Teksti suurus:

Meelis Kaldalu kaebuse lahendamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2023
Avaldamismärge:RT III, 16.03.2023, 5

Meelis Kaldalu kaebuse lahendamine

Vastu võetud 14.03.2023 nr 69

Kaebuse asjaolud ja sisu

Meelis Kaldalu esitas Vabariigi Valimiskomisjonile 09.03.2023 kaebuse, milles vaidlustab valimispäeval aset leidnud hääletamise ja häälte lugemise ning valimistulemuste teatavaks tegemise. Kaebaja taotleb elektrooniliste häälte uut avalikku lugemist või alternatiivselt valimistulemuste tühistamist ja erakorraliste valimiste väljakuulutamist. Kaebaja leiab, et valimiste organisatoorne korraldus ei täida valimiste läbiviimise põhiseaduslikke nõudeid, näiteks ei ole rahval õigust valimiskomisjoni liikmeid valida, Vabariigi Valimiskomisjoni erapooletus riigi valimisteenistusest ei ole tagatud ja koalitsiooniläbirääkimised ei eelda valimistulemuste väljakuulutamist.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. RKVS § 70 kohaselt saab kaebuse esitada huvitatud isik, st isik, kes leiab, et valimiste korraldaja vaidlustatava toiminguga rikutakse tema õigusi. RKVS § 71 lõike 1 punktid 4 ja 5 sätestavad, et kaebuses tuleb esitada põhjused, miks kaebuse esitaja leiab, et vaidlustatav toiming rikub tema õigusi, ja märkida põhjused, miks kaebaja leiab, et vaidlustatav toiming ei ole seaduslik.

2. Kaebuses vaidlustatakse valimispäeval toimunud hääletamine ja hääletamistulemuste kindlakstegemise vallas või linnas. Kaebusest ei selgu, miks vaidlustatud toimingud ei olnud kaebaja hinnates seaduslikud, vaid väljendatakse üldsõnaliselt rahulolematust Vabariigi Valimiskomisjoni moodustamise põhimõtete ning Vabariigi Valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse tegevuse üle. Kaebaja kui hääleõigusliku isiku subjektiivsete õiguste väidetava rikkumise asjaolusid välja toodud ei ole. Kaebaja võib küll olla huvitatud sellest, et Riigikogu valimised oleksid usaldusväärsed, kuid ainuüksi sellisest huvist ei tulene kohtulikult kaitstavaid subjektiivseid õigusi.

3. Samuti vaidlustab kaebaja valimistulemuste teatavaks tegemist. Kui kaebaja peab silmas valimistulemuste väljakuulutamist, siis valimistulemused loetakse väljakuulutatuks järgmisel pärast seda, kui Riigi Teatajas on avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni otsus valitud Riigikogu liikmete registreerimise kohta (RKVS § 74 lg 3). Sellist otsust Vabariigi Valimiskomisjon veel vastu võtnud ei ole. Võimalik on ka, et kaebaja pidas valimistulemuste teatavaks tegemise all silmas hääletamistulemuste või valimistulemuste kindlakstegemist. Sellisel juhul ei ole kaebaja ära näidanud, kuidas nende toimingutega on tema subjektiivseid õigusi rikutud.

4. Seega ei vasta kaebus RKVS § 70 nõuetele ja Vabariigi Valimiskomisjonil on RKVS § 71 lõike 3 kohaselt õigus jätta see läbi vaatamata.

Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS § 71 lõikest 3, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.

Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json