Teksti suurus:

Meelis Songa 6.11.2016 ja 8.11.2016 kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2016
Avaldamismärge:RT III, 15.11.2016, 1

Meelis Songa 6.11.2016 ja 8.11.2016 kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 11.11.2016 nr 20

Kaebuste asjaolud

Valimisliit „Lemmik linn“ sai 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Narva-Jõesuu linnas 5 mandaati. Valituks osutus ka Meelis Song, kes vahetult pärast valimistulemuste kindlakstegemist peatas oma volikogu liikme volitused. Valimisliidu „Lemmik linn“ asendusliikmete nimekirjas esimesel kohal on Iraida Tšubenko, teisel kohal Tatjana Anissimova. Iraida Tšubenkost sai pärast Meelis Songa volituste peatamist volikogu liige. 27.11.2013 valiti Iraida Tšubenko Narva-Jõesuu linnapeaks ning tema volikogu liikme volitused peatati; volikogu liikmeks sai asendusliikmete nimekirjas teisel kohal olev Tatjana Anissimova.

Meelis Song esitas 11.05.2016 Narva-Jõesuu linnasekretärile avalduse, milles palus peatada oma volikogu liikme volitused kuni 1.01.2017. Narva-Jõesuu Linna Valimiskomisjon peatas 19.05.2016 otsusega nr 22 Meelis Songa volikogu liikme volitused kuni 01.01.2017 ja kuna Iraida Tšubenko oli endiselt linnapea, määras asendusliikmeks Tatjana Anissimova.

24.10.2016 taastas Narva-Jõesuu Linna Valimiskomisjon otsusega nr 23 Iraida Tšubenko volikogu liikme volitused, sest ta oli esitanud linnasekretärile avalduse linnapea ametist tagasiastumiseks, samuti valimiskomisjonile avalduse volikogu liikme volituste taastamiseks. Ühtlasi luges komisjon lõppenuks Tatjana Anissimova volikogu liikme volitused.

Seejärel esitas Meelis Song 24.10.2016 avalduse volikogu liikme volituste taastamiseks alates 25.10.2016 vastavalt KOKS § 201 lõigetele 1 ja 4, soovides osaleda 26.10.2016 toimuval volikogu istungil. Narva-Jõesuu Linna Valimiskomisjon tegi 25.10.2016 otsuse nr 24, millega keeldus volituste taastamisest.


Menetluse senine käik

26.10.2016 esitas Meelis Song kaebuse Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile. Kaebuses taotleti: Narva-Jõesuu Linna Valimiskomisjoni 25.10.2016 otsuse nr 24 tühistamist; linna valimiskomisjoni 25.10.2016 otsuse nr 24 täitmise peatamist kuni jõustunud lahendini; linna valimiskomisjoni kohustamist uue otsuse tegemiseks, millega kaebaja volikogu liikme volitused taastatakse.

Kaebuse kohaselt esitas kaebaja 11.05.2016 avalduse volikogu liikme volituste peatamiseks vastavalt KOKS § 19 tähtajaga kuni 01.01.2017. Volikogu liikme volituste peatumine tähendab volikogu liikme ajutist vabanemist volikogu liikme ülesannete täitmisest. Volikogu liikme volitused peatuvad tema avalduse alusel selles näidatud tähtajaks, mis ei või olla lühem kui kolm kuud. Linna valimiskomisjon tegi sellekohase otsuse 19.05.2016 nr 22, mida kaebaja ei ole vaidlustanud. 

Kaebaja leidis, et tulenevalt KOKS § 19  lõike 2 punktile 3 on tema avalduses märgitud tähtaeg pikem kui kolm kuud (kolm kuud sai täis 20.08.2016), millega on täidetud seaduseandja nõue, et peatamise tähtaeg on mitte lühem kui kolm kuud. Ennetähtaegselt võib volikogu liikme volitused taastada tema avalduse alusel, seaduseandja ei ole sellist võimalust välistanud. Kui volikogu liige naaseb volikokku avalduses näidatud tähtajal, ei pea ta avaldust esitama. Kaebaja viitab KOKS §-le 201. Kaebaja leiab, et Narva-Jõesuu Linna Valimiskomisjoni tuginemine Riigikohtu lahendi 3-4-1-8-03 punktile 18 ei ole asjakohane, kuna 17.10.2005 on KOKS § 201 lõikes 1 tehtud täiendus, mille kohaselt avaldust ei pea esitama, kui volikogu liikme volitused on peatatud tema avalduse alusel selles näidatud tähtajaks. Sellega on jäetud võimalus esitada avaldus, kui soovitakse enne peatamisavalduses näidatud tähtaega volikokku naaseda, jälgides seda, et volikogu liikme volitused on peatunud mitte vähem kui kolmeks kuuks.

