Teksti suurus:

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebuse lahendamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2023
Avaldamismärge:RT III, 16.03.2023, 2

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebuse lahendamine

Vastu võetud 14.03.2023 nr 66

Kaebuse asjaolud

Martin Helme esitas 07.03.2023 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse Riigikogu 2023. a valimistel elektroonilise hääletamise tulemuste peale. Kaebuse oli allkirjastanud Martin Helme ja esitajana märgitud “Martin Helme / Eesti Konservatiivne Rahvaerakond”. Kaebuse järgi on rikutud elektrooniliste valimiste tarkvara juhendit. Riigi valimisteenistuse 09.03.2023 kl 17.09 e-kirjas Martin Helmele selgitati, et Martin Helmel ei ole õigust erakonna nimel üksinda kaebust esitada, ja teatati, et kui soovitakse, et Vabariigi Valimiskomisjon käsitleks esitatud kaebust erakonna kaebusena, siis tuleb kaebus saata erakonna esindusõiguslike isikute allkirjadega. Martin Helme kinnitas 10.03.2023 kl 10.16 e-kirjas, et soovib esitada kaebuse ise, mitte erakonna nimel. Vabariigi Valimiskomisjon vaatas seetõttu kaebuse läbi kui Martin Helme kaebuse 10.03.2023 koosolekul ja jättis 13.03.2023 otsusega nr 57 kaebuse läbi vaatamata. 10.03.2023 kl 16.18 ja 16.50 esitasid Silver Kuusik ja Siim Pohlak avaldused, et nõustuvad Martin Helme esitatud kaebusega. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond soovib seetõttu kaebust lahendada erakonna kaebusena. Kaebuse järgi on rikutud elektrooniliste valimiste tarkvara juhendit.

1. Juhendi järgi luuakse igaks valimiseks server (Ubuntu) algusest peale, paigaldades uuendused jne. Kui kasutada 1,5 aasta vanust serverit, siis pole teada vahepeal sellele ligi pääsenud isikud, kes oleksid võinud seda mõjutada. Pole teada, kas serverit on vahepeal kasutatud ja milline on uuenduste seis. Uuendusteta server on turvarisk. Teadaolevalt ei ole serverit auditeeritud.

Valimiste korraldamisel kasutatakse ka Windows 10 arvutit, mis oli korraldaja Indrek Leesi valduses. Kaebajale teadaolevalt ei ole seda auditeeritud. Pole teada, kas valimispäeva õhtul toimus häälte dekrüpteerimine sama või teise Windows 10 arvutiga. Kuigi hääli hoitakse Ubuntu (avatud lähtekoodiga) serveris, siis nende üleviimine Windows 10 operatsioonisüsteemiga arvutisse tähendab ka turvariske. Miks ei toimunud häälte dekrüpteerimine samuti Ubuntut kasutavas masinas?

2. Elektrooniliste häälte avamiseks ja lugemiseks kasutatud arvutid ei ole usaldusväärsed. Vastavalt dokumentidele teostab audiitor riist- ja tarkvara kontrolli. Kas seda on tehtud ning kas see fikseeritakse koostatavas auditis?

3. Kaebuse koostamise hetkel, 07.03.2023 kell 19.35 on avalikustamata elektroonilise hääletuse tulemuste fail, kuigi sellele on tehtud teistkordne kontroll ja see on allkirjastatud. Varasemad tulemused on veebilehel.

4. Valimiste korraldajad ei ole avalikustanud mingit infot 16. veebruaril 2023 prooviläbimisel kasutatud valijarakenduse kohta. Seega ei saa kontrollida, et see on sama, mida pakuti perioodil 27. veebruar kuni 4. märts valijatele. Valimistel kasutatud tarkvara autentsuse info avaldamine ei tähenda, et see töötab sama moodi kui audiitori ja vaatlejate juuresolekul tehtud prooviläbimisel 16. veebruaril.

