Teksti suurus:

Ahti Bleive, Andres Vijari, Endel Ermeli, Aimar Teeveri, Anti Rüütli, Leander Konksu, Ülo Plakso, Toomas Tobrelutsu ja Ahti Hüti kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.04.2013
Avaldamismärge:RT III, 16.04.2013, 16

Ahti Bleive, Andres Vijari, Endel Ermeli, Aimar Teeveri, Anti Rüütli, Leander Konksu, Ülo Plakso, Toomas Tobrelutsu ja Ahti Hüti kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 11.04.2013 nr 14

Kaebuse asjaolud

3.02.2012 avaldas Põlva Vallavolikogu umbusaldust vallavanem Arne Tilgale.  Põlva Vallavolikogu valis uue vallavanema 8.03.2012. Põlva Vallavalitsuse liikmed kinnitas Põlva Vallavolikogu 14.06.2012 määrusega nr 10.

KOKS § 52 lõike 1 punkti 4 kohaselt on volikogu tegutsemisvõimetu kui ta pole kahe kuu jooksul vallavanemale, linnapeale või valitsusele umbusalduse avaldamise päevast arvates valinud uut vallavanemat või linnapead ja pole nelja kuu jooksul umbusalduse avaldamise päevast arvates kinnitanud valitsuse liikmeid. KOKS § 18 lõike 1 punkti 1 kohaselt lõpevad volikogu liikme volitused enne tähtaega seoses volikogu tegutsemisvõimetuks osutumisega.

Põlva Vallavalitsuse liikmed on Põlva Vallavolikogu kinnitanud 14.06.2012, s.t 11 päeva pärast KOKS § 52 lõike 1 punktis 4 sätestatud tähtaja möödumist.

Põlva Valla Valimiskomisjoni esimees Eliko Saks kutsus 28.03.2013 kokku Põlva Valla Valimiskomisjoni. Valla Valimiskomisjon otsustas arutelu tulemusena ja KOKS § 20 lõike 3 alusel asuda seisukohale, et esinevad KOKS § 52 lõike 1 punktis 4 toodud asjaolud ja tulenevalt KOKS § 20 lõikest 1 määrab valimiskomisjon volikogu liikmete asemele asendusliikmed viie tööpäeva jooksul.

 

Menetluse senine käik

1.04.2013 esitasid Ahti Bleive, Andres Vijar, Endel Ermel, Aimar Teever, Anti Rüütli, Leander Konks, Ülo Plakso, Toomas Tobreluts, Aivar Tigason ja Ahti Hütt kaebuse maakonna valimiskomisjonile, milles taotlesid Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 otsuse nr 11-6/13 tühistamist või seadusevastaseks tunnistamist.

Kaebajad leidsid, et valimiskomisjoni otsus, millega tuvastati nende kui volikogu liikmete volituste ennetähtaegne lõppemine ja otsustati, et viie tööpäeva jooksul tuleb määrata volikogu asendusliikmed, on õigusvastane sekkumine nende passiivsesse valimisõigusesse. Kaebuse kohaselt oli valla valimiskomisjoni otsus õigusvastane, kuivõrd valimiskomisjonis asja arutamise hetkel oli vallavolikogu tegutsemisvõimeline. Selliselt on valimiskomisjon eiranud Riigikohtu praktikat ja on tõlgendanud KOKS § 52 lõike 1 punkti 4 ja § 18 lõike 1 punkti 1 moel, mis ei taga põhiseadusega kooskõlalist tõlgendust ja toob kaasa ebaproportsionaalse sekkumise passiivsesse valimisõigusesse ja vähendab oluliselt volikogu representatiivsust.

Põlva Maakonna Valimiskomisjon jättis 4.04.2013 otsusega nr 1-3/2013/15 kaebuse rahuldamata. Maakonna valimiskomisjon leidis, et Põlva Valla Valimiskomisjoni protokolli tuleb lugeda toiminguks HMS-i mõttes ning leidis, et kaebajate puhul on tegemist KOVVS-i mõttes huvitatud isikutega, kuna valla valimiskomisjoni protokolliline otsus rikub kaebajate passiivset valimisõigust. Samas maakonna valimiskomisjon leidis, et Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 protokolliline otsus nr 11-6/13 ei tuvasta volikogu tegutsemisvõimetust, kuna sellekohast otsust ei saagi valla valimiskomisjon vastu võtta. Tegemist on vallasekretäri KOKS § 18 lõike 3 punktist 1 tuleneva kohustusega KOKS § 18 lõikes 1 sätestatud asjaolude teatavaks saamisest vastava teate edastamisega valla valimiskomisjonile ja on enesestmõistetav, et valla valimiskomisjon kontrollib asjaolusid, mis tingivad volikogu asendusliikmete nimetamise otsuse tegemise.

