Teksti suurus:

Meelis Kaldalu kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2023
Avaldamismärge:RT III, 16.03.2023, 6

Meelis Kaldalu kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 14.03.2023 nr 70

Kaebuse asjaolud ja sisu

Meelis Kaldalu esitas Vabariigi Valimiskomisjonile 09.03.2023 kaebuse, milles vaidlustab valimispäevale järgnenud päeval aset leidnud elektrooniliste häälte korduslugemise ning valimistulemuste teatavakstegemise. Kaebaja taotleb elektrooniliste häälte täiendavat avalikku lugemist või alternatiivselt valimistulemuste tühistamist ja erakorraliste valimiste väljakuulutamist.

Kaebaja leiab, et Vabariigi Valimiskomisjon ei täida oma seadusjärgset ülesannet teostada riigi valimisteenistuse üle järelevalvet ja elektrooniline hääletamine on reguleeritud seadusest madalamalseisva aktiga. Samuti ei ole elektroonilise hääletamise rakkerühma liikmed kui e-hääletamise tegelikud korraldajad avalikustatud, kuid on alust arvata, et üks neist võib teisi rakkerühma liikmeid ja muid valimiste korraldamisega seotud isikuid oluliselt mõjutada.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. RKVS § 70 kohaselt saab kaebuse esitada huvitatud isik, st isik, kes leiab, et valimiste korraldaja vaidlustatava toiminguga rikutakse tema õigusi. RKVS § 71 lõike 1 punktid 4 ja 5 sätestavad, et kaebuses tuleb esitada põhjused, miks kaebuse esitaja leiab, et vaidlustatav toiming rikub tema õigusi, ja märkida põhjused, miks kaebaja leiab, et vaidlustatav toiming ei ole seaduslik.

2. Kaebaja vaidlustab valimispäevale järgnenud päeval aset leidnud elektrooniliste häälte korduslugemise põhjusel, et valimiste korraldajad ei ole sõltumatud. Samas on kaebaja esitatud kahtlused hüpoteetilist laadi ja nendest ei nähtud ühtki konkreetset näidet rikkumiste kohta, mis oleksid mõjutanud või võinud mõjutada hääletamistulemuse kujunemist. Meelis Kaldalu ei ole näidanud, kuidas on elektrooniliste häälte korduslugemine tema enda kui hääleõigusliku isiku õigusi rikkunud. Kaebaja võib küll olla huvitatud sellest, et Riigikogu valimised oleksid usaldusväärsed, kuid ainuüksi sellisest huvist ei tulene kohtulikult kaitstavaid subjektiivseid õigusi.

3. Seega ei vasta kaebus RKVS § 70 nõuetele ja Vabariigi Valimiskomisjonil on RKVS § 71 lõike 3 kohaselt õigus jätta see läbi vaatamata.

4. Selgituseks lisab komisjon, et kaebaja viidatud Vabariigi Valimiskomisjoni määrus „Elektroonilise hääletamise korraldamise ja elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise kord“ on alates 01.01.2017 kehtetu. Elektroonilise hääletamise rakkerühm on moodustatud Vabariigi Valimiskomisjoni 03.02.2021 otsuse nr 4 „Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus“ punkti 18 alusel, mille kohaselt on rakkerühma liikmed riigi valimisteenistuse elektroonilise hääletamise nõunik; riigi valimisteenistuse elektroonilise hääletamise süsteemi operaator; Riigi Infosüsteemi Ameti nimetatud kogumisteenuse haldur; Riigi Infosüsteemi Ameti nimetatud võrguturbe juht; Riigi Infosüsteemi Ameti nimetatud elektroonilise hääletamise klienditeeninduse juht ja elektroonilise hääletamise süsteemi arendaja esindaja. Riigi valimisteenistuse 18.01.2023 korraldus nr 6 „Elektroonilise hääletamise rakkerühma liikmete nimetamine 2023. a Riigikogu valimisteks“ on juurdepääsupiiranguta dokument ja Riigikogu Kantselei dokumendiregistris avalikult kättesaadav.

5. Samuti vaidlustab kaebaja valimistulemuste teatavakstegemist. Kui kaebaja peab silmas valimistulemuste väljakuulutamist, siis valimistulemused loetakse väljakuulutatuks järgmisel päeval pärast seda, kui Riigi Teatajas on avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni otsus valitud Riigikogu liikmete registreerimise kohta (RKVS § 74 lg 3). Sellist otsust komisjon veel vastu võtnud ei ole. Võimalik on ka, et kaebaja pidas valimistulemuste teatavaks tegemise all silmas hääletamistulemuste või valimistulemuste kindlakstegemist. Sellisel juhul ei ole kaebaja ära näidanud, kuidas nende toimingutega on rikutud tema subjektiivseid õigusi.

Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS § 71 lõikest 3, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.

Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json