Teksti suurus:

Igor Kukolevi kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT III, 17.03.2011, 1

Igor Kukolevi kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 15.03.2011 nr 61

Kaebuse asjaolud ja menetluse senine käik

Erakonna „Vene Erakond Eestis“ kandidaat 2011. a Riigikogu valimistel Igor Kukolev esitas 8. märtsil 2011. a Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile kaebuse Kohtla-Järve linna valimisjaoskonna nr 8 jaoskonnakomisjoni toimingute peale ning taotles Kohtla-Järve linna valimisjaoskonnas nr 8 hääletamistulemuste tühistamist. Kaebaja leidis, et valimisjaoskonna hääletamistulemused tehti kindlaks ebaseaduslikult järgmistel põhjustel:

 

1) Jaoskonnakomisjon sulges hoone valimispäeva õhtul kell 20.00, aga häälte lugemist hakati läbi viima mitte hääletamisruumis, kus jaoskonnakomisjon kindlustab vaatlemise kõigile juuresolijatele. Komisjon keeldus häältelugemist läbi viima hääletamiseks ettenähtud ruumis, mis on seadusevastane ja vastuolus Riigikogu valimise seaduse § 57;

2) Ebaseaduslikult oli transporditud hääletamiskast teise hoonesse aadressiga Maleva 4, Kohtla-Järve. Selles hoones, mida ei saanud sulgeda, avati hääletuskast. Transportimise ajal oli võimalik hääletuskasti sedeleid lasta. Sellega olid loodud sellised tingimused, kus oli võimalik suunatud võltsimist häälte arvus. Need tingimused väljendusid selles, et ebaseaduslikult transporditi hääletuskast teise hoonesse ja hääletuskasti avamine toimus ruumis, mis ei olnud seaduse järgi sellel eesmärgil;

3) Ruum, kus avati hääletuskast, ei olnud suletud. Häältelugemise alguses oli laual hääletussedelid ja valimiskomisjoni liikme Eduard Odinetsi käes hääletajate nimekiri. Selle juures Eduard Odinets kasutas valimistoimingute tegemisel kirjutusvahendit ja tal oli juurdepääs valijate nimekirjale. Jaoskonnakomisjon ei taganud valijate nimekirja hoidmise ja mittejuurdepääsu valijate nimekirjale;

4) Häälte lugemisel osales 6 jaoskonnakomisjoni liiget. Juhtis seda Eduard Odinets. Häältelugemise ajal käisid ruumist sisse ja välja kolm jaoskonnakomisjoni liiget, kes tõid ruumi kantseleitarbeid ja dokumente. Nende seas  kolme liikme hulgas oli ka komisjoni esimees Viktor Vent. Komisjoni esimees viis ruumist ära valijate nimekirja. Jäi arusaamatuks, kuhu need nimekirjad viidi. Oli tekitatud olukord, kus nimekirjadele oli tagatud juurdepääs kolmel jaoskonnakomisjoni liikmel;

5) Häältelugemisel koostati tulemuste kohta protokoll, mille allkirjastas jaoskonnakomisjoni esimees. Protokollile ei kirjutanud alla need komisjoni liikmed, kes teostasid häältelugemist ja nad ei saanud avaldada eriarvamusi. Ka ei saanud oma arvamust juurde kirjutada vaatleja, kes viibis protseduuri juures.
Ida-Viru Maakonna valimiskomisjon vaatas kaebuse läbi 10. märtsil 2011. a ning jättis selle otsusega nr 5 rahuldamata. Kaebuse läbivaatamise käigus kuulati ära Igor Kukolevi ning Kohtla-Järve valimisjaoskonna nr 8 jaoskonnakomisjoni selgitused.

 

Maakonna valimiskomisjon leidis, et ta ei tuvastanud rikkumisi Kohtla-Järve linna valimisjaoskonna nr 8 poolt hääletamise korraldamisel, hääletamistulemuste kindlakstegemisel valimisjaoskonnas ning muude Riigikogu valimise seadusest tulenevate toimingute täitmisel. Samuti ei tuvastanud maakonna valimiskomisjon valimisjaoskonna hääletamistulemuste teistkordsel ülelugemisel erinevusi Kohtla-Järve linna valimisjaoskonna nr 8 hääletamistulemuste protokollis sisalduvate andmetega.