Otsuse kohaselt juhindus maakonna valimiskomisjon Riigikohtu 12.03.2013 otsuse nr 3-4-1-6-13 punktis 24 toodud seisukohast, et umbusalduse avaldamine vallavanemale või linnapeale tähendab, et tagasi peab astuma ka kogu tema juhitav valitsus. Vallavanemale umbusalduse avaldamise päevast arvates hakkas kulgema KOKS § 52 lõike 1 punktis 4 sätestatud kahekuuline tähtaeg, mille jooksul uue vallavanema nimetamata jätmine toob kaasa volikogu tegutsemisvõimetuse ja neljakuuline tähtaeg, mille jooksul sama tagajärje toob kaasa valitsuse liikmete kinnitamata jätmine. Uue vallavanema nimetas Põlva Vallavolikogu 8.03.2012 otsusega nr 3. Vallavalitsuse uued liikmed nimetas volikogu ametisse aga 14.06.2012 määrusega nr 10, ehk enam kuni nelja kuu jooksul vallavanemale umbusalduse avaldamise päevast.

Maakonna valimiskomisjon märkis, et valla valimiskomisjon ei tuvasta, ega saagi tuvastada volikogu tegutsemisvõimetust, vaid teeb kindlaks KOKS § 18 lõikes 1 sätestatud asjaolud. Samuti puudub nii valla kui ka maakonna valimiskomisjonil pädevus anda hinnang volikogu tegutsemisvõimele, kuna volikogu tegutsemisvõimetuse alused on sätestatud KOKS §-s 52 ning seetõttu ei saa maakonna valimiskomisjon ka anda hinnangut kaebuses väidetud proportsionaalsuse põhimõtte rikkumisele. Otsuse kohaselt lähtus maakonna valimiskomisjon kaebuse lahendamisel Riigikohtu 12.03.2013 otsusest nr 3-4-1-6-13, mille kohaselt tuleb KOKS § 18 lõiget 1 mõista selliselt, et volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega automaatselt KOKS § 18 lõikes 1 nimetatud juriidiliste faktide esinemisel (mille hulka kuulub ka volikogu tegutsemisvõimetuks osutumine).

Maakonna valimiskomisjon leidis ka, et vaidlustatav otsus ei saanud rikkuda Aivar Tigasoni kui Põlva Vallavolikogu asendusliikme õigusi.

 

Kaebuse sisu

8.04.2013 esitasid Ahti Bleive, Andres Vijar, Endel Ermel, Aimar Teever, Anti Rüütli, Leander Konks, Ülo Plakso, Toomas Tobreluts ja Ahti Hütt kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebajad taotlevad Põlva Maakonna Valimiskomisjoni 4.04.2013 otsuse tühistamist ja Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 protokollilise otsuse nr 11-6/13 tühistamist või valla valimiskomisjoni otsuse seadusevastaseks tunnistamist.

Kaebajad leiavad, et vaidlustatav Põlva Maakonna Valimiskomisjoni otsus on õigusvastane, sest komisjon ei ole põhjendanud, miks ta juhindus Riigikohtu lahendist nr 3-4-1-6-13, mitte aga lahendist nr 3-4-1-4-04, mille kohaselt volikogu on tegutsemisvõimetu siis kui valimiskomisjoni otsuse tegemise ajal jätkuvalt esinevad KOKS § 52 lõikes 1 sätestatud tegutsemisvõimetuse tunnused. Komisjon ei ole hinnanud kaebajate väiteid selle kohta, et Põlva Valla Valimiskomisjoni menetluse alguseks ei esinenud Põlva Vallavolikogu tegutsemisvõimetuse tunnuseid. Komisjon ei ole põhjendanud, kuidas tema tõlgendus küsimuses, kas tegutsemisvõime võib taastuda, on rohkem kooskõlas KOKS § 52 lõike 1 punkti 4 ja § 18 lõike 1 punkti 1 legitiimse eesmärgiga ja tagab proportsionaalsema lahenduse.

