Teksti suurus:

Sergei Asmuse ja Natalja Prohhorova kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.11.2013
Avaldamismärge:RT III, 15.11.2013, 3

Sergei Asmuse ja Natalja Prohhorova kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 13.11.2013 nr 34

Kaebuse asjaolud ja menetluse käik

Alajõe valla elanikud (Marina Andrejeva, Maria Tsõganova, Sergei Asmus, Natalja Prohhorova, Niina Vallander, Galina Sergejeva, Tatjana Lüter) esitasid 25.10.2013 kaebuse Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile, milles vaidlustati Alajõe valla valimiskomisjonide tegevust ning valimistulemust tervikuna. Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon jättis kaebuse 28.10.2013 otsusega nr 7 läbi vaatamata. Eelpoolnimetatud Alajõe valla elanikud esitasid 31.10.2013 kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles vaidlustasid Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni toimingut, millega kaebus läbi vaatamata jäeti ning Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 28.10.2013 otsust nr 7. Vabariigi Valimiskomisjon vaatas kaebuse läbi 4.11.2013 otsusega nr 31 (RT III, 07.11.2013, 2). Vabariigi Valimiskomisjon leidis, et kaebeõigus on Sergei Asmusel ja Natalja Prohhoroval ning ülejäänud isikud ei ole huvitatud isikuteks KOVVS mõistes ning neil puudub valimiskaebuse esitamise õigus. Vabariigi Valimiskomisjon otsustas: 1) Alajõe valla elanike kaebuse osaliselt rahuldada; 2) Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 28.10.2013 otsus nr 7 kaebuse läbivaatamata jätmises kaebajate Sergei Asmuse ja Natalja Prohhorova osas tühistada; 3) Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile teha ettekirjutus kaebuse sisuliseks läbivaatamiseks valimiskomisjoni pädevusse kuuluvate küsimuste osas. Kaebajate väited ja Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni ning Vabariigi Valimiskomisjoni seisukohad on kajastatud Vabariigi Valimiskomisjoni 4.11.2013 otsuses nr 31.

 

Kaebuse teistkordne läbivaatamine maakonna valimiskomisjonis

6.11.2013 vaatas Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon Sergei Asmuse ja Natalja Prohhorova 25.10.2013 esitatud kaebuse läbi vastavalt Vabariigi Valimiskomisjoni 4.11.2013 otsuse nr 31 resolutiivosa punktis 2 tehtud ettekirjutusele. Maakonna valimiskomisjon võttis vastu otsuse nr 8, millega jättis kaebuse rahuldamata.

Maakonna valimiskomisjoni koosolekul esitasid selgitused Alajõe Valla Valimiskomisjoni esimees Daisy Utsar ning Alajõe valla valimisjaoskonna nr 1 jaoskonnakomisjoni esimees Ülo Kann. Lisaks on maakonna valimiskomisjon kuulanud jaoskonnakomisjoni liikme Heiki Hudilaineni, kandidaat Vadim Ivanovi, esimesele kaebusele allakirjutanute Niina Vallanderi, Galina Sergejeva ja Maria Tsõganova selgitusi. Kaebajad Sergei Asmus ja Natalja Prohhorova koosolekul ei osalenud. Ida Politseiprefektuuri kinnitusel ei ole politseile laekunud ühtegi teadet või avaldust Alajõe vallas valimisperioodil toimunud kahtlastest asjaoludest. Täiendavalt esitasid kaebajad omapoolsed kirjalikud selgitused ja taotlused 6.11.2013 e-posti teel. Kaebajad kinnitasid, et jäävad oma seniste seisukohtade juurde. Kaebajad ei nõustunud, et kaebust vaatab läbi maakonna valimiskomisjoni sama koosseis, kes vaatas läbi nende kaebuse esimest korda. Kaebajad soovisid kaebuse läbivaatamist uues koosseisus.

