Teksti suurus:

Igor Jallai kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT III, 15.03.2011, 1

Igor Jallai kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 10.03.2011 nr 60

Kaebuse asjaolud ja menetluse senine käik

Igor Jallai nimetati 18. veebruaril 2011. a Valga linnapea käskkirjaga Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti koosseisuvälise vanemspetsialisti ametikohale alates 21. veebruarist 2011 tähtajaga kuni 31. märts 2011. 22. veebruari 2011. a otsusega nr 1 määras Valga Linna Valimiskomisjon Igor Jallai asemele volikogu asendusliikme. Otsuse kohaselt olid Igor Jallai volikogu liikme volitused lõppenud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 18 lõike 1 punktist 6 tulenevalt seoses tema nimetamisega kohaliku omavalitsuse ametnikuks.

 

23. veebruaril 2011. a esitas Igor Jallai avalduse Valga Linnavalitsusele ning linnasekretärile, milles teatas, et ei soovi sõlmida lepingut Valga Vene Gümnaasiumi arengukava väljatöötamisel, et ta tühistab oma esitatud avalduse antud küsimuses ning nõudis oma volituste taastamist Valga Linnavolikogu liikmena. Esitatud avalduse alusel vabastas Valga linnapea 23. veebruaril 2011. a käskkirjaga nr 7 Igor Jallai teenistusest. 23. veebruaril 2011. a esitas Igor Jallai kaebuse Valga Maakonna Valimiskomisjonile, milles palus tühistada Valga Linna Valimiskomisjoni 22. veebruari 2011. a otsus 1 ning taastada tema volitused Valga Linnavolikogu liikmena.

 

Valga Maakonna Valimiskomisjon vaatas kaebuse läbi 28. veebruari 2011. a, kuulas seejuures ära Valga Linna Valimiskomisjoni esimehe selgitused ning jättis kaebuse sama kuupäeva otsusega nr 4 rahuldamata. Maakonna valimiskomisjon leidis, et Igor Jallai nimetamine 21. veebruarist 2011. a linnaametniku koosseisuvälisele ametikohale tähtajaga kuni 31. märts 2011. a on juriidiline fakt, mis KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel tõi kaasa Igor Jallai linnavolikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise alates 21. veebruarist 2011. a. Avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 8 sätestab koosseisuvälise teenistuja mõiste. KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 ei eristata ametniku ja koosseisuvälise ametniku mõistet. Seega ei oma asjaolu, et Igor Jallai nimetati Valga Linnavalitsuse koosseisuvälisele ametikohale, selle kaebuse lahendamisel tähtsust. Maakonna valimiskomisjon leidis, et volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise korral ei näe KOKS ette volituste taastamise võimalust. Igor Jallai volitused Valga Linnavolikogu liikmena lõppesid ennetähtaegselt tema tööleasumisega Valga Linnavalitsuse ametnikuna. Maakonna Valimiskomisjon viitas ka Riigikohtu lahendile 3-4-1-17-10.

 

Kaebuse sisu

3. märtsil 2011. a esitas Igor Jallai kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebuse kohaselt tegi Valga linnapea talle 18. veebruaril 2011. a ettepaneku koostada Valga Vene Gümnaasiumi arengukava. Kaebaja kirjutas vastava avalduse ning pidi kaebuse väitel 21. veebruaril sõlmima töölepingu, aga selgus, et sellega kaotab ta oma volitused Valga Linnavolikogu liikmena ja ta ei kavatsenud töölepingut allkirjastada. Kaebaja leiab, et ta ei ole ühtegi päeva ametniku ametikohal tööd teinud. Kaebaja leiab, et tema õigusi on rikutud ja palub taastada oma volitused Valga Linnavolikogu liikmena.

 

Valga Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

6. märtsi 2011. a selgituses jääb Valga Maakonna Valimiskomisjon oma 28. veebruari 2011. a otsuse nr 4 seisukohtade juurde.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kaebaja oli Valga Linnavolikogu liige, kes on vaidlustanud asjaolu, et Valga Linna Valimiskomisjon jättis tegemata tema soovitud toimingu.  Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et kaebaja taotlust taastada tema volitused Valga Linnavolikogu liikmena ei ole Vabariigi Valimiskomisjonil võimalik rahuldada, sest KOKS § 201 lõike 4 kohaselt on volikogu liikme volituste taastamise otsuse tegemine valla või linna valimiskomisjoni pädevuses. Vabariigi Valimiskomisjonil on KOVVS § 65 lõike 6 punkti 2 kohaselt õigus teha valla või linna valimiskomisjonile ettekirjutus seaduserikkumise kõrvaldamiseks.

 

2. Avaliku teenistuse seaduse § 19 kohaselt võetakse ametnik ametisse teenistusse nimetamisega ning KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohaselt lõpevad volikogu liikme volitused ennetähtaegselt tema nimetamisega valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks. Lisatingimusi KOKS volituste lõppemisele ette ei näe. Igor Jallai nimetati isikliku avalduse alusel ametnikuks 18. veebruaril 2011. a. Seetõttu toimis Valga Linna Valimiskomisjon Igor Jallaile 22. veebruaril 2011. a asendusliikme määramisel õigesti.

 

3. Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses on kaebaja väitnud, et ta ei ole ühtegi päeva ametniku ametikohal tööd teinud ning et ta soovis juba 21. veebruaril 2011. a teenistusest loobuda. Tegelikult esitas kaebaja vastava avalduse Valga Linnavalitsusele 23. veebruaril 2011. a. Seega tekivad küsimused, kas kaebaja 23. veebruaril 2011. a esitatud avaldus, mille kohaselt ta ei soovinud enam teenistusse asuda, pidanuks kaasa tooma tema ametisse nimetamise tühistamise vastavalt ATS § 26 punktile 3, kas kaebaja oli ametisse astunud ning kas Valga Maakonna Valimiskomisjon oleks pidanud seda otsuse tegemisel arvestama. Ent maakonna valimiskomisjonile esitatud kaebuses ei ole kaebaja seda asjaolu välja toonud, mistõttu maakonna valimiskomisjon ei ole ka seda 28. veebruaril 2011. aastal kaebuse menetlemisel käsitlenud ning olemasolevatest materjalidest lähtudes puudus maakonna valimiskomisjonil vajadus kontrollimiseks, kas kaebaja oli ametisse astunud või mitte. Seega on Valga Maakonna Valimiskomisjon oma otsuse teinud korrektselt.

 

4. ATS § 26 punkt 3 näeb ette, et ametisse nimetamine tühistatakse juhul, kui isik ei ole määratud ajaks ametisse astunud, välja arvatud, kui ametisse astumine lükkus edasi § 25 lõike 2 või lõike 3 alusel. Olemasolevate materjalide põhjal pole Vabariigi Valimiskomisjonil võimalik välja selgitada, kas kaebaja oli ametisse astunud või mitte, samuti on tegemist uue asjaoluga, mida maakonna valimiskomisjon kaebuse läbivaatamisel ei käsitlenud. Seetõttu puudub Vabariigi Valimiskomisjonil võimalus hinnata, kas see asjaolu võib mõjutada vaidlustatud Valga Maakonna Valimiskomisjoni ning Valga Linna Valimiskomisjoni otsuste seaduspärasust.

 

5. Ülaltoodust tulenevalt tuleb Igor Jallai kaebus jätta rahuldamata.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Igor Jallai kaebus rahuldamata.

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.Heiki Sibul
Esimees

/otsingu_soovitused.json