Kaebaja leidis, et tulenevalt Riigikohtu seisukohast on õige, et asendusliikmel tekib ootus, et ta on volikogu liige kuni Meelis Songa avalduses märgitud tähtajani 01.01.2017, milline ootus oli ka Tatjana Anissimoval, kes on Iraida Tšubenko asemel asendusliige. Tuleb arvestada ka seda, et valimiskomisjon võttis vastu otsuse nr 23, millega taastas volikogu liikme staatuse asendusliikmele Iraida Tšubenkole, kes oli Meelis Songa asendusliige volikogus, kuid kes valiti linnapeaks. Avaldusega 24.10.2016 palus Iraida Tšubenko taastada oma volikogu liikme staatuse ja valimiskomisjon rahuldas avalduse. Meelis Song oli arvestanud, et tema asendusliige Iraida Tšubenko ei tule tagasi volikokku ja sellest oli ajendatud ka tema avaldus volikogu liikme volituste peatamiseks. Samas on Iraida Tšubenko asendusliige lahkunud volikogust. Olukorra muutudes on tarvis vastu võtta uus otsus, mille Meelis Song tegi ja esitas avalduse volikogu liikme volituste taastamiseks.

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon jättis 01.11.2016 otsusega nr 2 Meelis Songa kaebuse Narva-Jõesuu valimiskomisjoni 25.10.2016 otsuse nr 24 peale rahuldamata.

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon leidis, et KOKS § 19  lõike 2 punkti 3 ja § 20¹ lõike 1 kohaselt esitas volikogu liige avalduse, peatades volitused kuni 01.01.2017. Selle faktilise asjaoluga volikogu liikme volituste peatumine piirdub. Meelis Songa linnasekretärile esitatud volikogu liikme volituste peatamise avalduses on kaebaja selgelt avaldanud soovi volikogu liikme volituste peatamiseks kuni 01.01.2017. Vaatamata sellele, et kaebaja on avalduses täpsustanud peatamise põhjuse, ei ole see antud juhul oluline ega asjassepuutuv. Seadus sellist põhjendust ei määratle.


Kaebuste sisu

Meelis Song on Vabariigi Valimiskomisjonile esitanud seoses Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 01.11.2016 otsusega nr 2 kaks kaebust.

06.11.2016 esitas Meelis Song Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni tegemata toimingu peale, milles palus kohustada maakonna valimiskomisjoni vastama tema 26.10.2016 kaebusele kirjalikult. Maakonna valimiskomisjon kutsus Meelis Songa komisjoni istungile 01.11.2016, kus ta suuliselt sai teada, et komisjon ei rahulda tema kaebust. Kirjalikku otsust ei ole kaebaja kätte saanud, kuigi oleks pidanud kätte saama 02.11.2016, kuna siis sai täis viis tööpäeva. Kaebaja väitel on maakonna valimiskomisjon tahtlikult asunud kaitsma Narva-Jõesuu Linna Valimiskomisjoni huve venitades kirjaliku vastuse saatmisega, mistõttu ei saa edasi kaevata maakonna valimiskomisjoni otsust, kuna kaevata saab ainult kirjaliku otsuse peale.

08.11.2016 esitas Meelis Song Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 01.11.2016 otsuse nr 2 peale. Kaebaja taotleb Narva-Jõesuu Linna Valimiskomisjoni 25.10.2016 otsuse nr 24 tühistamist ja täitmise peatamist kuni jõustunud lahendini. Kaebaja taotleb Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 01.11.2016 otsuse nr 2 tühistamist ja kohustada valimiskomisjoni tegema uut otsust, millega tema volikogu liikme volitused taastatakse.