Kaebajad leiavad, et Põlva Valla Valimiskomisjoni otsuse näol on tegemist tuvastava eelhaldusaktiga (HMS § 52 lõige 1 punkt 2), millega tehakse õiguslikult siduvalt kindlaks asja lõplikul lahendamisel tähtsust omav asjaolu. Valla valimiskomisjon on tuvastanud, et esinevad asjaolud, mis tingivad viie tööpäeva jooksul volikogu asendusliikmete määramise. Riigikohus on lahendis nr 3-4-1-17-10 seisukohal, et asendusliikmete määramise otsuses tuleb motiveerida asendusliikmete määramist ehk põhjendada volikogu liikmete volituste ennetähtaegset lõppemist tingivate juriidiliste faktide esinemist või puudumist. Käesolevas vaidluses on valla valimiskomisjon volikogu liikmete volituste ennetähtaegset lõppemist tingivate juriidiliste faktide esinemise tuvastanud mitte asendusliikmete määramise otsustamisel, vaid 28.03.2013 otsusega. Kuivõrd volikogu liikmete volituste ennetähtaegset lõppemist tingivate juriidiliste faktide esinemisest või mitte esinemisest sõltub asendusliikmete määramine, siis rikub selline otsus kaebajate õigusi, sõltumata sellest, et asendusliikmete määramise otsus tehakse tulevikus.

Kaebajad leiavad, et Põlva Vallavolikogu oli valimiskomisjoni otsuse tegemise ajal tegutsemisvõimeline. Vallavanema umbusaldamisest valitsuse liikmete kinnitamiseni 14.06.2012 ning kuni tänase päevani on volikogu ja valitsus täitnud talle seadusega pandud ülesandeid, sh toimunud on korralised istungid. Vallavolikogu on vastu võtnud 2013. a eelarve. Riigikohus on lahendis nr 3-4-1-4-04 selgitanud, et tegutsemisvõimetu on volikogu siis, kui valimiskomisjoni otsuse tegemise ajal jätkuvalt esinevad KOKS § 52 lõikes 1 sätestatud asjaolud.

Järelikult tuleb valla valimiskomisjonil kontrollida, kas valimiskomisjoni otsuse tegemise ajal oli Põlva Vallavolikogu tegutsemisvõimeline, ehk kas vallavanem ja vallavalitsuse liikmed olid vallavolikogu poolt kinnitatud. Valimiskomisjoni poolt tuvastatud faktilistest asjaoludest järeldub, et valimiskomisjonis menetluse alustamise hetkel ei esinenud vallavolikogu tegutsemisvõimetust tingivaid asjaolusid.

Ebaõige on järeldus, et Riigikohtu lahend nr 3-4-1-6-13 ei võimaldanud valimiskomisjonil kaaluda, kas vallavolikogu oli valimiskomisjoni otsuse tegemise ajal tegutsemisvõimeline. Viidatud lahendi kaasuses kinnitas vallavolikogu vallavalitsuse liikmed alles pärast seda kui huvitatud isikud olid pöördunud valimiskomisjoni poole taotlusega määrata volikogu tegutsemisvõimetuse tõttu volikogu asendusliikmed. Kuna aga käesolevas asjas on Põlva Vallavolikogu uue vallavalitsuse kinnitanud üheksa ja pool kuud enne valimiskomisjoni otsuse tegemist, siis ei ole Riigikohtu lahend nr 3-4-1-6-13 käesoleval juhul kohaldatav.

Samuti ei takistanud valla valimiskomisjonil kaaluda vallavolikogu tegutsemisvõimet Riigikohtu lahend nr 3-4-1-17-10. Viidatud lahendis on Riigikohus seisukohal, et 1) valimiskomisjon ei pea tegema eraldi otsustust volikogu liikmete volituste ennetähtaegse lõpetamise osas kuna see ei oma volikogu liikme volitusi lõpetava juriidilise faktina tähendust ja 2) asendusliikmete määramise otsuses tuleb motiveerida asendusliikmete määramist. Seega on enesestmõistetav, et valimiskomisjon peab kontrollima asjaolusid, mis tingivad volikogu asendusliikmete nimetamise otsuse tegemise. Ilma sellise kontrollita pole tagatud otsuse õiguspärasus.

