Teksti suurus:

Meelis Kaldalu kaebuse lahendamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.03.2023
Avaldamismärge:RT III, 16.03.2023, 7

Meelis Kaldalu kaebuse lahendamine

Vastu võetud 14.03.2023 nr 71

Kaebuse asjaolud

Meelis Kaldalu esitas 08.03.2023 kaebuse selle kohta, et Vabariigi Valimiskomisjon eksitas teda, jättes mulje, et ta kandideerib 2023. a Riigikogu valimistel, kuid tegelikult jättis Meelis Kaldalu kandidaadina registreerimata, mistõttu Riigikogu valimiste päeval ei olnud teda kantud kandidaatide nimekirja. Ühtlasi leiab kaebaja, et valimistel kandideerimiseks rahalise kautsjoni nõudmine on vastuolus põhiseaduses sätestatud diskrimineerimiskeeluga. Kaebaja teeb ettepaneku kaaluda selle nõude põhiseadusvastasuse tuvastamist. Kaebaja taotleb valimiste korraldaja poolt tema eksimuste tunnistamist ning kaebaja ees vabandamist. Alternatiivselt taotleb kaebaja valimistulemuste tühistamist ja erakorraliste valimiste väljakuulutamist.

Riigi valimisteenistuse selgitused

Meelis Kaldalu esitas Vabariigi Valimiskomisjonile e-kirjaga 19.01.2023 kell 17.55 digitaalselt allkirjastatult üksikkandidaadi registreerimise avalduse ja kandideerimisavalduse 05.03.2023 toimuvatel Riigikogu valimistel kandideerimiseks. Vabariigi Valimiskomisjon kontrollis esitatud dokumente ja leidis, et puudub Riigikogu valimise seaduse (RKVS) § 30 lõike 4 punkti 2 kohaselt nõutav kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

RKVS § 30 lõike 2 kohaselt lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine valimispäevale eelneval 45. päeval kell 18.00. 05.03.2023 toimunud Riigikogu valimistel lõppes kandidaatide registreerimiseks esitamine seega 19.01.2023 kell 18.00. RKVS § 31 lõige 6 sätestab, et kui erakond või üksikkandidaat esitab dokumendid valimispäevale eelneval 45. päeval enne kella 18.00 ning kui selgub, et ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, dokumentides on andmeid puudu või esitatud dokumentides on vigu, mida ei ole võimalik kohe parandada, võetakse dokumendid vastu. Dokumentide vastuvõtja teeb dokumentide esitajale ettepaneku esitada puuduvad dokumendid või andmed või parandada vead. Sellisel juhul peab erakond või üksikkandidaat nõutava toimingu tegema hiljemalt valimispäevale eelneval 43. päeval enne kella 18.00.

Riigi valimisteenistus tegi Meelis Kaldalule 19.01.2019 ettepaneku esitada kautsjoni tasumist tõendav dokument. Vastavalt RKVS § 31 lõikele 6 tuli puuduv dokument esitada hiljemalt 21.01.2023 enne kella 18.00. Meelis Kaldalu ei esitanud 21.01.2023 kella 18.00-ks kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat ega tasunud RKVS § 30 lõike 5 kohast kautsjonit. Kautsjoni tasumiseks ettenähtud Rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjonit ei laekunud, samuti puudusid Meelis Kaldalu kautsjoni tasumise kohta ka muud andmed. Kuivõrd RKVS § 30 lõike 5 kohaselt on kautsjoni tasumine Riigikogu valimistel kandidaatide registreerimiseks esitamise eeltingimus, ei olnud Vabariigi Valimiskomisjonil võimalik Meelis Kaldalu 05.03.2023 toimunud Riigikogu valimistel kandidaadiks registreerida. Eeltoodud põhjustel tegi Vabariigi Valimiskomisjon 24.01.2023 RKVS § 32 lõike 3 punkti 2 ja lõike 4 alusel otsuse nr 51 jätta 05.03.2023 toimuvatel Riigikogu valimistel Meelis Kaldalu kandidaadiks registreerimata. Otsus tehti Meelis Kaldalule teatavaks samal päeval e-kirjaga samale aadressile, millelt ta esitas oma kandideerimisdokumendid ja millelt toimus kirjavahetus.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. RKVS-i § 69 kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 72-1 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale.

