Teksti suurus:

Jalgratturite ja mopeedijuhtide eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskirja kinnitamine Jalgratturite ja mopeedijuhtide eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 13, 212

Jalgratturite ja mopeedijuhtide eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskirja kinnitamine Jalgratturite ja mopeedijuhtide eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskiri

Vastu võetud 06.02.1997 nr 27

Jalgratturite ja mopeedijuhtide eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskirja kinnitamine

Vastavalt liiklusseaduse (RT 1992, 12, 193; RT I 1995, 2/3, 3; 1996, 16, 268) paragrahvi 28 lõikele 1 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a. määrusega nr. 225 (RT I 1996, 64, 1181) kinnitatud «Laste liikluseks ettevalmistamise korra» punktiga 11 Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Jalgratturite ja mopeedijuhtide eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskiri» (juurde lisatud).

 

Peaminister Tiit VÄHI
Haridusminister Rein LOIK
Riigisekretär Uno VEERING

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 1997. a. määrusega nr. 27

 

Jalgratturite ja mopeedijuhtide eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolev eeskiri käsitleb jalgratturite ja mopeedijuhtide eksamineerimist ja neile juhilubade väljaandmist.

2. Jalgratturite ja mopeedijuhtide ettevalmistamiseks vajaliku metoodika, praktiliste sõiduoskusnõuete ja näidisliiklustestide väljatöötamist ja rakendamist koordineerib Haridusministeerium.

3. Jalgratturi ja mopeedijuhi teadmisi ja oskusi kontrollitakse teooria- ja sõidueksamil.

4. Eksamiks ettevalmistumisel peab jalgrattur või mopeedijuht omandama jalgratta või mopeedi ohutu juhtimise põhialused ja tundma liikluseeskirja.

II. TEOORIAEKSAM

5. Teooriaeksam peab selgitama juhiloataotleja teadmised ja valmisoleku ohutuks ning ohtu ennetavaks liiklemiseks.

6. Teooriaeksamil tuleb jalgratturi juhiloa taotlejal sooritada kuuest küsimusest koosnev liiklustest ja mopeedijuhiloa taotlejal kümnest küsimusest koosnev liiklustest.

7. Eksam loetakse sooritatuks, kui jalgratturieksami sooritaja on vastanud õigesti viiele ja mopeedijuhieksami sooritaja kaheksale liiklustesti küsimusele.

III. SÕIDUEKSAM

8. Jalgratturi ja mopeedijuhi sõidueksamil kontrollitakse eksamineeritava oskust valitseda sõidukit ja osaleda liikluses.

9. Sõiduki valitsemist kontrollitakse eraldi platsil, kus juhiloataotleja peab sooritama kolm harjutust C koridori, tagasipöörde ja slaalomi.

10. Juhiloataotleja oskust liigelda kontrollitakse liiklussituatsioonideks kujundatud platsil, kus on ka teised liiklejad. Iga juhiloataotleja peab täitma liikluseeskirja ja ohutu sõidu nõudeid.

11. Eksam loetakse sooritatuks, kui juhiloataotleja valitseb sõidukit ja oskab osaleda liikluses.

IV. EKSAMITE KORRALDAMINE

12. Jalgratturitelt ja mopeedijuhtidelt eksamite vastuvõtmiseks ja neile juhilubade väljaandmiseks tuleb õppeasutuses moodustada eksamikomisjon, mille koosseisu kinnitab vastava õppeasutuse juht.

13. Eksami sooritamist ja juhilubade väljaandmist korraldab õppeasutus, kusjuures eksami sooritamine ja juhiloa väljaandmine registreeritakse vastavas žurnaalis.

V. JUHILUBA

14. Juhiluba (vorm lisatud) peab olema valmistatud kartongist või mõnest muust vastupidavast materjalist mõõtmetega 90x65 mm.

15. Juhiloal peab olema selle omaniku foto, tema ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning juhiloa väljaandmise aeg.

16. Juhiloal peab olema selle väljaandnud õppeasutuse pitser ja eksamikomisjoni esimehe allkiri.

17. Jalgratturi juhiloa tagaküljel on jalgratturi kujutis ja mopeedijuhiloa tagaküljel mopeedi kujutis.

 

Haridusminister Rein LOIK

 

 

Lisa
«Jalgratturite ja mopeedijuhtide eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskirja» juurde

 

 

/otsingu_soovitused.json