Teksti suurus:

Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.04.2019
Avaldamismärge:RT III, 16.01.2019, 5

Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad

Vastu võetud 24.11.2016 nr 130
RT III, 29.11.2016, 2
jõustumine 24.11.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.01.2019RT III, 16.01.2019, 415.01.2019

Korraldus antakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõike 2 alusel.

1. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on ettevõtluse arengu toetamine, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine, investeeringute kaasamine, tehnoloogiline arendustegevus, innovatsioon, ehitus, elamumajandus, turism, informaatika, telekommunikatsioon, postside ja riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine, samuti majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine eelnimetatud valdkondades.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on väliskaubanduse valdkond ja Välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse suunamine.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Infosüsteemi Amet, Eesti Arengufond (likvideerimisel), Eesti Interneti Sihtasutus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Sihtasutus KredEx, Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, Mittetulundusühing Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, Mittetulundusühing Nordic Institute for Interoperability Solutions, Aktsiaselts Eesti Post ja Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister esindab Eestit Euroopa Liidu välisasjade nõukogus väliskaubanduse küsimustes ja konkurentsivõime nõukogus infotehnoloogia küsimustes ning transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni küsimustes.

2. Haridus- ja teadusminister juhib Haridus- ja Teadusministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

3. Justiitsminister juhib Justiitsministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

4. Kaitseminister juhib Kaitseministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

5. Keskkonnaminister juhib Keskkonnaministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.
[RT III, 16.01.2019, 4 - jõust. 15.01.2019]

6. Kultuuriminister juhib Kultuuriministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

Kultuuriminister on Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimees ja tema pädevuses on Eesti Kultuurkapitali seaduse § 11 lõike 1 punkti 2 alusel Eesti Kultuurkapitali nõukogusse esindaja nimetamine ja Eesti Rahvusraamatukogu seaduse § 8 lõike 3 alusel Eesti Rahvusraamatukogu nõukogusse liikme nimetamine.

Kultuuriminister on Eesti Rahvusringhäälingu seaduses nimetatud valdkonna eest vastutav minister.

7. Maaeluminister juhib Maaeluministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

8. Majandus- ja taristuminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonnas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning elluviimine tööstuse, kaubanduse, energeetika, transpordi (sealhulgas transpordi infrastruktuur, veondus, transiit, logistika ja ühistransport), liikluskorralduse (sealhulgas liiklus raudteel, maanteedel ja tänavatel, vee- ja õhuteedel), liiklusohutuse suurendamise ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamise, meediateenuste osutamise riikliku korraldamise ja selle üle riikliku järelevalve teostamise, metroloogia, standardiseerimise, sertifitseerimise, akrediteerimise, tegevuslubade, registrite, tarbijakaitse ja vedelkütuse miinimumvaru haldamise valdkonnas.

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonda kuuluvad Lennuamet, Maanteeamet, Tarbijakaitseamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Veeteede Amet, Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus, Mittetulundusühing Eesti Standardikeskus, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee, Aktsiaselts A.L.A.R.A., AS Eesti Liinirongid, Aktsiaselts Eesti Loots, aktsiaselts Eesti Raudtee, Aktsiaselts Eesti Teed, AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur, AS EVR Cargo, Aktsiaselts Metrosert, Aktsiaselts Nordic Aviation Group, aktsiaselts Saarte Liinid, Aktsiaselts Tallinna Lennujaam, aktsiaselts Tallinna Sadam, Aktsiaselts Teede Tehnokeskus, Elering AS, Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts, osaühing Rail Baltic Estonia ja Osaühing Transpordi Varahaldus.

9. Rahandusminister juhib Rahandusministeeriumi oma vastutusvaldkonnas. Rahandusministri vastutusvaldkonnas on riigi eelarve-, maksu-, tolli- ning finantspoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, raamatupidamise, audiitortegevuse ja riikliku statistikaga seotud tegevus, riigi rahavoo juhtimine, välisvahendite kasutamise korraldamine, riigi antavate laenude ja riigigarantiide korraldamine.

Rahandusministri pädevuses on riigi äriühingute ja selliste äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt riigieelarvesse makstavate dividendide summade kinnitamise ettepaneku tegemine, Rahandusministeeriumi esindaja määramine Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu koosseisu ja ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Riigimetsa Majandamise Keskuse puhaskasumist riigieelarvesse kantava summa kinnitamiseks.

Rahandusminister on Finantsinspektsiooni nõukogu esimees, Eesti Haigekassa nõukogu liige ja riigivaraseaduses nimetatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise valdkonna eest vastutav minister. Rahandusministri pädevuses on Eesti Kultuurkapitali seaduse § 11 lõike 1 punkti 2 alusel Eesti Kultuurkapitali nõukogusse esindaja nimetamine ning Vabariigi Valitsusele ettepaneku tegemine Eesti Töötukassa nõukogu liikme nimetamiseks ja Finantsinspektsiooni seaduse § 8 lõike 3 alusel Finantsinspektsiooni nõukogu poolte liikmete nimetamiseks. Rahandusminister on Eesti Panga seaduse § 9 lõikes 5 nimetatud valdkonna eest vastutav minister, kellel on õigus osaleda Eesti Panga Nõukogu istungitel.

Rahandusministri vastutusvaldkonda kuuluvad Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, Tagatisfond, Eesti Energia Aktsiaselts, Aktsiaselts Eesti Loto ja AS Levira.
[RT III, 16.01.2019, 4 - jõust. 15.01.2019]

10. Riigihalduse minister juhib Rahandusministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Riigihalduse ministri vastutusvaldkonnas on kohalike omavalitsuste arendamine, regionaalarengu, riigi- ja regionaalhalduse kavandamine ja koordineerimine, ruumilise planeerimise alase tegevuse korraldamine ja järelevalve, avaliku teenistuse, riigiraamatupidamise, riigivara ja riigihangetega seotud tegevus ning riigiabialane nõustamine ja koordineerimine.

Riigihalduse ministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Tugiteenuste Keskus, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja maavalitsused.

11. Siseminister juhib Siseministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

12. Sotsiaalkaitseminister juhib Sotsiaalministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Sotsiaalkaitseministri   vastutusvaldkonnas   on  sotsiaalne  turvalisus,  sotsiaalkindlustus   ja  -hoolekanne, laste õiguste ja perede elukvaliteedi edendamine ning puudega inimeste elukvaliteedi edendamine.

Sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonda kuuluvad Sotsiaalkindlustusamet, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond ja AS Hoolekandeteenused.

13. Tervise- ja tööminister juhib Sotsiaalministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonnas on rahvatervis, tervishoid, tervisesüsteemi arendamine, ravimid, meditsiiniseadmed, tööhõive, töötuskindlustus, töösuhted,  töökeskkond, võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine ja sellealase tegevuse koordineerimine.

Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonda kuuluvad Ravimiamet, Terviseamet, Tööinspektsioon, Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Sihtasutus Hiiumaa Haigla, Sihtasutus Jõgeva Haigla, Sihtasutus Viljandi Haigla, Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum ja Sihtasutus Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus.

Tervise- ja tööminister on Eesti Haigekassa nõukogu esimees ja Eesti Töötukassa nõukogu liige.

14. Välisminister juhib Välisministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala, välja arvatud väliskaubanduse valdkond.

15. Kui ministeeriumi juhivad kaks ministrit, otsustavad mõlema ministri vastutusvaldkonda langevad küsimused ministrid ühiselt.


/otsingu_soovitused.json