Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 17.01.2023, 8

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikohale nimetamine

Vastu võetud 12.01.2023 nr 29

Politsei ja piirivalve seaduse § 43 lõike 2 alusel ning kuulates ära Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse:

1. Nimetada politseikolonelleitnant Egert Belitšev (isikukood 38412060021) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 3. maist 2023. a kuni 2. maini 2028. a.

2. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori palga määrab valdkonna eest vastutav minister.

3. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2, 5 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine, süütegude menetlemine ning Politsei- ja Piirivalveameti pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine ja rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud Politsei- ja Piirivalveameti pädevus.

4. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikoha asukoht on Tallinn.

5. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti. Volitus antakse edasivolitamise õigusega.

6. Egert Belitševi teenistusstaaž 2. mai 2023. a seisuga on 19 aastat 8 kuud ja 16 päeva ning politseiteenistuse staaž 3. mai 2023. a seisuga on 8 aastat 10 kuud ja 3 päeva.


Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json