2. RKVS-i § 70 kohaselt on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud.

3. Riigikogu valimistel kandideerimise korra sätestab põhiseaduse § 60 alusel vastuvõetud Riigikogu valimise seadus, mis reguleerib Riigikogu valimistel kandidaatide registreerimise korra, sh kautsjoni tasumise kohustuse. Meelis Kaldalu ei esitanud Riigikogu valimistel kandidaadina registreerimisel RKVS § 30 lg 4 p 2 kohaselt nõutavat kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat. Riigi valimisteenistus tegi ettepaneku Meelis Kaldalule esitada kautsjoni tasumist tõendav dokument hiljemalt 21.01.2023 enne kella 18.00, mis oleks võimaldanud registreerida ta kandidaadina Riigikogu valimistel hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva. Kuivõrd M. Kaldalu Riigikogu valimistel kandidaadina registreerimise eelduseks olevat kautsjoni maksmist tõendavat dokumenti ei esitatud, puudus alus tema kandidaadina registreerimiseks. Sellekohasest 24.01.2023 tehtud otsusest teavitas Vabariigi Valimiskomisjon samal päeval, edastades otsuse e-postiga e-posti-aadressile, millelt kaebaja oli Vabariigi Valimiskomisjonile edastanud oma registreerimisdokumendid ning muud pöördumised. Otsus avaldati ka Riigi Teatajas. Kaebaja väide tema eksitamise kohta Vabariigi Valimiskomisjoni poolt ei ole põhjendatud, sest Vabariigi Valimiskomisjon menetles kandidaatide registreerimist lähtudes RKVS-st ning kaebajale anti võimalus oma taotlus Riigikogu valimistel kandideerimiseks seadusega kooskõlla viia. Riigi valimisteenistuse e-kirjas Meelis Kaldalule ei märgitud, et ta on kandidaadina registreeritud. Kutsest osaleda kandidaatidele registreerimisnumbrite loosimisel ei saa sellist järeldust teha. Eeltoodust tulenevalt puuduvad Vabariigi Valimiskomisjoni poolt tehtud eksimused, mille eest M. Kaldalu oma kaebuses vabandamist taotleb.

4. RKVS § 72 lg 1 kohaselt esitatakse kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul, arvates vaidlustatava toimingu tegemisest või RKVS §-s 68 sätestatud avalduse läbivaatamisest. Kaebus valimiste korraldaja toimingu või Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale esitatakse RKVS § 721 lg 3 kohaselt Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest või toimingu sooritamisest arvates. Kuivõrd kaebaja pöördus Vabariigi Valimiskomisjoni poole kaebusega enda registreerimata jätmise kohta 08.03.2023, st 3 päeva pärast Riigikogu valimiste päeva ning üle 40 päeva pärast seda, kui Vabariigi Valimiskomisjon oli talle edastanud otsuse tema kandidaadina registreerimata jätmise kohta, on kaebus esitatud RKVS § 72 lg 1 tähtaega ületades ning jäetakse läbi vaatamata.

5. Vabariigi Valimiskomisjon märgib siiski, et kaebuse esitaja väidet kautsjoni maksmise kohustuse diskrimineeriva olemuse ning põhiseaduse § 12 diskrimineerimiskeeluga vastuolu kohta ei ole põhjendatud. Kautsjonit nõutakse kõigilt kandidaatidelt võrdsetel tingimustel. Samuti ei kuulu õigusloovate aktide põhiseadusele vastavuse hindamine Vabariigi Valimiskomisjoni pädevusse.

Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS § 71 lõikest 3, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.

Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json