Teksti suurus:

Alar Eiche kaebuse lahendamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2023
Avaldamismärge:RT III, 15.03.2023, 1

Alar Eiche kaebuse lahendamine

Vastu võetud 13.03.2023 nr 56

Kaebuse asjaolud

Alar Eiche esitas 07.03.2023 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, väites, et ei saanud elektrooniliselt hääletades oma häält kontrollrakendusega kontrollida.

Riigi valimisteenistuse selgitused

Riigi valimisteenistus selgitab ja on ka kaebajale selgitanud, et elektrooniliselt antud hääle jõudmist elektrooniliste häälte kogumise serverisse saab kontrollida nutiseadmega, laadides alla kontrollrakenduse „EH kontrollrakendus“, mille leiab Google Playst (kui valijal on Android telefon) või Appstore’ist (kui valijal on iPhone). Elektrooniliselt antud häält saab kontrollida pärast elektroonilist hääletamist 30 minuti jooksul kuni kolm korda.

Levinum viga, millega valimiste korraldaja poole pöörduti, seisnes selles, et valija ei olnud alla laadinud värsket EH kontrollrakendust ja proovis kontrollida oma hääle kohalejõudmist eelmise EH kontrollrakendusega. Teine levinud viga oli internetikatkestus. Oma elektroonilist häält kontrollis elektroonilise hääletamise süsteemis 17371 valijat. Ükski valija ei ole pöördunud riigi valimisteenistuse poole, et tema hääl jõudis kogujasse teisiti, kui nad valiku olid teinud või nad ei saanud püsivalt oma häält EH kontrollrakendusega kontrollida.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Vabariigi Valimiskomisjon kontrollib kaebuse vastavust kaebusele esitatavatele nõuetele.

2. RKVS-i § 69 kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 721 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale.

3. RKVS § 70 järgi on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud. Vabariigi Valimiskomisjon saab kaebusest aru selliselt, et kaebaja on vaidlustanud riigi valimisteenistuse tegevusetuse, mis seisnes selles, et kaebajale ei loodud võimalust kontrollida oma elektroonilise hääle jõudmist kogujasse. RKVS-i § 13 lg 1 kohaselt on valimiste korraldajad riigi valimisteenistus, valla- ja linnasekretärid, jaoskonnakomisjonid ja häältelugemiskomisjonid. Elektroonilist hääletamist korraldab RKVS § 15 lg 1 p 1 alusel riigi valimisteenistus. Kaebaja on esitanud kaebuse riigi valimisteenistuse tegevuse peale.

4. Kaebuses ei ole nõuet, mida kaebaja soovib. Kaebaja ei ole palunud tunnistada valimiste korraldaja toiming seadusevastaseks. Vabariigi Valimiskomisjoni koosolekul selgitas kaebaja, et soovib näha enda antud häält, ent ei taotlenud riigi valimisteenistuse tegevuse seadusevastaseks tunnistamist. Sellest tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse RKVS § 71 lõike 3 alusel läbi vaatamata.

5. Vabariigi Valimiskomisjon märgib siiski, et elektroonilise hääletamise kontrollrakenduse mittetoimimise kohta ei ole riigi valimisteenistusele ega Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud muid selliseid pöördumisi, milles tõstatatud probleem oleks jäänud püsima. Puuduvad tõendid, et kontrollrakendus oli vigane või piisavalt testimata. Kaebaja poolt hääle andmine nähtub valimiste infosüsteemist. Elektrooniliselt antud häälega ei saa valija pärast 30 minuti möödumist hääle andmisest tutvuda. Sellise võimaluse loomine rikuks valimiste vabaduse ja hääletamise salajasuse põhimõtteid, tekitades reaalse ohu, et valija võib soovida enda antud kehtiva hääle sisu kohta kinnitust selleks, et seda teisele isikule avaldada. See soosiks KarS §-s 162 sätestatud kuriteo toimepanemist. Isikul, kellel on kahtlus, kas tema elektrooniliselt antud hääl jõudis e-hääletamise süsteemi õigesti, võib hääletada valimisjaoskonnas. Sellisel juhul elektrooniliselt antud häält ei arvestata.


Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS-i § 71 lõikest 3, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Alar Eiche kaebus läbi vaatamata. Riigi valimisteenistusel saata kaebajale info tema andmete kohta valijate nimekirjas.

Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json