Teksti suurus:

Peaministri 24. novembri 2016. a korralduse nr 130 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ muutmine

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.01.2019
Avaldamismärge:RT III, 16.01.2019, 4

Peaministri 24. novembri 2016. a korralduse nr 130 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ muutmine

Vastu võetud 15.01.2019 nr 3

Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõike 2 alusel muudan peaministri 24. novembri 2016. a korralduse nr 130 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ punkte 5 ja 9 ning sõnastan need järgmiselt:

5. Keskkonnaminister juhib Keskkonnaministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

9. Rahandusminister juhib Rahandusministeeriumi oma vastutusvaldkonnas. Rahandusministri vastutusvaldkonnas on riigi eelarve-, maksu-, tolli- ning finantspoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, raamatupidamise, audiitortegevuse ja riikliku statistikaga seotud tegevus, riigi rahavoo juhtimine, välisvahendite kasutamise korraldamine, riigi antavate laenude ja riigigarantiide korraldamine.

Rahandusministri pädevuses on riigi äriühingute ja selliste äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt riigieelarvesse makstavate dividendide summade kinnitamise ettepaneku tegemine, Rahandusministeeriumi esindaja määramine Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu koosseisu ja ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Riigimetsa Majandamise Keskuse puhaskasumist riigieelarvesse kantava summa kinnitamiseks.

Rahandusminister on Finantsinspektsiooni nõukogu esimees, Eesti Haigekassa nõukogu liige ja riigivaraseaduses nimetatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise valdkonna eest vastutav minister. Rahandusministri pädevuses on Eesti Kultuurkapitali seaduse § 11 lõike 1 punkti 2 alusel Eesti Kultuurkapitali nõukogusse esindaja nimetamine ning Vabariigi Valitsusele ettepaneku tegemine Eesti Töötukassa nõukogu liikme nimetamiseks ja Finantsinspektsiooni seaduse § 8 lõike 3 alusel Finantsinspektsiooni nõukogu poolte liikmete nimetamiseks. Rahandusminister on Eesti Panga seaduse § 9 lõikes 5 nimetatud valdkonna eest vastutav minister, kellel on õigus osaleda Eesti Panga Nõukogu istungitel.

Rahandusministri vastutusvaldkonda kuuluvad Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, Tagatisfond, Eesti Energia Aktsiaselts, Aktsiaselts Eesti Loto ja AS Levira.“.
 

Jüri Ratas

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json