Kaebaja jääb 26.10.2016 Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile esitatud kaebuse põhjenduste juurde. Kaebaja lisab, et Iraida Tšubenkol ei saa tekkida ootust, et ta saab olla volikogu liige, kuna valimisliidul, kuhu kuulub endine linnapea ja ka Meelis Song, oli kokkulepe, et linnapea on ametis oma ametiaja lõpuni ja tema soov oli saada volikogu liikmest linnapeaks. Meelis Song oli arvestanud, et tema asendusliige Iraida Tšubenko ei tule tagasi volikokku ja sellest oli ajendatud ka tema avaldus volikogu liikme volituste peatamiseks. Samas on Iraida Tšubenko asendusliige lahkunud volikogust ja ei vaidlustanud volikogust lahkumist.

Maakonna valimiskomisjon arutas Meelis Songa kaebust linna valimiskomisjoni otsuse nr 24 peale ja 01.11.2016 toimunud koosolekul andis kaebusele suuliselt eitava vastuse. Maakonna Valimiskomisjoni kirjaliku otsuse sai kaebaja kätte 07.11.2017, kui oli pöördunud Vabariigi Valimiskomisjoni poole avaldusega 06.11.2016, milles kaebas maakonna valimiskomisjoni tegevusetuse peale.


Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni selgitused

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni esimees selgitab 08.11.2016 kirjas, et temale teadmatult olid tekkinud tehnilised probleemid dokumentide edastamisel ja maakonna valimiskomisjoni 01.11.2016 otsus nr 2 ei jõudnud kaebajani ega Narva-Jõesuu Linna Valimiskomisjoni esimeheni. Sellest teadasaamisel edastati otsus kaebajale.

Ida-Viru Maakonna valimiskomisjoni esimees jääb 10.11.2016 esitatud selgituses Meelis Songa 08.11.2016 kaebuse kohta maakonna valimiskomisjoni 01.11.2016 otsuse nr 2 seisukohtade juurde ja palub jätta kaebus rahuldamata.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ning põhjendused

I

1. Kõigepealt käsitleb Vabariigi Valimiskomisjon kaebaja 06.11.2016 kaebust. Kaebaja vaidlustab maakonna valimiskomisjoni toimingu tegemata jätmist, s.t et valimiskomisjon ei ole talle viivitamata edastanud valimiskomisjoni otsust. Kuna otsuse kättesaamisest sõltub edasikaebamise tähtaeg, tuleb kaebaja lugeda antud asjas huvitatud isikuks.

2. KOVVS § 64 lõige 3 sätestab, et maakonna valimiskomisjon edastab otsuse kaebuse esitajale viivitamata. Nagu nähtub Meelis Songa 06.11.2016 kaebusest ja Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 08.11.2016 selgitusest, seda nõuet ei täidetud. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebaja 06.11.2016 kaebus rahuldada.

3. Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon edastas otsuse kaebajale koheselt kui oli saanud teada, et kaebaja ei olnud otsust kätte saanud. Seega on Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon nõutava toimingu teinud. Otsuse kättesaamist kinnitas Meelis Song e-kirjaga 07.11.2016. Kuna kaebaja on otsuse kätte saanud, puudub Vabariigi Valimiskomisjonil vajadus täiendava ettekirjutuse tegemiseks maakonna valimiskomisjonile.


II

4. Kaebaja 08.11.2016 esitatud kaebuse kohta märgib Vabariigi Valimiskomisjon kõigepealt, et valimiskomisjon arvestab, et Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 01.11.2016 otsuse nr 2 peale kaebuse esitamise tähtaega tuleb arvestada otsuse kättesaamisest kaebaja poolt, s.t alates 7.11.2016. Seega on kaebaja teine, 08.11.2016 esitatud kaebus, tähtaegne vastavalt KOVVS § 65 lõikele 2.

5. Samuti on kaebaja asjas huvitatud isikuks, kuna vaidlustatud linna ja maakonna valimiskomisjoni otsustest sõltub see, kas ta saab oma volikogu liikme volitusi realiseerida või mitte.

6. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub vaidlustatud Narva-Jõesuu Linna Valimiskomisjoni ja Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni otsuste seisukohtade ja järeldustega. KOKS § 19 lõige 2 punkt 3 ei võimalda pärast volikogu liikme isikliku avalduse alusel volikogu liikme volituste peatamist muuta oma avalduses märgitud volituste peatamise tähtaega. Samadele seisukohtadele on asunud ka Riigikohus 11.08.2003 tehtud otsuses kohtuasjas nr 3-4-1-8-03 (p 16-18). Vabariigi Valimiskomisjon märgib täiendavalt järgmist.

7. Kaebaja leiab, et Iraida Tšubenkol ei saanud tekkida ootust, et ta saab olla volikogu liige, kuna kaebaja asendajaks volikogus oli Tatjana Anissimova, samuti oli sõlmitud poliitiline kokkulepe, et Iraida Tšubenko on linnapea ametis kuni volikogu volituste perioodi lõpuni ning et kaebaja oli arvestanud, et Iraida Tšubenko ei tule tagasi volikokku. Kaebaja väited on vastuolus KOKS-is sätestatud volikogu liikmete asendamise korraga. KOKS § 20 lõige 5 sätestab, et valimisringkonnas valituks osutunud volikogu liikme asendusliikmeks on sama erakonna või valimisliidu samas valimisringkonnas kandideerinud esimene asendusliikmeks registreerinud kandidaat. Samuti lõpevad vastavalt KOKS § 201 lõikele 2 volikogu liikme volituste taastumisel selle asendusliikme volitused, kes on viimasena määratud asendama samas erakonnas või valimisliidus kandideerinud volikogu liiget sellest valimisringkonnast.  Seega asendusliikmed ei ole ühelgi juhul personaalsed. Volikogu liikme asendamine toimub KOKS §-s 20 sätestatud korras, mitte asendatava volikogu liikme isiklikest eelistustest või poliitilistest kokkulepetest lähtuvalt. Nii Iraida Tšubenkol (kes valimisliidu asendusliikmete nimekirjas on Tatjana Anissimovast eespool) kui Tatjana Anissimoval on antud juhul samasugune ootus, et otsustamisel, kas volikogu töös osaleda, saavad nad arvesse võtta ka asendatava volikogu liikme volituste peatumise lõpptähtaega. Nende õigus saada volikogu liikme volitused ei sõltu sellest, kes personaalselt on asendatav volikogu liige ja kas asendatav volikogu liige on asendusega nõus.

8. Kaebaja viitab, et KOKS § 201 lõike 1 sõnastus on pärast Riigikohtu 11.08.2003 otsust muutunud. Kuni 16.10.2005 oli § 201 lõike 1 sõnastus: „Volikogu liikme volituste taastumiseks esitab ta vastava avalduse valla- või linnasekretärile, kes saadab selle hiljemalt kolme tööpäeva jooksul valla või linna valimiskomisjonile.“ Alates 17.10.2005 on § 201 lõike 1 sõnastus  „Volikogu liikme volituste taastumiseks esitab ta vastava avalduse valla- või linnasekretärile, kes saadab selle hiljemalt kolme tööpäeva jooksul valla või linna valimiskomisjonile. Avaldust ei pea esitama, kui volikogu liikme volitused on peatatud tema avalduse alusel selles näidatud tähtajaks.“ Viidatud muudatus sätestab vaid, et juhul kui isiku avalduse alusel on tema volitused peatatud, ei pea ta enam täiendavat volituste taastamise avaldust esitama, arvestades, et peatamise tähtaeg on näidatud juba volituste peatamise avalduses vastavalt KOKS § 19 lõike 2 punktile 3. Sellest ei järeldu, et säte näeks ette võimaluse uue tähtajaga uue avalduse esitamiseks.

9. Ülaltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebaja 8.11.2016 kaebuse rahuldamata.


Lähtudes KOVVS § 65 lõike 5 punktidest 1 ja 2 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Meelis Songa 6.11.2016 kaebus rahuldada.

2. Meelis Songa 8.11.2016 kaebus jätta rahuldamata.

Vastavalt KOVVS §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json