Teksti suurus:

Peeter Ernitsa kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.09.2017
Avaldamismärge:RT III, 15.09.2017, 1

Peeter Ernitsa kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 13.09.2017 nr 31

Kaebuse asjaolud

Eesti Keskerakonna volitatud esindaja Peeter Ernits esitas 5. septembril 2017 Kambja Vallavolikogu valimiseks kandidaatide registreerimise dokumendid, sealhulgas Alli Siili, Aili Veidiku, Lilli Riivese ning Silvia Zeigo kandideerimisavaldused. Kambja Valla Valimiskomisjon registreeris oma 06. septembri 2017 otsusega nr 4 kandidaatidena Alli Siili (nr 167) ning Aili Veidiku (nr 174). Kuna Silvia Zeigo ja Lilli Riives esitasid samal kuupäeval enne komisjoni koosolekut kandideerimisest loobumise avaldused, tagastati neile kandideerimisdokumendid ning jäeti nad kandidaadina registreerimata. Alli Siil ja Aili Veidik esitasid valla valimiskomisjonile kandideerimisest loobumise avaldused 07. septembril 2017. Komisjon Alli Siili ning Aili Veidiku registreerimise otsust tühistanud ei ole, komisjoni 11. septembri 2017 koosolekul otsustati, et esitatud taotlusi menetletakse pärast Vabariigi Valimiskomisjoni otsust.

Esitatud kaebus

Peeter Ernits esitas 8. septembril 2017 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse Eesti Keskerakonna kandidaatide registreerimise kohta Kambja Vallavolikogu 15. oktoobri 2017 valimisteks. Kaebaja toob välja mitmeid puudusi valla valimiskomisjoni tegevuses: Alli Siili kandideerimisavaldusel on täiendusi tehtud erakonna volitatud esindaja teadmata, kandidaadid on kandideerimisest loobumise avaldused esitanud valla valimiskomisjoni mõjutustegevuse tulemusena ning Lilli Riivese loobumisavaldus ei ole allkirjastatud tema poolt. Seetõttu taotleb kaebaja Kambja Valla Valimiskomisjoni 6. septembri 2017 otsuse nr 4 „Kandidaatide registreerimine“ tühistamist, Alli Siili ja Aili Veidiku kandideerimisest loobumise avalduste kehtetuks lugemist ning Alli Siili ning Lilli Riivese kandidaatidena registreerimist. Ühtlasi taotleb kaebaja valla valimiskomisjoni esimehe Reet Kiuru volituste lõpetamist.

Kambja Valla Valimiskomisjoni selgitused

Kambja Valla Valimiskomisjon edastas omapoolsed selgitused Vabariigi Valimiskomisjonile 12. septembril 2017. Kandidaatide andmete infosüsteemi kandmisel selgus viga ühe kandidaadi (Silvia Zeigo) isikukoodis. Kuna Peeter Ernits oli dokumente üle andes korduvalt teatanud, et tal on väga kiire, helistati vea parandamise osas otse kandidaadile. Silvia Zeigoga vesteldes selgus, et ta ei olnud enda kandidaadina esitamisest teadlik. Kohtumisel Peeter Ernitsaga oli ta enda arvates muul eesmärgil oma allkirja andnud. Kuna vestluses kerkis üles veel teisi vallavolikogu kandidaadiks esitatud Peeter Ernitsaga kohtunud eakate isikute nimesid, võttis valla valimiskomisjoni esimees nendega ühendust, et selgitada välja, kas nad on kandideerimisest teadlikud. Kandideerimisest loobuma neid ei mõjutatud. Erinevatel ajahetkedel esitasid nii Lilli Riives, Silvia Zeigo kui ka Alli Siil ja Aili Veidik valla valimiskomisjonile soovi kandideerimisest loobuda. Kuna eakatel isikutel oli avaldusi ise raske kirjutada, abistasid neid sealjuures erinevad isikud, sealhulgas valla valimiskomisjoni esimees. Isikud allkirjastasid avaldused ise ja omal soovil.

Isikute selgitused

Kaebuse lahendamisel pöörduti kaebuses viidatud isikute poole telefoni teel (12.09.2017). Silvia Zeigo selgitas, et kandideerimisavalduse allkirjastamisel ei saanud ta aru, millele ta allkirja annab. Kandideerimisest on ta loobunud omal vabal tahtel ning valla valimiskomisjoni esimees teda selle juures mõjutanud ei ole. Alli Siil kinnitas, et siiski ei soovi valla volikogu valimistel kõrge vanuse tõttu kandideerida ning esitas loobumisavalduse ilma kellegi poolt mõjutamata ning omal vabal tahtel. Aili Veidik kinnitas, et esitas kandideerimisavalduse rahulolematuse tõttu haldusreformiga, kuid allkirjastas hiljem omal soovil kandideerimisest loobumise avalduse. Lilli Riives katkestas kõne ning ei soovinud rääkida. Kambja Tervisekeskuse sekretär Heli Jaamets, kes aitas tal kandideerimisest loobumise avaldust kirjutada, kinnitas telefoni teel, et Lilli Riives loobus kandideerimast vabatahtlikult ning kirjutas sellele ise alla.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Esmalt võtab Vabariigi Valimiskomisjon seisukoha Kambja Valla Valimiskomisjoni väidetava mõjutustegevuse osas ning seejärel selgitab, millistes ajaraamides on isikutel võimalik oma kandideerimiseks avaldatud tahet muuta.

