Teksti suurus:

Äriseadustiku § 521 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 16, 258

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.02.1997 otsus nr 83

Äriseadustiku § 521 muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.1997

Äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355; 1996, 52–54, 993) § 521 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesolevas seadustikus sätestatud tegevusloaks (§ 4) loetakse samuti tegevuslitsentsi, mis on kuni vastavat valdkonda reguleeriva seaduse vastuvõtmiseni välja antud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras. Füüsilisest isikust ettevõtjale antakse tegevusluba või -litsents välja samadel alustel ja korras nagu äriühingutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json