahviga 1491 järgmises sõnastuses:

«§ 1491. Alkoholi ebaseaduslik tootmine  

(1) Alkoholi, mille etanoolisisaldus on üle 15% mahust, ebaseadusliku tootmise eest turustamise eesmärgil tegevusloata käesoleva koodeksi paragrahvis 149 ettenähtud kuriteo tunnuste puudumisel – karistatakse rahatrahvi või arestiga või vabadusekaotusega kuni kahe aastani.  

(2) Sama tegevuse eest:

1) isikute grupi poolt või

2) isiku poolt, kes on varem toime pannud käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud kuriteo, – karistatakse arestiga või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.».  

§ 17. Paragrahvis 176:

1) lõike 1 sanktsioon muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«karistatakse vabadusekaotusega ühest kuni kolme aastani.»;

2) lõike 2 sanktsioon muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni viie aastani.».

§ 18. Koodeksit täiendatakse paragrahviga 1765 järgmises sõnastuses:  

«§ 1765 Kinnipeetavate või interneeritute grupi poolt kinnipidamisasutuse või interneerimislaagri ametniku või abiteenistuja teenistuskohustuste täitmise takistamine

Kinnipeetavate või interneeritute grupi poolt kinnipidamisasutuse või interneerimislaagri ametniku või abiteenistuja teenistuskohustuste täitmise takistamise eest, kui takistamise eesmärgiks oli teenistusalase tegevuse lõpetamine või selle piiramine ja takistamine tõi kaasa kinnipidamisrežiimi, kinnipidamisasutuse või interneerimislaagri sisekorra eeskirjade või muude õigusaktide nõuete rikkumise, – karistatakse vabadusekaotusega ühest kuni kolme aastani.».  

§ 19. Paragrahv 1772 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

«§ 1772 Aine või eseme ebaseaduslik toimetamine kinnipidamisasutuse või interneerimislaagri või meditsiinilise või kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendeid kohaldava asutuse territooriumile või selle ebaseaduslik üleandmine  

(1) Kinnipidamisasutuse või interneerimislaagri või meditsiinilise või kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendeid kohaldava asutuse territooriumile alkohoolse joogi või piiritust sisaldava aine või narkootilise või psühhotroopse aine või raha või relva või muu samalaadse aine, eseme või vahendi ebaseadusliku, mis tahes viisil toimetamise eest, kui isiku suhtes oli samasuguse tegevuse eest kohaldatud halduskaristust, – karistatakse vabadusekaotusega ühest kuni viie aastani.  

(2) Kinnipidamisasutuses või interneerimislaagris või meditsiinilise või kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendeid kohaldavas asutuses kinnipeetavale või interneeritule alkohoolse joogi või piiritust sisaldava aine või narkootilise või psühhotroopse aine või raha või relva või muu samalaadse aine, eseme või vahendi ebaseadusliku, mis tahes viisil üleandmise eest, kui isiku suhtes oli samasuguse tegevuse eest kohaldatud halduskaristust, – karistatakse vabadusekaotusega kahest kuni viie aastani.».  

§ 20. Koodeksit täiendatakse paragrahviga 1773 järgmises sõnastuses:  

«§ 1773 Vahistatu või kinnipeetava või interneeritu poolt alkohoolse joogi või piiritust sisaldava aine või narkootilise või psühhotroopse aine valmistamine, omandamine, hoidmine, edasiandmine või arsti ettekirjutuseta tarvitamine  

Vahistatu või kinnipeetava või interneeritu poolt alkohoolse joogi või piiritust sisaldava aine või narkootilise või psühhotroopse aine valmistamise, omandamise, hoidmise, edasiandmise või arsti ettekirjutuseta tarvitamise eest – karistatakse vabadusekaotusega kuuest kuust kuni kolme aastani.».  

§ 21. Paragrahvi 1842 lõike 2 sanktsiooni täiendatakse pärast sõnu «kuni viieteistkümne aastani» sõnadega «või eluaegse vabadusekaotusega».  

II. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1995, 76–78, 1345; 83, 1441; 1996, 3, 56 ja 57; 26, 528; 31, 631; 35, 714; 48, 944; 83, 1488; 86, 1538) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:  

§ 22. Paragrahv 168 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  

«§ 168. Aine või eseme ebaseaduslik toimetamine kinnipidamisasutuse või interneerimislaagri või meditsiinilise või kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendeid kohaldava asutuse territooriumile või selle ebaseaduslik üleandmine  

(1) Kinnipidamisasutuse või interneerimislaagri või meditsiinilise või kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendeid kohaldava asutuse territooriumile alkohoolse joogi või piiritust sisaldava aine või narkootilise või psühhotroopse aine või raha või relva või muu samalaadse aine, eseme või vahendi ebaseadusliku, mis tahes viisil toimetamise eest – määratakse rahatrahv viiekümne kuni saja viiekümne päevapalga ulatuses või haldusarest kuni viisteist ööpäeva.  

(2) Kinnipidamisasutuses või interneerimislaagris või meditsiinilise või kasvatusliku iseloomuga mõjutusvahendeid kohaldavas asutuses kinnipeetavale või interneeritule alkohoolse joogi või piiritust sisaldava aine või narkootilise või psühhotroopse aine või raha või relva või muu samalaadse aine, eseme või vahendi ebaseadusliku, mis tahes viisil üleandmise eest – määratakse rahatrahv viiekümne kuni kahesaja päevapalga ulatuses või haldusarest kuni kolmkümmend ööpäeva.».  

§ 23. Seadustikku täiendatakse paragrahviga 1681 järgmises sõnastuses:

«§ 1681 Interneeritu põgenemine

Interneeritu põgenemise eest interneerimislaagrist või eelvangistusmaja, vangla või politsei arestimaja selleks eraldatud osakonnast – määratakse haldusarest kuni kolmkümmend ööpäeva.».  

§ 24. Paragrahvi 186 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «168 lg. 2» arvuga «168.  

§ 25. Paragrahvis 228:

1) lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast arvu «164» arvuga «1681»;

2) lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«9) Vanglate Amet – paragrahv 1621, 168 lg. 2, 1681;».  

§ 26. Paragrahvi 2362 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Halduskohtunik võib otsusega vabastada interneeritu edasisest kinnipidamisest interneerimislaagris elamisloa taotluse menetlemise ajaks Eestis elava Eesti kodaniku või Eestis elava välismaalase, kellel on alaline elamisluba, põhjendatud taotluse alusel, kui nimetatud Eesti kodanik või välismaalane on nõus kandma interneeritu ülalpidamiskulud elamisloa taotluse menetlemise ajal.».    

III. Täitemenetluse seadustiku (RT I 1993, 49, 693; 72/73, 1019; 1994, 1, 5; 16, 290; 89, 1515; 1995, 22, 327; 30, 380; 1996, 3, 57; 6, 101; 83, 1487) paragrahvi 95 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:  

«81) isikuid, kellel surmanuhtlus on armuandmise korras asendatud eluaegse vabadusekaotusega;».  

§ 27. Vabariigi Valitsusel tagada kriminaalkoodeksi tervikteksti avaldamine Riigi Teatajas kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist.  

 

Riigikogu esimees Toomas SAVI

 

/otsingu_soovitused.json