2. KOVVS näeb ette, et kandidaatide registreerimise dokumentide esitamine toimub läbi erakonna volitatud esindaja. Kontaktisiku nõue on aga seatud eelkõige valimiskomisjoni töö efektiivsuse huvides, mitte erakonna õiguste kaitseks. Erakonnal võib küll olla huvi teada, kas nende nimekirjas esitatud kandidaadi andmed on korrektsed, kuid olukord, kus valimiskomisjon pöördub vajalike täpsustuste tegemiseks otse kandidaadi poole, ei ole keelatud. Kandidaadi poolt vigade parandamine kandideerimisavalduses ilma erakonna volitatud esindaja teadmata ei riku erakonna õigusi.

3. Asjaosaliste ütlused ei kinnita, et neid oleks loobumisavalduse esitamisel valimiskomisjoni poolt mõjutatud. Valla valimiskomisjoni esimees möönab, et aitas mõnel juhul kandideerimisest loobumise avaldusi kirjutada, kuna loobuda soovivatel isikutel oleks tervislikel põhjustel olnud seda väga raske teha. Kandidaatide lubamatuks mõjutamiseks sellist tegevust pidada ei saa. Valimiskomisjonil kui haldusorganil on kohustus järgida ka HMS-s sätestatud uurimispõhimõtet (§ 6) ning selgitamiskohustust (§ 36).

4. Uurimispõhimõte tähendab, et haldusorganil võib olla vaja koguda täiendavaid andmeid omal initsiatiivil. Näiteks kahtluse korral isikute tegeliku tahte osas saab komisjon paratamatult seda kindlaks teha vaid isikute endi, mitte erakonna volitatud esindaja poole pöördudes. Haldusorgani selgitamiskohustus nõuab vajadusel õiguslike teadmisteta ning asjaajamises mitteorienteeruvate inimeste menetluses nõustamist ning abistamist. Seega ei ole isikutele kandideerimisest loobumise võimaluste selgitamisel ning isikute füüsilise puude tõttu avalduse ettevalmistamisel valimiskomisjoni liikmed tegelenud kandidaatide lubamatu mõjutamisega. Telefoni teel kinnitasid nii Silvia Zeigo, Alli Siil kui ka Aili Veidik omal soovil kandideerimisest loobumist.

5. Vabariigi Valimiskomisjonil ei õnnestunud koguda tõendeid, mis kinnitaksid, et Lilli Riives ei ole ise oma loobumisavaldusele alla kirjutanud. Avalduse koostaja kinnitab, et Lilli Riives esitas selle vabatahtlikult ning kirjutas sellele ise alla. Puudub alus lugeda Lilli Riivese kandideerimisest loobumise avaldus võltsituks pelgalt erakonna esindaja sõnade põhjal.

6. Kuna puuduvad andmed, et isikute tegelik tahe oleks olnud teistsugune, tuleb lähtuda nende kirjalikult esitatud avaldustest. KOVVS näeb ette, et kandideerimisavalduse esitanud isikul on õigus oma tahet muuta. Seda saab ta teha nii enne kandidaatide registreerimist valla või linna valimiskomisjoni poolt (§ 36 lg 5) kui ka kolme päeva jooksul pärast registreerimist (§ 37 lg 5 p 1). Kandidaadi tahe fikseeritakse teatud hetke seisuga ning hilisemad muudatused õiguslikku tähendust ei oma.

7. Komisjon selgitab, et isikul on õigus kandideerimisest loobuda kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimise otsuse tegemist ning kui isik selle aja jooksul kandideerimisest loobumise avaldust esitanud ei ole, jääb ta kandidaatide nimekirja, sõltumata sellest, milline soov kandideerimise osas tal selleks hetkeks tekkinud on. Kui isik esitab seaduses ette nähtud kolme päeva jooksul kandideerimisest loobumise avalduse, tühistatakse tema kandidaadina registreerimise otsus. Nimetatud loobumisavaldust tühistada ei saa, sest pärast KOVVS § 35 lg-s 2 nimetatud tähtaega enam kandidaate registreerimiseks esitada võimalik ei ole.

8. Seega on Kambja Valla Valimiskomisjoni käitunud korrektselt, jättes vastavalt nende 6. septembri 2017 avaldustele Silvia Zeigo ja Lilli Riivese kandidaadina registreerimata.

9. Kuna Alli Siil ja Aili Veidik esitasid valla valimiskomisjonile kandideerimisest loobumise avaldused 7. septembril 2017, tuleb nende kandidaadina registreerimise otsused vastavalt KOVVS § 37 lg 5 p-le 1 tühistada.


Lähtudes KOVVS § 66 lõike 3 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Jätta kaebus rahuldamata.

2. Teha Kambja Valla Valimiskomisjonile ettekirjutus Alli Siili ja Aili Veidiku kandidaadi registreerimise otsuste tühistamiseks.

Vastavalt KOVVS § 661 lõikele 1 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras kaebuse Riigikohtule.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json