Maakonna valimiskomisjon leidis, et kaebuses toodud rikkumiste toimumine ei leidnud tõendamist, mistõttu puudub alus hinnata rikkumiste mõju valimistulemustele. Maakonna valimiskomisjon tegi kindlaks järgmised asjaolud:

1) Kaebajad viitasid volikogu liikmekandidaatide tegevusele 14.10.2013, kes tegid valimisagitatsiooni valimisjaoskonna treppidel ja koridoris, avaldasid survet ning andsid isikutele oma visiitkaarte kandidaadi numbriga, nõudes, et valijad hääletaksid nende eest ning lubades neile pärast valimist selle eest raha või kohalikust poest alkoholi osta.

Jaoskonnakomisjoni ja valla valimiskomisjoni esimeeste ütluste kohaselt sellist tegevust ei toimunud. Ida Politseiprefektuuri politseinõunik Tõnu Randmeri selgituse kohaselt politseile ülaltoodud väidete kohta ühtegi kaebust ega vihjet ei laekunud;

2) Kaebajate väidete kohaselt viis kandidaat A. Zautin autoga inimesi hääletama, väidetavalt oli tal selleks valijate nimekiri koos aadressidega, saadud tõenäoliselt valla valimiskomisjoni esimehelt. Ka neile pakuti väidetavalt nii alkoholi kui raha.

Jaoskonna- ja valimiskomisjoni esimeeste selgituste kohaselt hoidis valijate nimekirja enne hääletamist valla valimiskomisjoni esimees Daisy Utsar ning hoidis seda seifis. 14.10.2013 andis ta võtme jaoskonnakomisjoni esimehele Ülo Kannile. Teistel jaoskonnakomisjoni liikmetel juurdepääsu nimekirjadele ei olnud. Valijate nimekirjades ei ole valijate telefoninumbreid. Komisjonide esimehed kinnitasid, et valijate nimekirju kaebajatele ei ole väljastatud;

3) Kaebuse kohaselt käisid mitmed valimiskomisjoni liikmed, nagu Heiki Hudilainen koos valijatega kabiinis ja vaidlesid vastu, kui neile selle kohta märkus tehti.

Heiki Hudilainen oma 6.10.2013 esitatud kirjalikus selgituses neid väiteid omaks ei võta;

4) Kaebuse kohaselt viibis kandidaat V. Ivanov valimiste ajal hääletamisruumis ning jälgis valijate hääletamist. Pärast temale meelepärase kandidaadi poolt hääletamist helistas või saatis ta sõnumi õues viibivale isikule ning tõenäoliselt andis korralduse kokkulepitud hüvituse või tasu maksmiseks.

Jaoskonnakomisjoni esimehe kinnitusel viibis 20.10.2013 alates kella 17.00 hääletamisruumis vaatlejatunnistuse esitanud kandidaat V. Ivanov, kes istus eesruumis ning hääletamisruumis käis vaid korraks, samuti ei kasutanud ta hääletamisruumis telefoni.

 

Kaebuse sisu

9.11.2013 esitasid Natalja Prohhorova, Sergei Asmus, Tatjana Lüter ja Marina Andrejeva kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebajad taotlevad Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 6.11.2013 otsuse nr 8 tühistamist.

Kaebajad soovivad Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni vastu esitatud taandamise taotluse rahuldamist ning et nende kaebuse vaataks läbi maakonna valimiskomisjon teises koosseisus. Kaebajatele teadaolevalt asus maakonna valimiskomisjoni esimees helistama kaebajatele, selle käigus avaldas isiklikku arvamust ja ähvardas kaebajaid kohtuga ning kriminaalmenetlusega juhul kui kaebajad jäävad esitatud kaebuse juurde. Kaebuse esitajad leiavad, et Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon ei ole erapooletu, käitub ebaseaduslikult ning on kaebajate suhtes pahatahtlik. Taandamise taotlus oli esitatud ka Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile, kuid vaidlustatud otsusest ei nähtu, et komisjon oleks taotlust arutanud või seisukohta võtnud. HMS § 10 lõike 4 kohaselt on ametiisik taandamise taotluse esitamisest kohustatud sellest teatama tema ametisse nimetamise või valimise õigusega ametiisikule, kes peab otsustama taanduse esitamisest kolme tööpäeva jooksul taandamise vajalikkuse ja võimalikkuse. Seda korda ei ole järgitud, mistõttu Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 6.11.2013 otsus nr 8 on ebaseaduslik.