Järelikult ei ole Riigikohtu praktikaga vastuolus, kui volikogu asendusliikmete määramisel kontrollib valimiskomisjon, kas esinevad volikogu liikmete volituste ennetähtaegset lõppemist tingivad asjaolud ehk, kas vallavolikogu on peale vallavanema umbusaldamist valinud uue vallavanema ja kinnitanud uue vallavalitsuse või osutunud tegutsemisvõimetuks. Vastupidine käsitlus, mis ei võimalda kaaluda, kas vallavolikogu tegutsemisvõimetust iseloomustavad asjaolud esinevad või mitte, ei oleks kooskõlas põhiseadusega.

Kaebajad leiavad, et Põlva Valla Valimiskomisjoni poolt antud KOKS § 52 lõike 1 punkti 4 ja § 18 lõike 1 punkti 1 tõlgendus, mille kohaselt volikogu tunnistatakse automaatselt tegutsemisvõimetuks ilma kaalutlusruumita, riivab ebaproportsionaalselt passiivset valimisõigust ja vähendab volikogu representatiivsust. KOKS § 52 lõike 1 punkti 4 ja § 18 lõike 1 punkti 1 tõlgendamine selliselt, et KOKS § 52 lõike 1 punktis 4 sätestatud tähtaja ületamine kasvõi üks päev muudaks volikogu automaatselt tegutsemisvõimetuks, oleks ebaproportsionaalselt intensiivne sekkumine volikogu liikme passiivsesse valimisõigusesse ja kahandaks esindusorgani legitiimsust. Tegemist ei oleks eesmärgi saavutamiseks proportsionaalse vahendiga. Proportsionaalsuse põhimõttega on kooskõlas tõlgendus, mille kohaselt valla valimiskomisjon hindab volikogu tegutsemisvõimet volikogu asendusliikmete määramise menetluses. Volikogu tegutsemisvõimetuse tuvastamine ja asendusliikmete määramine tooks käesoleval juhul kaasa õigusliku ebakindluse ja selgusetuse. Arusaamatuks jääb, millist õigushüve kaitstakse KOKS § 52 lõike 1 punkti 4 ja § 18 lõike 1 punkti 1 tõlgendamisel eelpoolviidatud moel.

 

Maakonna valimiskomisjoni seisukoht

Põlva Maakonna Valimiskomisjon leiab 9.04.2013 kirjas, et kaebus on põhjendamatu, jääb oma 4.04.2013 otsuses nr 1-3/2013/15 toodud seisukohtade juurde ning palub jätta kaebus rahuldamata.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

I
1. Käesoleva asja lahendamisel omab määravat tähendust see, kas Põlva Vallavolikogu oli vaidlustatud Põlva Valla Valimiskomisjoni otsuse tegemise ajal tegutsemisvõimetu või mitte. Sellest sõltub nii Põlva Valla Valimiskomisjoni vaidlustatud otsuse seaduslikkus kui ka see, kas kaebajatel on volikogu liikme volitused või mitte, st kas vaidlustatav valla valimiskomisjoni otsus saab rikkuda nende isikute õigusi volikogu liikmetena.

2. KOKS § 52 lõige 1 sätestab volikogu tegutsemisvõimetuse alused. Sealhulgas sätestab KOKS § 52 lõige 1 punkt 4, et volikogu on tegutsemisvõimetu, kui ta pole kahe kuu jooksul vallavanemale, linnapeale või valitsusele umbusalduse avaldamise päevast arvates valinud uut vallavanemat või linnapead ja pole nelja kuu jooksul umbusalduse avaldamise päevast arvates kinnitanud valitsuse liikmeid.

3. KOKS § 52 lõige 2 sätestab, et kui volikogu osutub tegutsemisvõimetuks, loetakse kõigi tema liikmete volitused ennetähtaegselt lõppenuks ning nende asemele astuvad asendusliikmed KOKS §-s 20 sätestatud korras.

