Teksti suurus:

Vabariigi Valimiskomisjoni 4.11.2013 otsuse nr 31 täiendamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.11.2013
Avaldamismärge:RT III, 15.11.2013, 4

Vabariigi Valimiskomisjoni 4.11.2013 otsuse nr 31 täiendamine

Vastu võetud 13.11.2013 nr 35

31.10.2013 esitasid Marina Andrejeva, Maria Tsõganova, Sergei Asmus, Natalja Prohhorova, Niina Vallander, Galina Sergejeva ja Tatjana Lüter kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. 4.11.2013 vaatas Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi otsusega nr 31. Vabariigi Valimiskomisjon leidis, et Sergei Asmusel ja Natalja Prohhoroval oli valimistel kandideerinud isikutena kaebeõigus ning ülejäänud isikud ei ole huvitatud isikuteks KOVVS mõistes ning neil puudub valimiskaebuse esitamise õigus (Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse seisukohtade p 3). Vabariigi Valimiskomisjoni tegi otsuse kaebuse allkirjastanud isikute ühiselt esitatud kaebuse alusel ning kõigi kaebajate kohta, kuid ekslikult ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni 4.11.2013 otsuses nr 31 märgitud kaebuse esitajana Tatjana Lüterit. Seetõttu otsustab Vabariigi Valimiskomisjon muuta 4.11.2013 otsust nr 31 ja täiendada kaebajate loetelu Tatjana Lüteri nimega. Valimiskomisjon märgib, et Tatjana Lüteril puudus kaebeõigus Vabariigi Valimiskomisjoni 4.11.2013 otsuse nr 31 seisukohtade punktis 3 toodud põhjendusel.

Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et kõik kaebajad kasutasid ühist e-posti aadressi, millele edastati kutse Vabariigi Valimiskomisjoni koosolekule ning Vabariigi Valimiskomisjoni otsus kaebuse läbivaatamise kohta. Seega oli Tatjana Lüter kaebajana teadlik kaebuse läbivaatamise ajast ja kohast, talle on edastatud Vabariigi Valimiskomisjoni 4.11.2013 otsus nr 31 ning tema osas on järgitud KOVVS § 65 lõigetes 3 ja 4 sätestatud kaebaja teavitamise nõudeid.

Lähtudes KOVVS § 17 lõikest 5 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Muuta Vabariigi Valimiskomisjoni 4.11.2013 otsuse nr 31:
1) jaotise „Kaebuse asjaolud ja menetluse käik“ esimese lõigu esimest lauset ning täiendada kaebajate loetelu Tatjana Lüteri nimega;
2) jaotise „Kaebuse sisu“ esimese lõigu esimest lauset ning täiendada kaebajate loetelu Tatjana Lüteri nimega.

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json