Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2022
Avaldamismärge:RT III, 15.02.2022, 10

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine

Vastu võetud 15.02.2022 nr 43

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punkti 5 ja lõigete 3, 5 ja 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõiget 8:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korraldust nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ järgmiselt:

1) sõnastada punkt 13 järgmiselt:
13. Tegevuse eest vastutav isik võib punktis 10 nimetatud tegevusi läbi viia, kui osalejate arv ei ületa avalikus siseruumis 1000 ja välistingimustes 2000 isikut. Osalejate arvu piirangut ei kohaldata välistingimustes toimuvale punkti 10 alapunktis 1 nimetatud riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevusele ning välistingimustes piiramata alal toimuvale punkti 10 alapunktis 1 nimetatud spordivõistlusele ning spordi- ja liikumisüritusele ja punkti 10 alapunktis 3 nimetatud tegevusele.“;

2) sõnastada punkti 14 sissejuhatav lauseosa järgmiselt:
„Isik võib punktis 13 sätestatud tingimustel avalikus siseruumis toimuvas tegevuses osaleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:“.

2. Korraldus jõustub 16. veebruaril 2022. a.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmed ja piirangud.

Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) § 28 lõige 1 sätestab igaühe õiguse tervise kaitsele. Praegusel juhul on põhiõiguse kaitsealas erinevad väärtused. Esiteks on kaitsealas inimeste õigus nende tervise kaitsele seeläbi, et riik teeb kõik võimaliku, et takistada viiruse levikut. Samuti on kaitsealas avalik huvi, et viiruse levik ja inimeste massiline haigestumine ning tervishoiusüsteemi ülekoormus ei suureneks. Olukorras, kus teiste inimestega kokkupuutel on suur oht viiruse levikuks, lasub riigil kohustus viia nakkusoht miinimumini, sealhulgas võib selle eesmärgi saavutamiseks sobival viisil piirata isikute kokkupuutumise võimalusi.

Põhiseaduse § 34 kohaselt on igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Õigust vabalt liikuda on lubatud seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, riigikaitse huvides, loodusõnnetuse ja katastroofi korral, nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, looduskeskkonna kaitseks, alaealise või vaimuhaige järelevalvetuse ärahoidmiseks ja kriminaalasja menetluse tagamiseks. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel kehtestab Vabariigi Valitsus karantiini korraldusega, kui karantiini kohaldamisega kaasneb oluline mõju ühiskonnale või majandusele.

Käesoleva korralduse eesmärk on muuta Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ redaktsiooni avaldamismärkega RT III, 10.02.2022, 3 ja korrigeerida sõnastust ning välistada selle kaudu korralduse sätete soovimatud tõlgendused.

Punkti 1 alapunktiga 1 muudetakse Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ punkti 13 sõnastust ja sätestatakse expressis verbis, et välistingimustes toimuvatel üritustel ei kohaldata 2000 isiku piirarvu juhul, kui tegemist on punkti 10 alapunktis 1 nimetatud riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevusega, ning ka juhul, kui tegu on välistingimustes piiramata alal toimuva punkti 10 alapunktis 1 nimetatud spordivõistluse või spordi- ja liikumisürituse või punkti 10 alapunktis 3 nimetatud tegevusega, näiteks avaliku koosolekuga. Punkti 13 senine viimane lause jäetakse tekstist välja, kuna tegu on lausega, mis sisaldab üleliigseid viiteid punktidele, mis kohalduvad ka ilma viideteta.

Punkti 1 alapunktiga 2 täpsustatakse Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ punkti 14 sõnastust, määratlemaks üheselt, et punkti 14 tingimusi kohaldatakse üksnes avalikus siseruumis toimuvatele tegevustele. Kuigi selline tõlgendus on tuletatav ka kehtivas punktis 14 viidatud punktist 13, mis eristab välistingimustes ja avalikus siseruumis toimuvaid üritusi, siis on selguse huvides parem rõhutada erisust ka punkti 14 sissejuhatavas lauseosas.

Käesolev korraldus jõustub 16. veebruaril 2022. a.

Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 44 lõike 1 alusel järelevalvet Terviseamet. Kui viiruse leviku tõkestamise meedet nõuetekohaselt ei täideta, rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json