4. Samuti sätestab KOKS § 18 lõike 1 punkt 1, et volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega seoses volikogu tegutsemisvõimetuks osutumisega. Riigikohus on 30.11.2010 lahendis nr 3-4-1-17-10 leidnud, et volikogu liikme volitused lõpevad KOKS § 18 lõikes 1 nimetatud juriidilise fakti korral automaatselt. Samuti on Riigikohus 12.03.2013 lahendi nr 3-4-1-6-13 punktis 25 leidnud, et „Riigikohtu 30. novembri 2010. aasta otsust asjas nr 3-4-1-17-10 (punkt 18) tuleb KOKS § 18 lõike 1 tõlgendamisel mõista nõnda, et volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega automaatselt KOKS § 18 lõikes 1 nimetatud juriidiliste faktide esinemisel (mille hulka kuulub ka volikogu tegutsemisvõimetuks osutumine). Seetõttu ei ole volikogu liikme volituste lõpetamiseks vaja valimiskomisjoni otsust.“

5. Käesoleva kaebuse puhul ei ole vaidlust selles, et Põlva Vallavolikogu ei kinnitanud nelja kuu jooksul umbusalduse avaldamise päevast uue vallavanema moodustatava valitsuse liikmeid. Põlva Vallavolikogu tegutsemisvõimetus kui KOKS § 18 lõike 1 punktis 1 nimetatud volituste ennetähtaegse lõppemise alus oli seega KOKS § 52 lõike 1 punkti 4 alusel saabunud nelja kuu möödumisel vallavanema umbusaldamisest 3.02.2012.

6. Riigikohus on 7.01.2004 lahendis nr 3-4-1-4-04 leidnud, et tegutsemisvõimetu on volikogu siis, kui valimiskomisjoni otsuse tegemise ajal jätkuvalt esinevad KOKS § 52 lõikes 1 sätestatud tegutsemisvõimetuse tunnused. Tulenevalt Riigikohtu 12.03.2013 lahendist nr 3-4-1-6-13, mille kohaselt volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega automaatselt KOKS § 18 lõike 1 nimetatud juriidiliste faktide esinemisel, ei ole tegutsemisvõimetuks muutunud volikogu liikmetel enam volikogu liikme volitusi. Seetõttu ei ole neil võimalik ka vastu võtta otsust, mis tegutsemisvõimetuse põhjuse kõrvaldab, st antud juhul kinnitada valitsuse liikmeid. Seega oli Põlva Vallavolikogu Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 otsuse tegemise ajal tegutsemisvõimetu.

7. Ülaltoodust tulenevalt lõppesid Põlva Vallavolikogu liikmete, sh kaebajate volitused volikogu tegutsemisvõimetuks osutumisega, st 4.06.2012. Kaebajate volikogu liikme volitused ei sõltu seetõttu Põlva Valla Valimiskomisjoni vaidlustatud otsusest ega ka valla valimiskomisjoni tulevastest otsustest. KOVVS § 64 lõige 1 ja § 65 lõige 1 võimaldavad huvitatud isikul esitada valimiskaebuse vaid tema õiguste kaitseks. Vaidlustatav Põlva Valla Valimiskomisjoni otsus, mis on tehtud pärast nende isikute volikogu liikme volituste lõppemist, ei riku seetõttu kaebajate õigusi volikogu liikmetena.

8. Kaebajad on püstitanud küsimuse, millisel määral tuleb valla valimiskomisjonil volikogu tegutsemisvõimetusega seonduvate otsuste tegemisel kontrollida tegutsemisvõimetuse tinginud asjaolusid. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab, et volikogu tegutsemisvõimetuse korral peab valimiskomisjon KOKS § 20 kohase asendusliikmete määramise otsuse tegemisel kontrollima, kas tegutsemisvõimetus on saabunud. Nii on ka Riigikohus leidnud 30.11.2010 lahendi nr 3-4-1-17-10 punktis 21, et KOKS § 20 lõikes 2 sätestatud valimiskomisjoni otsuses „ei ole võimalik mööda minna volikogu liikme volituste ennetähtaegsest lõppemisest, sest asendusliikme määramist tuleb valimiskomisjoni otsuses motiveerida“. Ka üldisemalt on Riigikohus rõhutanud, et valimiskomisjonid peavad asja lahendamisel rakendama uurimisprintsiipi ja kindlaks tegema asjas õiguslikku tähendust omavad asjaolud (vt 14.11.2005 lahend nr 3-4-1-27-05; 26.11.2009 lahend nr 3-4-1-29-09).

