Teksti suurus:

Rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2022
Avaldamismärge:RT III, 15.05.2021, 1

Rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni moodustamine

Vastu võetud 13.05.2021 nr 182

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Moodustada rahvastikupoliitika kujundamiseks ja koostöö korraldamiseks rahvastikupoliitika valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) järgmises koosseisus:
   Esimees:
sotsiaalkaitseminister
   Liikmed:
Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
kultuuriminister
Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler
Riigikantselei esindaja
Siseministeeriumi rahvastiku toimingute ja kodanikuühiskonna asekantsler
Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler
siseminister
Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja
Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler
Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler
Statistikaameti esindaja
Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse esindaja
Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli esindaja
tervise- ja tööminister
Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler.

2. Komisjoni ülesanne on koordineerida riigi tegevusi rahvastikupoliitika kujundamisel järgmistes küsimustes:
  1) rahvastikupoliitika eesmärkide seadmine ja saavutamine riiklike arengukavade väljatöötamisel ja täiendamisel;
  2) järjepideva ja ajakohase rahvastikupoliitika kujundamine ning osaliste koostöö;
  3) rahvastikupoliitika eesmärkide saavutamiseks vajalik õigusloome;
  4) rahvastikuprotsesside jälgimine, uuringute tellimine, soovitud arengu saavutamiseks meetmete väljatöötamine ja nende mõju hindamine;
  5) rahvastikuprotsesse või rahvastiku paiknemist mõjutavate õigusaktide, tegevusprogrammide ja arengukavade tegevuste täitmise ülevaatamine, et jälgida nende kooskõla rahvastikupoliitika eesmärkidega;
  6) rahvastikuprotsesside jälgimiseks asja- ja ajakohase andmevajaduse väljaselgitamine, rahvastikustatistika vajaduse edastamine andmete kogujatele ja töötlejatele.

3. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) avaldada arvamust ning esitada ettepanekuid Vabariigi Valitsusele ja asjasse puutuvatele ministeeriumidele ja riigiasutustele;
  2) kaasata küsimuste lahendamisse spetsialiste ja eksperte;
  3) moodustada eksperdikomisjone ja töörühmi;
  4) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt tööks vajalikke dokumente ja andmeid.

4. Komisjon teeb oma ülesandeid täites koostööd asjasse puutuvate sihtrühmadega ning lisab ettepanekutele sihtrühmade seisukohad.

5. Sotsiaalministeeriumil tagada komisjoni teenindamine.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json