Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.07.2021
Avaldamismärge:RT III, 16.07.2021, 3

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks” muutmine

Vastu võetud 15.07.2021 nr 255

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punkti 3 ning lõigete 3 ja 6 alusel:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks” järgmiselt:

1) sõnastada punkt 126 järgmiselt:

126. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada isikul, kellel ei esine haigusnähte, kes saabub punktis 122 nimetamata kolmandast riigist ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. Koos käesolevas punktis nimetatud isikuga võivad riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil ületada alla 18-aastased isikud, kes ei ole vaktsineerimise kuuri läbinud, kui käesolevas punktis nimetatud isik on alaealise seaduslik esindaja või volitatud saatja, tingimusel, et alaealisele on tervishoiuteenuse osutaja teinud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne. Koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimise nõudeid ei kohaldata alla 12-aastase isiku suhtes. Käesolevas punktis alla 18-aastastele ettenähtud erandit ei kohaldata koos reisivatele alaealiste gruppidele (näiteks spordi- ja ekskursioonigrupid).”;

2) täiendada punkti 131 teise lausega järgmises sõnastuses:

„Koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimise nõudeid ei kohaldata alla 12-aastase isiku suhtes.”.

2. Korraldus jõustub 19. juulil 2021. a.


Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et COVID-19 haigus vastab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 lõike 2 alusel uudse ohtliku nakkushaiguse tunnustele, sest COVID-19 on suure nakatuvusega haigus, mis levib kiiresti ja ulatuslikult ning mille kulg võib olla raske või eluohtlik.

Et ennetada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 välisriigist Eestisse toomist ja vähendada viiruse Eesti-sisese leviku ohtu, on riigipiiri seaduse alusel kehtestatud riigipiiri ületamise ajutised piirangud. Riigipiiri ületamise piirangud on vajalikud, sest COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus SARS-CoV-2 levib maailmas endiselt ja nakatumise määr on mitmes riigis kõrge, Eestis keskmine ning jätkuvalt tuuakse Eestisse nakkusjuhte ka välisriikidest.

11. juunil 2020. a esitas Euroopa Liidu Komisjon ettepaneku, milles sätestab järkjärgulise lähenemisviisi reisipiirangute kaotamiseks liikmesriikide kokku lepitud Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide loetelu puhul. Ettepaneku järel võttis Euroopa Liidu Nõukogu 30. juunil 2020. a vastu soovituse (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutiste piirangute järkjärgulise kaotamise kohta1 (edaspidi soovitus 2020/912).

20. mail 2021. a võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu soovituse (EL) 2020/912 muudatused nõukogu soovitusena (EL) 2021/8162, millega ajakohastati põhimõtteid, mis käsitlevad reisimist väljastpoolt Euroopa Liitu, ning soovitab nüüd liikmesriikidel leevendada kolmandatest riikidest saabuvatele isikutele kehtivaid mõningaid piiranguid. Korraldusega nr 169 võimaldatakse Eestisse sisenemise eesmärgil ületada mittehädavajaliku reisimise eesmärgil riigipiiri kolmandatest riikidest saabuvatel isikutel, kellel ei esine haigusnähte ja kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri. Mittehädavajalikeks põhjusteks peetakse reisimist näiteks turismi, sõprade või sugulaste külastamise, lühiajalise ärireisi, kultuuri ja spordi eesmärgil.

Rangemad piirangud on seatud inimestele, kes tulevad neist kolmandatest riikidest, mida ei saa praegu pidada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku mõttes ohutuks riigiks. Ohutute kolmandate riikide määratlemisel tugineb Eesti soovitusele 2020/912. Nimetatud soovituse I lisas olevate riikide nimekiri ehk nn Euroopa Liidu roheline nimekiri on avaldatud Välisministeeriumi veebilehel.

Korralduse nr 169 kohaselt on riigipiiri lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada isikul, kellel ei esine haigusnähte, kes saabub Välisministeeriumi veebilehel nimetamata kolmandast riigist ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

Korraldust täiendatakse erandiga, mille kohaselt eelnimetatud kolmandast riigist koos vaktsineeritud vanemaga või volitatud saatjaga saabuvad alla 18-aastased lapsed võivad ületada riigipiiri Eestisse saabumise eesmärgil tingimusel, et tervishoiuteenuse osutaja on alaealisele teinud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne. Testi ei pea tegema alla 12-aastased lapsed, kes saabuvad Eestisse koos vanema või saatjaga, kes on vaktsineerimise kuuri läbinud.

12. juulil 2021. a jõustusid korralduse nr 169 muudatused, mille kohaselt on lubatud Eestisse saabumise eesmärgil riigipiiri ületada korralduse nr 169 punktides 123 (õppima või töötama), 125 (perekonnaliige) ja 13 (erandi alusel) nimetatud isikul, kui tervishoiuteenuse osutaja on talle teinud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne. Korraldust täiendatakse ka siin erandiga, mille kohaselt Eestisse saabumisele eelneva koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tegemise nõudeid ei kohaldata alla 12-aastaste laste suhtes.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

1 Euroopa Liidu Nõukogu 30. juuni 2020 soovitus (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutiste piirangute järkjärgulise kaotamise kohta.
2 Nõukogu soovitus (EL) 2021/816, millega muudetakse soovitust (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H0816&from=en

Jaak Aab
Riigihalduse minister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json