Teksti suurus:

Jüri Ginteri kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.04.2013
Avaldamismärge:RT III, 16.04.2013, 15

Jüri Ginteri kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 11.04.2013 nr 13

Kaebuse asjaolud

3.02.2012 avaldas Põlva Vallavolikogu umbusaldust vallavanem Arne Tilgale.  Põlva Vallavolikogu valis uue vallavanema 8.03.2012. Põlva Vallavalitsuse liikmed kinnitas Põlva Vallavolikogu 14.06.2012 määrusega nr 10.

KOKS § 52 lõike 1 punkti 4 kohaselt on volikogu tegutsemisvõimetu kui ta pole kahe kuu jooksul vallavanemale, linnapeale või valitsusele umbusalduse avaldamise päevast arvates valinud uut vallavanemat või linnapead ja pole nelja kuu jooksul umbusalduse avaldamise päevast arvates kinnitanud valitsuse liikmeid. KOKS § 18 lõike 1 punkti 1 kohaselt lõpevad volikogu liikme volitused enne tähtaega seoses volikogu tegutsemisvõimetuks osutumisega.

Põlva Vallavalitsuse liikmed on Põlva Vallavolikogu kinnitanud 14.06.2012, s.t 11 päeva pärast KOKS § 52 lõike 1 punktis 4 sätestatud tähtaja möödumist.

Põlva Valla Valimiskomisjoni esimees Eliko Saks kutsus 28.03.2013 kokku Põlva Valla Valimiskomisjoni. Valla Valimiskomisjon otsustas arutelu tulemusena ja KOKS § 20 lõike 3 alusel asuda seisukohale, et esinevad KOKS § 52 lõikes 1 punktis 4 toodud asjaolud ja tulenevalt KOKS § 20 lõikest 1 määrab valimiskomisjon volikogu liikmete asemele asendusliikmed viie tööpäeva jooksul.

Käesoleva kaebuse läbivaatamise ajaks Põlva Valla Valimiskomisjon asendusliikmete määramise otsust teinud ei ole.

 

Menetluse senine käik

30.03.2013 esitas Põlva Vallavalitsuse liige Jüri Ginter kaebuse Põlva Maakonna Valimiskomisjonile. Kaebaja  taotles Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 otsuse tühistamist ning volikogu tegutsemisvõimelisuse tunnistamist. Kaebaja väitis, et valimiskomisjoni otsus seab kahtluse alla tema volitused Põlva Vallavalitsuse liikmena, sest valimiskomisjoni otsuse alusel kinnitas teda vallavalitsuse liikmeks tegutsemisvõimetu volikogu.

4.04.2013 jättis Põlva Maakonna Valimiskomisjon Jüri Ginteri  kaebuse rahuldamata. Maakonna valimiskomisjon leidis, et Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 protokolliline otsus ei riku Jüri Ginteri kui vallavalitsuse liikme õigusi, kuna tegemist on valla valimiskomisjoni toiminguga, mis käsitleb volikogu asendusliikmete määramist seaduses sätestatud tähtaja jooksul.  Sisuliselt seab Jüri Ginter oma kaebuses kahtluse alla vallavolikogu otsuste õiguspärasuse. KOVVS-is sätestatud kaebuste läbivaatamise kord ei ole mõeldud vallavolikogu ja vallavalitsuse aktide ning toimingute õiguspärasuses selgusele jõudmisel. Seda on leidnud ka Riigikohus 8.06.2007 lahendis nr 3-4-1-13-07. Seega on ekslik vallavalitsuse liikme Jüri Ginteri seisukoht, et valla valimiskomisjoni 28.03.2013 protokolliline otsus volikogu asendusliikmete määramise küsimuses annab võimaluse kaebus sisuliselt läbi vaadata.

 

Kaebuse sisu

7.04.2013 esitas Jüri Ginter kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotles Põlva Maakonna Valimiskomisjoni 4.04.2013 otsuse ja Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 otsuse tühistamist ja volikogu tegutsemisvõimelisuse tunnistamist.

Jüri Ginter selgitab, et Põlva Maakonna Valimiskomisjon ei teatanud talle kaebuse läbivaatamise aega ja kohta. Seetõttu ei olnud tal võimalik kaebuse läbivaatamisel osaleda ja oma huvitatust põhjendada.

