Teksti suurus:

Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 16, 264

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.02.1997 otsus nr 89

Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.02.1997

Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduses (RT 1992, 10, 143; 36, 474; RT I 1994, 52, 880; 1996, 48, 945) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse pealkirjast jäetakse välja sõnad «Eesti Vabariigi».

§ 2. Paragrahvi 9 lõiget 8 täiendatakse pärast sõnu «määratud väärtuses» sõnaga «erastamisväärtpaberitega».

§ 3. Paragrahvi 18 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Riigimajandite ümberkujundamine ja lõpetamine toimub äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355; 1996, 52–54, 993) ja erastamine erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78) alusel.».

§ 4. Paragrahvis 25:

1) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Ühismajandi või tema õigusjärglase vara hulka kuuluvate haridus-, kultuuri-, tervishoiu- või sotsiaalobjektide, haldushoonete, katlamajade, soojus- või kanalisatsioonivõrkude, veevarustus- või puhastusseadmete või muu kohaliku omavalitsuse funktsioonide täitmiseks vajaliku vara võõrandamise korral on ostueesõigus kohalikul omavalitsusel, teede, üldkasutatavate elektrivõrkude ja -alajaamade ning sideliinide ja -keskjaamade võõrandamise korral riigil. Nimetatud varade võõrandamise kavatsusest ja tingimustest peab võõrandaja teatama kirjalikult vastavalt kas kohalikule omavalitsusele või maavanemale. Kohalikul omavalitsusel või riigil on õigus ostueesõigust teostada ühe kuu jooksul, arvates teate saamise päevast. Ostueesõigusega võõrandatava vara müügihind määratakse vara hariliku väärtuse alusel ja selle kinnitab audiitor.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

«(7) Käesoleva paragrahvi 5. lõikes nimetatud varade võõrandamisel kohalikule omavalitsusele või riigile võib kohalik omavalitsus või maavanem rahandusministri kehtestatud korras kuni 1997. aasta 31. detsembrini taotleda Vabariigi Valitsuselt nimetatud varade maksumuse tasumist tasaarvelduse korras. Tasaarvelduseks kustutab Vabariigi Valitsus varade võõrandaja enne 1997. aasta 1. jaanuari tekkinud riiklike maksude maksuvõlad võõrandatava vara müügihinna ulatuses.».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json