Kaebajad ei ole nõus Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni väitega, et Sergei Asmuse ja Natalja Prohhorova istungile ilmumata jätmine ei anna võimalust sisuliselt ja põhjalikumalt asja menetleda ning jätab vastuseta küsimused, mis oleksid asjas olulised. Kaebajad leiavad, et ei saa olla nii, et ühest küljest valimiskomisjon tuvastab, et asjas on olulised küsimused jäänud vastuseta ning teisalt tehakse ikkagi otsus, milles antakse nendele asjaoludele lõplik hinnang.

Kaebajad ei nõustu ka Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni seisukohaga, nagu tegelikkuses polekski ühtegi rikkumist valimiste ajal toimunud ning et jääb arusaamatuks, kuskohast valimiskomisjoni taoline info pärineb.

Kaebajad leiavad, et Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon ei ole piisavalt kontrollinud kandidaatide Zautini, Ivanovi ja Petuhhovi tegevust. Samuti on valimiskomisjon kontrollimatult aktsepteerinud Heiki Hudilaineni väiteid. Valimiskomisjon ei ole analüüsinud valimisliidu „Rahva Hääl“ poolt valimiste ajal ringi jaotatud manifeste, lendlehti ja sõnumeid valijatele. Kaebajad ei nõustu ka sellega, et kaebajad ei soovi ise anda selgitusi. Kaebajad soovivad seda, kuid tahavad selleks esindajat, erapooletut valimiskomisjoni ning tõlki. Seda valimiskomisjoni poolt neile ei võimaldatud.

11.11.2013 esitasid Natalja Prohhorova, Sergei Asmus, Tatjana Lüter ja Marina Andrejeva kaebuse täienduse otse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles seavad kahtluse alla maakonna valimiskomisjoni poolt välja selgitatud asjaolud ning nõuavad kandidaatide valimiste aegse tegevuse täpsemat kontrollimist. 

 

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni selgitused

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon esitas selgituse 11.11.2013. Maakonna valimiskomisjon selgitab, kuidas toimus kaebajate maakonna valimiskomisjoni koosolekule kutsumine. Maakonna valimiskomisjon selgitab täiendavalt, millistest asjaoludest lähtudes ta leidis, et kaebajate väited, mida Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon oma vaidlustatud otsuses käsitles, ei ole tõendatud. Maakonna valimiskomisjon leiab, et kaebuse esitajad ise ei ole viibinud valimisjaoskonna ruumides ja ei ole valimistel osalenud ka vaatlejatena.  Telefonivestluses on kaebaja Sergei Asmus kinnitanud, et tema ei tea muudest rikkumistest peale rahvastikuregistri kannete tegemise. Maakonna valimiskomisjon märgib, et kaebuse esitajad on kirjeldanud mitmeid rikkumisi, kuid ei ole selge, millele nad tuginevad.  Maakonna valimiskomisjon leiab, et HMS § 10 lõike 1 punktile 4 viitamine on asjakohatu. Maakonna valimiskomisjoni koosseisu on tulenevalt Riigikogu valimise seadusest kinnitanud maavanem korraldusega ja komisjoni tegevusaeg on neli aastat.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Vabariigi Valimiskomisjon leidis 4.11.2013 otsuses nr 31, et kaebeõigus on Sergei Asmusel ning Natalja Prohhoroval, tühistas Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 28.10.2013 kaebuse läbivaatamata jätmises vaid kaebajate Sergei Asmuse ja Natalja Prohhorova osas ning tegi ettekirjutuse Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile kaebuse sisuliseks läbivaatamiseks valimiskomisjoni pädevusse kuuluvate küsimuste osas. Vabariigi Valimiskomisjonile on 11.11.2013 esitanud kaebuse ka Tatjana Lüter ja Marina Andrejeva. Vabariigi Valimiskomisjon leiab, et neil puudub õigus vaidlustada Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 6.11.2013 otsust, kuna Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon vaatas otsuse läbi uuesti vaid Sergei Asmuse ja Natalja Prohhorova osas.

2. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub maakonna valimiskomisjoni seisukohaga, et HMS § 10 lõikes 4 sätestatu ei ole valimiskaebuse läbivaatamisel kohaldatav. Valimiskomisjon on kollegiaalne organ, mille liikmed on nimetatud seaduse alusel. Maakonna valimiskomisjon moodustatakse RKVS § 16 alusel. Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees (RKVS § 12 lg 2) ning komisjon otsustab tema pädevuses olevaid asju poolthäälte enamusega (RKVS § 12 lg 5). RKVS-s ega KOVVS-s valimiskomisjoni liikme või valimiskomisjoni töökorralduse kohta sätestatu ei näe ette, et valimiskomisjoni liiget oleks võimalik taandada ja sel alusel asendada.

3. Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon on 6.11.2013 Sergei Asmuse ja Natalja Prohhorova kaebuse läbi vaadanud sisuliselt, teinud võimaluste piires kindlaks asjas tähendust omavad asjaolud ning sellest lähtuvalt leidnud, et kaebajate väited ei ole leidnud tõendamist. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub selle seisukohaga. Asja materjalidest ei nähtu, et Alajõe valla valimisjaoskonna nr 1 jaoskonnakomisjon või Alajõe Valla Valimiskomisjon oleks seadust rikkunud. Kaebajad ei ole kaebuses esitanud tõendeid väidetavate seaduserikkumiste kohta, vaid kaebusesse on koondatud erineval viisil kogutud informatsioon väidetavate rikkumiste kohta. Saadud informatsiooni on maakonna valimiskomisjon oma võimaluste piires kontrollinud. Kaebajate väited kandidaatide väidetava tegevuse kohta keelatud agitatsiooni tegemisel valimisjaoskonnas ei ole leidnud samuti tõendamist. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et kandidaadi viibimine hääletamisruumis ei ole keelatud. Keelatud on vaid agitatsiooni tegemine hääletamisruumis. Samuti on kandidaadil õigus osaleda valimistel vaatlejana.

4. Lisaks on kaebuses toodud väited häälte ostmise kohta, samuti kandidaatide tegevuse kohta väljaspool valimisjaoskonda. Kaebajate väited kandidaatide seadusevastase tegevuse kohta väljaspool valimisjaoskonda ei ole valimiskomisjonide poolt olemuslikult kontrollitavad. Samuti ei ole valimiskomisjonide pädevuses analüüsida valimisagitatsiooni (manifestid, lendlehed, SMS-sõnumid) sisulist külge. Kaebajad soovivad kandidaatide tegevuse üksikasjade väljaselgitamist sellise täpsusega, mis eeldaks selliste uurimistoimingute tegemist, mille tegemine ei ole valimiskomisjonide pädevuses. Nagu nähtub maakonna valimiskomisjoni otsusest, ei ole Ida Politseiprefektuuri kinnitusel politseile laekunud ühtegi teadet või avaldust Alajõe vallas valimisperioodil toimunud seadusrikkumiste kohta.

5. Ülaltoodust lähtuvalt tuleb kaebus jätta rahuldamata.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Sergei Asmuse ja Natalja Prohhorova 9.11.2013 kaebus jätta rahuldamata.

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json