Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2021
Avaldamismärge:RT III, 16.07.2021, 2

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” muutmine

Vastu võetud 15.07.2021 nr 254

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel ning arvestades § 27 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning § 28 lõikes 8 sätestatut:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldust nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” järgmiselt:

1) sõnastada punkti 5 alapunkt 1 järgmiselt:

„1) on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva (edaspidi läbipõdenu);”;

2) sõnastada punkti 5 alapunkt 3 järgmiselt:

„3) on võrdsustatud vaktsineerituga (edaspidi vaktsineerituga võrdsustatu). Vaktsineerituga võrdsustatuks loetakse isikut, kes on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta, või kes on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemise või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. Juhul, kui isik haigestub COVID-19 haigusesse 14 kalendripäeva jooksul pärast esimese vaktsiinidoosi saamist, kohaldatakse tema suhtes läbipõdenute kohta alapunktis 1 sätestatut.”.

2. Korraldus jõustub 19. juulil 2021. a.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.


Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks karantiinis viibimise nõuded.

Karantiin on kehtestatud alates eriolukorrast ehk alates 26. märtsist 2020. a. Pärast eriolukorra lõppu kehtestas Vabariigi Valitsus alates 18. maist 2020. a karantiini COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele ning nende lähikondsetele kuni 1. juulini 2020. a. Alates 16. juulist 2020. a kuni 30. septembrini 2020. a kehtis Vabariigi Valitsuse 16. juuli 2020. a korraldus nr 257 „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele”. Alates 1. oktoobrist 2020. a kuni 31. detsembrini 2020. a kehtis Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2020. a korraldus nr 336 „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele”. Alates 1. jaanuarist 2021. a kuni 1. veebruarini 2021. a kehtis Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2020. a korraldus nr 455 „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele”. Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2021. a korraldus nr 47 „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele” kehtis alates 1. veebruarist 2021. a kuni 31. maini 2021. a. Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldusega nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” kehtestati karantiin alates 1. juunist 2021. a kuni 31. detsembrini 2021. a.

Seisuga 14. juuli 2021. a on Eestis viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 41,76 ja viimase seitsme päeva positiivsete testide keskmine on 46.

27. nädala jooksul lisandus 301 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga suurenes uute juhtude arv 32,6% võrra. Haigestumus püsis stabiilsena Lääne-Virumaal, Hiiumaal ja Raplamaal. Muudes maakondades on haigestumus kasvutrendis.

Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on endiselt Raplamaa (75,1/100 000 inimese kohta), Ida-Virumaa (52,9/100 000 inimese kohta), Harjumaa (43,1/100 000 inimese kohta) ja Pärnumaa (40,6/100 000 inimese kohta). Seisuga 14. juuli 2021. a viibib haiglaravil 21 COVID-19 patsienti, neist intensiivravil 2 patsienti.

27. nädalal hospitaliseeriti 22 inimest (võrreldes 26. nädalaga suurenes 29,4% võrra). Nakatumine on hakanud taas iga nädal kasvama. Nakatamiskordaja R püsib üle Eesti 1,1–1,3 (eelmisel nädalal oli 1,0–1,2). R on selgelt kasvutrendis, mis on seotud India tüve osakaalu suurenemisega.

Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) § 34 kohaselt on igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Õigust vabalt liikuda on lubatud seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, riigikaitse huvides, loodusõnnetuse ja katastroofi korral, nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, looduskeskkonna kaitseks, alaealise või vaimuhaige järelevalvetuse ärahoidmiseks ja kriminaalasja menetluse tagamiseks. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel kehtestab Vabariigi Valitsus karantiini korraldusega, kui karantiini kohaldamisega kaasneb oluline mõju ühiskonnale või majandusele. Korraldusega kehtestatava karantiini eesmärk on ennetada ja takistada koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse edasist levikut.

Käesoleva korralduse eesmärk on ajakohastada COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud piiranguid ja meetmeid, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal (edaspidi EL digitaalse COVID-tõendi määrus), ning Euroopa Liidu Nõukogu soovitust 2021/961, millega muudetakse Euroopa Liidu Nõukogu soovitust 2020/1475, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel (edaspidi soovitus 2021/961).

Käesoleva korraldusega muudetakse tulenevalt 14. juunil 2021. a vastu võetud soovitusest 2021/961 Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldust nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” (edaspidi korraldus nr 212). Korraldusega viiakse soovitusega kooskõlla tähtaeg, alates millest loetakse COVID-19 haiguse läbipõdemist ning vaktsineerituse algust, kui inimene on enne vaktsineerimist põdenud COVID-19 haigust või haigestunud peale esimest vaktsiinidoosi.

Soovitusest 2021/961 tulenevalt muudetakse korraldust nr 212 nii, et edaspidi loetakse COVID-19 haiguse läbipõdemise 180-päevast tähtaega alates positiivse SARS-CoV-2 RT-PCR testi tulemusest või COVID-19 diagnoosi kinnitamisest. Korralduse nr 212 kehtiva regulatsiooni kohaselt ei pea karantiinis olema COVID-19 haiguse diagnoosi saanud isiku lähikontaktne, kes on ise COVID-19 haiguse läbi põdenud ja kelle arst on terveks tunnistanud ning terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud. Muudatusega viiakse Eestis kehtivad reeglid kooskõlla EL digitaalse COVID-tõendi määruse ja Euroopa Liidu Nõukogu soovitustega ning nähakse ette, et karantiinis ei pea viibima lähikontaktne, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse, ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva. EL digitaalse COVID-tõendi määruse alusel väljastatav läbipõdemise tõend eeldab positiivse RT-PCR testi olemasolu. Vastavalt EL digitaalse COVID-tõendi määrusele on liikmesriikide kokkuleppe kohaselt võimalik läbipõdemise tõendit kasutada eneseisolatsioonist vabastamiseks kõige varem 11 päeva pärast seda kuupäeva, mil isikule tehti esimest korda koroonaviiruse SARS-CoV-2 test, mis andis positiivse tulemuse. Samas ei ole kõik COVID-19 haigusjuhud diagnoositud laboratoorse analüüsi teel, vaid diagnoose on pandud ka kliinilise pildi või epidemioloogilise seose alusel. Ka sellisel viisil diagnoositud isikutele kehtib 180-päevane karantiinivabastus, kuigi neile ei ole võimalik väljastada digitaalset läbipõdemise tõendit. Sellisel juhul on võimalik kasutada arsti väljastatud paberkandjal kinnitust läbipõdemise kohta.

Karantiinist on vabastatud ka lähikontaktne, kes on vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud. Viimasel juhul ei pea karantiinis olema isik, kes on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta, või kes on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemise või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. Juhul, kui isik haigestub COVID-19 haigusesse 14 kalendripäeva jooksul pärast esimese vaktsiinidoosi saamist, kohaldatakse tema suhtes läbipõdenute kohta sätestatut.

Nakkushaiguse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on korrakaitseseaduse § 23 lõike 4 kohaselt 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning hoida ära nakkushaiguse levik, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Jaak Aab
Riigihalduse minister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json