9. Põlva Valla Valimiskomisjon on koosolekul arutanud, kas õiguslikud asjaolud, mis tingisid Põlva Vallavolikogu tegutsemisvõimetuse, on olemas ning leidnud, et vastav asjaolu, st volikogu ei olnud nelja kuu jooksul kinnitanud valitsuse koosseisu, leidis aset. Asjaolu, et valla valimiskomisjon on arutelu tulemusena vastu võtnud protokollilise otsuse volikogu tegutsemisvõimetuse kohta, on valimiskomisjoni töökorralduse küsimus ning ei mõjuta volikogu tegutsemisvõimetuse kui juriidilise fakti olemasolu.

10. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et õiguslike asjaolude kindlakstegemisele peab järgnema ka KOKS § 20 kohane valla valimiskomisjoni otsus asendusliikmete määramise kohta, mida valla valimiskomisjon kaebuse läbivaatamise ajaks vastu võtnud ei ole.

11. Kaebajate väidete kohta KOKS § 18 lõike 1 punkti 1 ja § 52 lõike 1 punkti 4 tõlgendamise põhimõtete üle ja tõlgenduste kooskõla kohta põhiseadusega märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et KOKS § 18 lõike 1 punkt 1 ja § 52 lõiked 1-2 on sõnastuselt selged ja ühemõttelised – KOKS § 52 lõikes 1 sätestatud tähtaegade mittejärgimine toob kaasa volikogu tegutsemisvõimetuse, mis omakorda tingib volikogu liikmete volituste ennetähtaegse lõppemise. Valimiskomisjonid peavad sellisest normist lähtuma ja seda kohaldama ja ei või anda sellele normile tekstiga vastuolus olevat tõlgendust ning selle tulemusena jätta normi kohaldamata. KOKS ei näe ette erisusi, mille puhul võiks valimiskomisjon otsustada jätta KOKS § 52 lõikes 2 sätestatu rakendamata. Samuti on KOKS § 52 lõikes 1 sätestatud otsuste tegemine volikogu ainupädevuses ning tuleb eeldada, et volikogu liikmed tunnevad vajalikul määral volikogu tegevust reguleerivat kohaliku omavalitsuse korralduse seadust. Seetõttu ei saa hinnata kaebaja väiteid, et Põlva Valla Valimiskomisjoni ja Põlva Maakonna Valimiskomisjoni poolt KOKS § 18 lõike 1 punktile 1 ja KOKS § 52 lõike 1 punktile 4 antud tõlgendused riivavad ebaproportsionaalselt passiivset valimisõigust ja vähendavad volikogu representatiivsust.

12. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta rahuldamata.

II
13. KOKS § 20 lõike 1 ja § 52 lõike 2  kohaselt peab valla valimiskomisjon volikogu tegutsemisvõimetuks osutumise korral määrama ennetähtaegselt lõppenud volitustega volikogu liikmete asemele asendusliikmed. KOKS § 20 lõike 4 kohaselt teeb valla või linna valimiskomisjon KOKS §-des 18, 19 ja 201 ettenähtud volikogu asendusliikmete määramise otsused viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse aluseks oleva dokumendi kättesaamist. KOKS § 18 lõike 3 punkti 1 kohaselt on antud juhul selliseks dokumendiks vallasekretäri poolt valla või linna valimiskomisjonile edastatud teade.

14. Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 koosoleku protokolli järgi teavitas Põlva vallasekretär Eliko Saks KOKS § 18 lõike 3 punkti 1 alusel volikogu tegutsemisvõimetuks osutumise asjaoludest teadasaamisest Põlva Valla Valimiskomisjoni. Seega pidanuks Põlva Valla Valimiskomisjon hiljemalt viie tööpäeva jooksul määrama volikogu asendusliikmed. Sellest on teadlik ka Põlva Valla Valimiskomisjon, kes on 28.03.2013 koosolekul vastu võtnud protokollilise otsuse, mille kohaselt määrab komisjon tulenevalt KOKS § 20 lõikest 1 volikogu liikmete asemele asendusliikmed viie tööpäeva jooksul. Ent käesoleva kaebuse läbivaatamise ajaks Vabariigi Valimiskomisjonis (11.04.2013) Põlva Valla Valimiskomisjon vastavat otsust teinud ei ole.

15. Seetõttu ei ole valla valimiskomisjoni esimees KOKS § 43 lõike 1 ja KOKS § 52 lõike 2 sätestatud korras kokku kutsunud ka volikogu istungit, mistõttu Põlva Vallavolikogu ei ole saanud oma tegevust taasalustada vastavalt KOKS § 44 lõikes 3 sätestatule, st valida volikogu esimees ja aseesimees.

