Teksti suurus:

Ülo Paloveri kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT III, 17.03.2011, 2

Ülo Paloveri kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 15.03.2011 nr 62

Kaebuse asjaolud ja menetluse senine käik

9. märtsil 2011. a esitas Ülo Palover Võru Maakonna Valimiskomisjonile kirjaliku avalduse, milles leidis, et Riigikogu valimise seadus ja süsteem ei ole demokraatlik, sest ei võimalda suurel osal rahvast valimistest osa võtta ja õhutati  massiliselt rahvaste vahelist vaenu. Avaldaja leidis, et seda põhjustab 1) informatsiooni puudus, kallutatus ja kuritegelikkus, 2) ühistranspordi karjuv puudus, olematus maapiirkondades, 3) rahva massiline vaesus, 4) puudulik valimisseadus.

 

10. märtsil 2011. a leidis Võru Maakonna Valimiskomisjon otsuses nr 6, et kuna Ülo Paloveri pöördumine ei vasta Riigikogu valimise seaduse §-s 68 sätestatud kaebuse mõistele ja sama seaduse § 69 lõike 1 punktides 3, 4 ja 5 kehtestatud kaebusele esitatavatele nõuetele, ei kuulu see läbivaatamisele ja tuleb tagastada. Otsuse kohaselt ei ole pöördumises andmeid ega kirjeldust ühegi valimiskomisjoni otsuse või toimingu kohta, millega oleks 6. märtsil 2011. a toiminud Riigikogu valimistel rikutud Riigikogu valimise seadust ning mille tühistamist või seadusevastaseks tunnistamist oleks taotletud.

 

Kaebuse sisu

14. märtsil 2011. a esitas Ülo Palover kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja täpsustas, et tema maakonna valimiskomisjonile esitatud vaidlustatava toimingu kirjeldus sisaldub tema maakonna valimiskomisjonile esitatud kaebuse punktis 2.  Lisaks käsitleti Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses e-hääletamise korraldust, Vabariigi Presidendi avaldusi, Bonnieri meediakontserni tegevust ja nende võimalikku mõju valimistele.

 

Maakonna valimiskomisjoni selgitus

Võru Maakonna Valimiskomisjon leiab  15. märtsi 2011. a selgituses, et komisjoni 10. märtsi 2011. a otsuse nr 6 tühistamiseks alus puudub.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Riigikogu valimise seaduse § 70 ja § 71 kohaselt võib kaebuse esitada isik, kes leiab et tema õigusi on rikutud. Seisukohta, et valimiskaebust on õigustatud esitama vaid isik, kelle subjektiivseid õigusi on rikutud, on väljendanud ka Riigikohus lahendites 3-4-1-20-02, 3-4-1-18-02, 3-4-1-5-03 ja 3-4-1-5-06.

 

2. Vabariigi Valimiskomisjon tegi kindlaks, et Ülo Palover on 2011. a Riigikogu valimistel hääletanud väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda Võru linnas, mistõttu kaebuses kirjeldatud transpordiprobleemid tema hääletamist ei takistanud. Seega kaebaja subjektiivseid õigusi rikutud ei ole.

 

3. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub maakonna valimiskomisjoni seisukohaga, et maakonna valimiskomisjonile esitatud kaebus ei vastanud Riigikogu valimise seaduse § 69 lõike 1 punktides 3, 4 ja 5 kehtestatud kaebusele esitatavatele nõuetele, kuna puudus vaidlustatava valimiskomisjoni otsuse või toimingu kirjeldus ning asjakohane kaebuse põhistus.

 

4. Ülaltoodust tulenevalt on maakonna valimiskomisjon õigesti leidnud, et Ülo Paloveri pöördumine ei kuulu läbivaatamisele kaebusena.

 

Lähtudes Riigikogu valimise seaduse § 71 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Ülo Paloveri kaebus rahuldamata.

 

Vastavalt Riigikogu valimise seaduse §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu .Heiki Sibul
Esimees

/otsingu_soovitused.json