Riigi valimisteenistuse selgitused

Server on uuendatud kõige värskemate olemasolevate turvapaigaldustega. Arvuti on seadistatud 2021. aastal loodud juhendi järgi. Arvuti nimi ei oma turvalisuse tagamisel tähtsust. Samuti ei hoita selles arvutis elektroonilisi hääli. Elektrooniliste häälte töötlemisel on olulised arvutisse läinud andmed ja sealt väljastatud andmed. Neid saab sõltumatult kontrollida. Auditeeritavad protseduurid algavad e-valimiskasti riigi valimisteenistusse jõudmisest. Audiitorid arvutite installeerimise juures ei ole ja arvuteid ei ole auditeeritud. Arvutite auditeerimine ei ole vajalik ja see ei ole ette nähtud. E-valimiskasti annab riigi infosüsteemi amet riigi valimisteenistusele audiitorite juuresolekul üle turvaümbrikus DVD-plaadil. Selle käigus veendutakse e-valimiskasti autentsuses.

Sisult on riigi valimisteenistusele häälte lugemiseks toodud e-valimiskast DVD-plaat. Hääli ei hoita arvutis. Ubuntu server, millele kaebuses viidatakse, on töötlusmasin. Elektroonilise häälte dekrüpteerimiseks kasutatakse teist Windows 10 operatsioonisüsteemiga serverit (sama serveriga loodi häälte krüpteerimisvõtmed). E-hääletamise juht kontrollib oma arvutiga häälte lugemise käigus loodud signatuurfaili abil valimistulemuse autentsust ja terviklust. Sellist kontrolli saab teostada igaüks, juhend koos kontrollitavate andmetega on riigi valimisteenistuse juhi digiallkirjastatud ja valimised.ee veebilehel kättesaadav.

Elektroonilise hääletamise tulemuse fail on avaldatud 08.03.2023 valimised.ee veebilehel.

Valijarakenduse usaldusväärsuse kontrollimise materjalid on avaldatud alates 26.02.2023 veebilehel.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS-i § 69 kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 721 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale. Kaebuse esitamise õigus on sätestatud RKVS §-s 70 ja kaebusele esitatavad nõuded sama seaduse §-s 71.

2. Vabariigi Valimiskomisjon kontrollib alljärgnevalt kaebuse vastavust kaebusele esitatavatele nõuetele. Esmalt tuvastab Vabariigi Valimiskomisjon kaebaja ning seejärel kontrollib kaebuse esitamise õiguse olemasolu.

3. RKVS-i § 71 lg 2 teise lause kohaselt kirjutab erakonna kaebusele alla erakonna volitatud esindaja.

4. Vabariigi Valimiskomisjonile 07.03.2023 esitatud kaebusele on alla kirjutanud Martin Helme. Martin Helmel ei ole mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri avalike andmete järgi õigust Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda üksinda esindada, kuna registri kande kohaselt võivad erakonda esindada kolm juhatuse liiget ühiselt. Martin Helme teavitas 10.03.2023 e-kirjaga, et esitab kaebuse vaid enda nimel. Selle e-kirjaga kõrvaldas Martin Helme kaebuse puudused, mistõttu ei ole võimalik asuda seisukohale, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esitas kaebuse 07.03.2023. Erakonna tahe esitada kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile ilmnes 10.03.2023, kui laekusid Siim Pohlaku ja Silver Kuusiku kinnitused, et on nõus Martin Helme esitatud kaebusega. Siim Pohlak ja Silver Kuusik on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liikmed. Seega vaatab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi kui Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esitatud kaebuse.

5. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on vaidlustanud kaebuse kohaselt riigi valimisteenistuse toimingut – elektroonilise hääletamise tulemuste kinnitamine. RKVS § 15 lg 1 p 1 kohaselt on tegemist riigi valimisteenistuse toiminguga. RKVS § 601 lõike 1 kohaselt tehakse elektroonilise hääletamise tulemused kindlaks riigi valimisteenistuse poolt valimispäeval pärast kella 20.00. Sama paragrahvi lõige 10 näeb ette, et riigi valimisteenistuse juht allkirjastab elektroonilise hääletamise tulemused pärast elektroonilise hääletamise süsteemi andmete tervikluse kontrolli. Elektroonilise hääletamise süsteemi tervikluse kontroll toimus 06.03.2023 avalikult vaatlejate juuresolekul. Kontrolli lõpus allkirjastas riigi valimisteenistuse juht elektroonilise hääletamise tulemused samas, vaatlejate juuresolekul. Elektroonilise hääletamise tulemused nähtusid valimiste infosüsteemist ja valimised.ee veebilehel 05.03.2023 hilisõhtul. Riigi valimisteenistuse juhi allkirjastatud elektroonilise hääletamise tulemused olid valimised.ee veebilehel kättesaadavad 08.03.2023 pärastlõunal.

6. RKVS § 72 lõike 1 kohaselt tuleb kaebus esitada kolme päeva jooksul toimingu tegemisest. Tähtaja kulgemist ei ole seatud sõltuvusse toimingust teadasaamisest. Sellist seadusandja valikut saab põhjendada vajadusega lahendada valimiskaebused kiiresti, et ära hoida Riigikogu uue koosseisu kokkutulemisel viivitust ja olukorda, kus Riigikogu uus koosseis koguneks nii, et valimistulemuste õiguspärasuse üle oleks jätkuvalt vaidlusi. Isik, kes leiab, et valimiste korraldaja on rikkunud tema õigusi, peab ise aktiivselt hoolitsema selle eest, et kõigist toimingutest ja otsustest õigeaegselt teada saada. Olukorras, kus RKVS § 601 lg 10 järgne dokument allkirjastati vaatlejate juuresolekul, pole Vabariigi Valimiskomisjonil alust kahelda, et kaebajal oleks olnud juurdepääs sellele otsusele takistatud. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebus on esitatud 10.03.2023. Kaebus elektroonilise hääletamise süsteemi ülesseadmise, eelneva kontrollimise võimaluste ebapiisavuse ja elektroonilise hääletamise süsteemi elektroonilise hääletamise ajal kasutamise peale on esitatud kaebetähtaega ületades. Samuti on kaebetähtaega ületades esitatud kaebus riigi valimisteenistuse toimingute peale elektrooniliste häälte lugemisel valimispäeval pärast kella 20.00 ja tervikluse kontrolli ning elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise peale riigi valimisteenistuse juhi allkirjastatud otsusega. See otsus allkirjastati 06.03.2023. Kaebetähtaja ületamise tõttu jääb kaebus seetõttu osaliselt läbi vaatamata. Kaebuse põhjenduste järgi on kaebaja vaidlustanud elektroonilise hääletamise korraldamist. Elektrooniline hääletamine lõppes 04.03.2023, seega tulnuks elektroonilise hääletamise korraldamise kui toimingu vaidlustamiseks kaebus esitada hiljemalt 07.03.2023.

7. Kaebusest nähtub, et kaebaja soovis vaidlustada ka elektroonilise hääletamise tulemuste veebilehel valimised.ee avalikustamata jätmist enne 08.03.2023. Selles osas on kaebus tähtaegne.

8. RKVS-ist ei tulene, kas ja millal peab riigi valimisteenistus elektroonilise hääletamise tulemused valimised.ee veebilehel avaldama. RKVS § 601 lõike 10 järgi pidi riigi valimisteenistuse juht allkirjastama elektroonilise hääletamise tulemused. Elektroonilise hääletamise tulemused allkirjastati 06.03.2023 vaatlejate juurdesolekul pärast elektroonilise hääletamise süsteemi tervikluse kontrolli. Kuna seaduserikkumist ei esine ja riigi valimisteenistuse juhi allkirjastatud elektroonilise hääletamise tulemuste avaldamine valimised.ee veebilehel ei mõjuta valimistulemust, jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebaja selle nõude rahuldamata.

Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS-i § 71 lõikest 3 ja § 72 lõike 3 punktist 1, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebus elektroonilise hääletamise tulemuste faili avaldamise osas rahuldamata ja ülejäänud nõuete osas läbi vaatamata.

Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json