 

Kaebuse sisu

11. märtsil 2011. a esitas Igor Kukolev kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 10. märtsi 2011. a otsuse nr 5 peale ning Kohtla-Järve linna valimisjaoskonna nr 8 jaoskonnakomisjoni ebaseadusliku tegevuse kohta, millega rikuti kaebuse esitaja õigusi ausatele ja õiglastele valimistele. Kaebaja taotleb Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 10. märtsi 2011. a otsuse nr 5 tühistamist, Kohtla-Järve linna valimisjaoskonna nr 8 hääletamistulemuste tühistamist ning selle valimisjaoskonna jaoskonnakomisjoni tegevuse ebaseaduslikuks tunnistamist. Kaebaja leiab, et selle aluseks on fakt, et transporditi hääletamiskasti, mille hääletamissedelite sisestamiseks mõeldud ava ei olnud kinni pitseeritud. Sellega rikkus jaoskonnakomisjon jämedalt Riigikogu valimise seaduse § 57 nõudeid. See säte ei nõua hääletamiskasti transportimist. Sedelite lugemise ajal olid kõrval vabalt kättesaadavad eelhääletamise sedelid. Hääletamiskasti transportimisel nõutakse, et täidetakse transportimise eritingimusi, mis välistavad võltsimise võimaluse. Hääletamiskasti ava ei olnud pitseeritud ja oli transportimise ajal kaetud komisjoni sekretäri peopesaga. Samuti ei olnud valijate nimekiri häälte lugemise ajal kindlalt varjatud ja sellele võisid kontrollimatult ligi pääseda kolm komisjoni liiget, kes ei osalenud sedelite lugemisel. Häälte lugemise ajal oli ühel komisjoni liikmetest käes kirjutusvahend. Hääletamisruum pandi kell 20.00 lukku ja sellega rikuti Riigikogu valimise seaduse § 57 lõike 13 nõuet, et hääletamistulemused tehakse jaoskonnakomisjonis kindlaks avalikult, komisjoni liikmed ei kirjutanud valimistulemuste protokollile alla. Kaebaja leiab, et valimisprotsessi läbiviimisel tekitati selles etapis niisugused tingimused, et ümbritsevatel inimestel ei olnud toimuvast täielikku arusaamist. Jaoskonnakomisjon ei taganud valimiste õigsust ning tema tegevus oli suunatud võltsimisele.

 

Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon jääb oma otsuse seisukohtade juurde ning on seisukohal, et kaebus Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 10. märtsi 2011. a otsuse nr 5 peale on põhjendamatu.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebaja kandideeris Riigikogu valimistel erakonna „Vene Erakond Eestis“ kandidaatide nimekirjas valimisringkonnas nr 7, seega võivad vaidlustatud jaoskonna valimiskomisjoni toimingud rikkuda tema õigusi kandidaadina.

 

2. Kaebaja on vaidlustanud erinevaid jaoskonnakomisjoni toiminguid hääletamistulemuste kindlakstegemisel, kuid kaebuses ei ole selgitatud, kuidas nimetatud toimingutega on kaebaja õigusi rikutud, vaid viidatud ainult ausate ja õiglaste valimiste põhimõttele. Nagu nähtub Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni otsusest, on nimetatud väiteid kaebaja juuresolekul maakonna valimiskomisjoni koosolekul arutatud ning kaebajale on jaoskonnakomisjoni toimingute tähendust selgitatud.

 

3. Kõigile kaebuses toodud asjaoludele on kaebaja saanud vastuse kaebuse läbivaatamise käigus Ida-Virumaa Maakonna Valimiskomisjonis. Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses on kaebaja leidnud, et jaoskonnakomisjon on rikkunud Riigikogu valimise seaduse § 57 nõudeid, kuid § 57 ei näe ette, et hääli peab lugema hääletamisruumis ega sätesta hääletamiskasti pitseerimist pärast hääletamise lõppemist. Ka muus osas ei ole kaebaja toonud uusi põhjendusi, millest lähtudes ta leiab, et maakonna valimiskomisjon on ekslikult tema kaebuse rahuldamata jätnud. Seetõttu puudub vajadus kaebaja väiteid veel kord käsitleda.

 

4. Ülaltoodust tulenevalt tuleb Igor Kukolevi kaebus jätta rahuldamata.

 

Lähtudes Riigikogu valimise seaduse § 71 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Igor Kukolevi kaebus rahuldamata.

 

Vastavalt Riigikogu valimise seaduse §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.Heiki Sibul
Esimees

/otsingu_soovitused.json