Teksti suurus:

Kaitsepolitseiameti peadirektori ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 17.01.2023, 1

Kaitsepolitseiameti peadirektori ametikohale nimetamine

Vastu võetud 12.01.2023 nr 21

Julgeolekuasutuste seaduse § 15 ja politsei ja piirivalve seaduse § 43 lõike 4 alusel ning kuulates ära Riigikogu õiguskomisjoni ja Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni arvamuse:

1. Nimetada politseikapten Margo Palloson (isikukood 38008264917) Kaitsepolitseiameti peadirektori ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 16. juunist 2023. a kuni 15. juunini 2028. a.

2. Kaitsepolitseiameti peadirektori palga määrab valdkonna eest vastutav minister.

3. Kaitsepolitseiameti peadirektori avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2, 3, 5 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine, riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamine, süütegude menetlemine ning Kaitsepolitseiameti pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine ja rakendamine) ja muudest õigusaktidest, millega on määratud Kaitsepolitseiameti pädevus.

4. Kaitsepolitseiameti peadirektori ametikoha asukoht on Tallinn.

5. Kaitsepolitseiameti peadirektori ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti. Volitus antakse edasivolitamise õigusega.

6. Margo Pallosoni teenistusstaaž 15. juuni 2023. a seisuga on 24 aastat 10 kuud ja 13 päeva ning politseiteenistuse staaž 16. juuni 2023. a seisuga on 24 aastat 10 kuud ja 14 päeva.


Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json