Jüri Ginter leiab, et maakonna valimiskomisjoni seisukoht, et Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 protokolliline otsus nr 11-6/13 ei riku vallavalitsuse liikme õiguseid, kuna tegemist on valla valimiskomisjoni toiminguga, mis käsitleb volikogu asendusliikmete määramist seaduses sätestatud tähtaja jooksul, on vastuolus maakonna valimiskomisjoni konstateeringuga, et …“valla valimiskomisjoni protokollilise otsuse nr 11-6/13 kohaselt KOKSi § 52 lg 1 p 4 on volikogu tegutsemisvõimetu“. Jüri Ginter väidab, et maakonna valimiskomisjon on kaebusest ekslikult aru saanud. Tema vaidlustas valimiskomisjoni otsuse ja põhjendas vallavolikogu tegutsemisvõimekust ja ei ole vaidlustanud volikogu akti või toimingu õiguspärasust.

Kaebaja leiab, et maakonna valimiskomisjoni otsusest võib teha järelduse, et kõik Põlva Vallavolikogu otsused ja määrused, mis on vastu võetud 14.06.2012 ja peale seda on kehtivad ning neid ei saa vaidlustada volikogu tegutsemisvõimetuse ettekäändel. Kaebaja palub Vabariigi Valimiskomisjonilt selget seisukohta, kas Põlva Vallavolikogu otsused ja määrused, mis on vastu võetud 14.06.2012 ja peale seda on kehtivad ning neid ei saa vaidlustada volikogu tegutsemisvõimetuse ettekäändel.

 

Põlva Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Põlva Maakonna Valimiskomisjon leiab oma 8.04.2013 selgituses, et kaebus on põhjendamatu, jääb oma 4.04.2013 otsuses toodud seisukohtade juurde ning palub jätta kaebus rahuldamata.

Maakonna valimiskomisjon möönab, et Jüri Ginterile ei saadetud eksituse tõttu teadet kaebuse läbivaatamise aja ja koha kohta. Maakonna valimiskomisjon leiab, et menetlusnõuete mittejärgimine ei anna alust otsuse kehtetuks tunnistamiseks, samuti ei too kaebaja oma kaebuses välja ühtegi täiendavat argumenti, mida võiks käsitleda vallavalitsuse liikme õiguste rikkumisena.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Maakonna valimiskomisjon on rikkunud KOVVS § 64 lõikes 4 sätestatud nõuet, mille kohaselt maakonna valimiskomisjon teatab kaebuse esitajale kaebuse läbivaatamise aja ja koha. Samas ei nähtu kaebaja Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebusest, et kaebaja mitteosalemine istungil mõjutanuks asja otsustamist selliselt, et oleks põhjendatud maakonna valimiskomisjoni otsuse kehtetuks tunnistamine.

2. KOVVS § 64 lõige 1 ja § 65 lõige 1 sätestavad, et huvitatud isik võib esitada kaebuse, kui ta leiab et vaidlustatava valla või linna valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema subjektiivseid õigusi. Kaebaja on Põlva Vallavalitsuse liige. Vaidlustatud Põlva Valla Valimiskomisjoni otsuses on leitud, et valimiskomisjonil tuleb volikogu tegutsemisvõimetuse tõttu määrata volikogu asendusliikmed viie tööpäeva jooksul tulenevalt KOKS § 20 lõikest 1. Seega puudutab otsus volikogu liikmete ja asendusliikmete õigusi. Kaebaja ei saa vaidlustada valla valimiskomisjoni otsust põhjendusel, et nimetatud otsus võib mõjutada tema tegevust vallavalitsuse liikmena. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine on KOKS § 22 lõike 1 punkti 17 kohaselt volikogu ainupädevuses. Vallavalitsuse liikme volitused tulenevad KOKS-is valitsuse volituste kohta sätestatust ning ei sõltu valla valimiskomisjoni tegevusest. Seetõttu ei saa kaebajat pidada huvitatud isikuks KOVVS § 64 lõike 1 ja § 65 lõike 1 mõttes ning tal puudub kaebeõigus.

3. Ülejäänud kaebuse osas nõustub Vabariigi Valimiskomisjon Põlva Maakonna Valimiskomisjoni seisukohaga, et KOVVS-is sätestatud kaebuste läbivaatamise kord ei ole mõeldud vallavolikogu ja vallavalitsuse aktide ning toimingute õiguspärasuses selgusele jõudmisele ning et seda on leidnud ka Riigikohus 8.06.2007 lahendis nr 3-4-1-13-07.

4. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et kaebeõiguse puudumise tõttu tulnuks Põlva Maakonna Valimiskomisjonil kaebus KOVVS § 63 lõike 3 alusel jätta läbi vaatamata, mitte rahuldamata.

5. Ülaltoodust tulenevalt otsustab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse jätta rahuldamata.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Jüri Ginteri kaebus rahuldamata.

Vastavalt KOVVS §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule.

Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json