16. Tegutsemisvõimetuse tõttu puuduvad Põlva Vallavolikogul praegu liikmed ning volikogu töö taasalustamine sõltub Põlva Valla Valimiskomisjonist. Seetõttu otsustab Vabariigi Valimiskomisjon algatada Põlva Valla Valimiskomisjoni tegevuse üle järelevalve, et demokraatlikult Põlva valla elanike poolt valitud volikogu töö saaks võimalikult kiiresti taaskäivitatud.

17. Põlva Valla Valimiskomisjoni aseesimees Aili Paal selgitas Vabariigi Valimiskomisjoni 11.04.2013 koosolekul valla valimiskomisjoni tegevuse kohta, et valla valimiskomisjoni esimees on hetkel puhkusel, samuti ootas valimiskomisjon esitatud kaebuse läbivaatamist Vabariigi Valimiskomisjonis. Ettevalmistavad toimingud asendusliikmete määramise otsuse tegemiseks on tehtud ning valimiskomisjonil on võimalik nõutav otsus vastu võtta koheselt.

18. Kuna Ahti Bleive, Andres Vijari, Endel Ermeli, Aimar Teeveri, Anti Rüütli, Leander Konksu, Ülo Plakso, Toomas Tobrelutsu ja Ahti Hüti 8.04.2013 kaebuse läbivaatamise käigus on Vabariigi Valimiskomisjon välja selgitanud käesolevas asjas tähendust omavad asjaolud, puudub vajadus täiendavate tõendite kogumiseks Põlva Valla Valimiskomisjoni tegevuse kohta. Seetõttu puudub vajadus teha ettekirjutus Põlva Maakonna Valimiskomisjonile järelevalve algatamiseks Põlva Valla Valimiskomisjoni üle ning kuna eesmärgiks on taastada Põlva Vallavolikogu seaduslik tegevus, viib Vabariigi Valimiskomisjon operatiivsuse huvides järelevalve ise läbi.

19. Tutvunud asja materjalidega, leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et käesoleval ajal puuduvad takistused, mille tõttu Põlva Valla Valimiskomisjonil ei oleks võimalik määrata volikogu asendusliikmed ning valimiskomisjoni esimehel kokku kutsuda volikogu istung. Asendusliikmete määramisel tuleb lähtuda KOKS-is sätestatud korrast ning tähtaegadest ning asjaolu, et Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 protokollilist otsust on vaidlustatud, ei tähenda, et Põlva Valla Valimiskomisjonil oleks alus asendusliikmete määramisel oodata kuni vaidluse lõpliku lahendamiseni. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et ka juhul kui käesolev Põlva Vallavolikogu liikmete kaebus jääb rahuldamata, säilib huvitatud isikutel õigus vaidlustada valla valimiskomisjoni seda otsust, millega komisjon määrab asendusliikmed.

20. Ülaltoodust tulenevalt teeb Vabariigi Valimiskomisjon Põlva Valla Valimiskomisjonile ettekirjutuse määrata tegutsemisvõimetuks muutunud volikogu liikmete asemel asendusliikmed KOKS §-s 20 sätestatud korras. Arvestades seda, et valimiskomisjoni otsusest sõltub volikogu töö taastumine, teeb Vabariigi Valimiskomisjon ettekirjutuse võtta vastu nimetatud otsus viie tööpäeva jooksul pärast Vabariigi Valimiskomisjoni käesoleva otsuse jõustumist. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab, et KOVVS § 17 lõike 5 kohaselt jõustub Vabariigi Valimiskomisjoni otsus allakirjutamisega.

 

Lähtudes KOVVS § 17 lõike 2 punktist 1 ja § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Jätta Ahti Bleive, Andres Vijari, Endel Ermeli, Aimar Teeveri, Anti Rüütli, Leander Konksu, Ülo Plakso, Toomas Tobrelutsu ja Ahti Hüti kaebus rahuldamata.

2. Teha Põlva Valla Valimiskomisjonile ettekirjutus määrata tegutsemisvõimetuks muutunud Põlva Vallavolikogu liikmete asemel asendusliikmed ja võtta vastu vastav otsus viie tööpäeva jooksul pärast Vabariigi Valimiskomisjoni käesoleva otsuse jõustumist.

Vastavalt KOVVS §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json