Teksti suurus:

Ettekirjutuse tegemine Harju Maakonna Valimiskomisjonile järelevalve algatamiseks Maardu Linna Valimiskomisjoni tegevuse üle

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2015
Avaldamismärge:RT III, 17.02.2015, 13

Ettekirjutuse tegemine Harju Maakonna Valimiskomisjonile järelevalve algatamiseks Maardu Linna Valimiskomisjoni tegevuse üle

Vastu võetud 13.02.2015 nr 79

Asjaolud

Maardu linnapea Nikolai Vojeikin esitas 20.11.2014 linnasekretärile avalduse, milles palus ennast vabastada Maardu linnapea ametist alates 21.11.2014. Maardu linnasekretär teavitas Maardu Linnavolikogu esimeest sellest oma 20.11.2014 kirjaga nr 16.2-6/4273-1. Maardu Linnavolikogu võttis 25.11.2014 vastu otsuse nr 97, millega määrati kuni uue linnapea valimiseni Maardu linnapea asendajaks abilinnapea Rein Meel.

Harju Maakonna Valimiskomisjon saatis 26.01.2015 Maardu Linna Valimiskomisjonile kirja nr 1-6/405, milles teavitas Maardu Linna Valimiskomisjoni, et KOKS § 52 lg 1 p 3 sätestab, et volikogu on tegutsemisvõimetu, kui ta pole kahe kuu jooksul linnapea ametist vabastamisest arvates valinud uut linnapead ning et KOKS § 52 lg 2 näeb ette, et kui volikogu osutub tegutsemisvõimetuks, loetakse kõigi tema liikmete volitused ennetähtaegselt lõppenuks ning nende asemele astuvad asendusliikmed KOKS §-s 20 sätestatud korras. Maakonna valimiskomisjon soovis teada, kas Maardu Linna Valimiskomisjon on teinud volikogu asendusliikmete määramise otsuse või millal ta seda teha kavatseb.

Maardu linnasekretär saatis Maardu Linna Valimiskomisjonile 26.01.2015 teatise, milles teatas, et Maardu Linnavolikogu ei ole kahe kuu jooksul valinud uut linnapead 20.11.2014 tagasiastumisavalduse esitanud linnapea Nikolai Vojeikini asemele ning tegi ettepaneku kutsuda kokku Maardu Linna Valimiskomisjoni koosolek hiljemalt 2.02.2015.

Maardu Linna Valimiskomisjoni esimees andis oma 27.01.2015 kirjas Harju Maakonna Valimiskomisjonile teada, et Maardu Linna Valimiskomisjon ei olnud nimetatud kuupäevaks teinud volikogu asendusliikmete määramise otsust. Ühtlasi teavitas ta maakonna valimiskomisjoni, et Maardu Linnavolikogu valis oma 27.01.2015 istungil Maardu linnapeaks Georgi Bõstrovi ning vabastas linnapea ülesandeid täitnud Rein Meele linnapea ametikohalt ning otsustas tema teenistuse jätkamise abilinnapea ja linnavalitsuse liikmena.

2.02.2015 toimus Maardu Linna Valimiskomisjoni koosolek, kus arutati Harju Maakonna Valimiskomisjoni 26.01.2015 kirja ning Maardu linnasekretäri 26.01.2015 teatist, et otsustada, kas on vajalik sellega seoses teha mingeid toiminguid. Linna valimiskomisjon leidis, et Maardu Linnavolikogu ei ole muutunud tegutsemisvõimetuks, kuna Maardu linn oli ilma linnapeata ainult ajavahemikul 21.11.2014 kuni 24.11.2014, mitte ajavahemikul 21.11.2014 kuni 27.01.2015. Lisaks leidis linna valimiskomisjon, et KOKS § 52 lg 1 p 3 ei ole üldse kohaldatav linnapea tagasiastumise korral, kuna sel juhul ei toimu tema ametist vabastamist. Tulenevalt KOKS §-st 461 vabaneb isik tagasiastumisega oma ülesannete täitmisest ja volikogul ei ole selles küsimuses kaalutlusõigust. KOKS § 52 sõnastusest tulenevalt saabub volikogu tegutsemisvõimetus üksnes juhul, kui volikogu ise on loonud olukorra, mille tagajärjeks on tegutsemisvõimetus, s.t siis isiku ametist vabastamise või isikule umbusalduse avaldamise korral (§ 52 lg 1 p 4). Isiku tagasiastumise korral ei põhjusta seda olukorda volikogu ning oleks ebaproportsionaalne lugeda sellises olukorras volikogu tegutsemisvõimetuks.


Volikogu tegutsemisvõimetuse tekkimine KOKS § 52 lg 1 p 3 alusel

KOKS § 52 lg 1 p 3 kohaselt on volikogu tegutsemisvõimetu, kui ta pole kahe kuu jooksul volikogu esimehe, vallavanema või linnapea ametist vabastamisest arvates valinud uut volikogu esimeest, vallavanemat või linnapead või pole nelja kuu jooksul vallavanema või linnapea vabastamisest arvates kinnitanud valitsuse liikmeid. KOKS § 52 lg 2 kohaselt loetakse volikogu tegutsemisvõimetuse korral kõigi tema liikmete volitused ennetähtaegselt lõppenuks ning nende asemele astuvad asendusliikmed KOKS §-s 20 sätestatud korras. Riigikohus on mitmes oma lahendis (nt RKPJKo 12. märtsi 2013 otsus nr 3-4-1-6-13) märkinud, et volikogu tegutsemisvõimetuks osutumine on juriidiline fakt, mille esinemisel lõpevad volikogu liikmete volitused enne tähtaega automaatselt. Sellisel juhul tuleb valla või linna valimiskomisjonil teha vastavalt KOKS §-le 20 otsus volikogu asendusliikmete määramise kohta.

Maardu linnapea astus tagasi 21.11.2014 oma 20.11.2014 avalduse alusel. Linnapea ülesandeid täitis kuni 27.01.2015 linnavolikogu otsuse alusel asendajana abilinnapea. Maardu Linnavolikogu valis uue linnapea 27.01.2015, s.t rohkem kui kaks kuud pärast eelmise linnapea tagasiastumist. Maardu Linna Valimiskomisjon ei ole teinud otsust volikogu asendusliikmete määramise kohta.


Ettekirjutus

KOVVS § 18 lõige 1 sätestab, et maakonna valimiskomisjoni üheks ülesandeks on valvata valla ja linna valimiskomisjonide tegevuse järele. Kui valla või linna valimiskomisjon võib olla seadust rikkunud, tuleb maakonna valimiskomisjonil vajadusel algatada järelevalve. Harju Maakonna Valimiskomisjon on 26.01.2015 Maardu Linna Valimiskomisjoni poole pöördunud volikogu asendusliikmete määramise küsimuses, kuid ei ole pärast Maardu Linna Valimiskomisjoni 2.02.2015 koosolekut võtnud seisukohta järelevalve algatamise vajaduse üle ega järelevalvet algatanud.

Vabariigi Valimiskomisjon leiab, et käesoleval juhul on vajalik järelevalve algatamine Maardu Linna Valimiskomisjoni tegevuse üle, et selgitada, kas linna valimiskomisjoni seisukoht mitte lugeda volikogu liikmete volitusi ennetähtaegselt lõppenuks ja mitte määrata asendusliikmeid on kooskõlas KOKS § 52 lõike 1 punktis 3 sätestatuga. Seetõttu teeb Vabariigi Valimiskomisjon KOVVS § 17 lõike 2 punkti 1 alusel Harju Maakonna Valimiskomisjonile ettekirjutuse järelevalve algatamiseks Maardu Linna Valimiskomisjoni tegevuse üle asendusliikmete määramise otsuse mittetegemisel.

Järelevalve läbiviimiseks annab Vabariigi Valimiskomisjon järgmised juhised. Järelevalve käigus tuleb:
   1) kuulata ära asjaga seotud isikud ja institutsioonid, sealhulgas Maardu Linnavolikogu liikmed, kelle õigusi volikogu asendusliikmete määramise otsus puudutaks;
   2) pöörduda selgitustaotlusega Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi poole küsimuses, kas ametist vabastamine KOKS § 52 lg 2 p 3 tähenduses hõlmab ka olukordi, kus isik astub vastavalt KOKS §-le 461 tagasi;
   3) anda Maardu Linna Valimiskomisjoni tegevusele õiguslik hinnang ning teha otsus järelevalve tulemuste kohta hiljemalt 23. märtsiks 2015;
   4) juhul kui Harju Maakonna Valimiskomisjon leiab järelevalve tulemusena, et Maardu Linnavolikogu on tegutsemisvõimetu, teha viivitamata Maardu Linna Valimiskomisjonile ettekirjutus asendusliikmete määramiseks vastavalt KOKS § 52 lõikele 2;
  5) teavitada otsusest kõiki asjaga seotud isikuid ja institutsioone, sealhulgas Vabariigi Valimiskomisjoni.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees

/otsingu_soovitused.json